لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۴ مقاله شامل ۲۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱نقش ایستگاه های هیدرومتری و روند یابی هیدرولوژیکی سیل به روش مدل سازی چند مخزنه ( مطالعه موردی : سد وشمگیر)
۲پایش زیست محیطی شوری آب رودخانه های مهم استان گلستان
۳کاهش اثر گسل برخط لوله مدفون
۴مدلسازی پیش بینی کیفیت آب رودخانه گرگانرود با استفاده از منطق فازی برمبنای خوشه بندی به روش c-mean
۵واکاوی طراحی نماهای هوشمند در ساختمان
۶طراحی دانشکده پزشکی مبتنی بر هویت معماری ایرانی اسلامی
۷مدیریت سیلاب در سد گلستان به کمک مدل HEC-HMS
۸بررسی نقش مفاهیم اسلامی بر معماری ایران
۹مدلسازی پیش بینی کیفیت آب رودخانه گرگانرود بااستفاده از منطق فازی بر مبنای خوشه بندی به روش Subtractive
۱۰شبیه سازی عددی توزیع سرعت در بدنه جریان غلیظ بر روی سطوح متحرک با استفاده از نرم افزار Flow3D
۱۱نیم قرن شهرسازی آزمون و خطا در بافت تاریخی شیراز
۱۲ارزیابی شاخص های طراحی سد بوستان در کنترل و مدیریت سیلاببه کمک مدلHEC-HMS
۱۳برآورد جریان زیستمحیطی رودخانه با استفاده از شاخصهای منفرد جریان کمآبی و مدل ذخیره رومیزی
۱۴ارزیابی مقایسهای تخمین نیاز زیستمحیطی رودخانه با استفاده ازروشهای تنانت و تسمن
۱۵مطالعه تطبیقی آرکی تایپ گذار قدسی با قرآن و احادیثگامی برای کمال گرایی در معماری
۱۶بهره برداری از سیلاب به روش مدرن و سنتی در کنترل خشکسالی های ایران
۱۷بررسی تزیینات معماری اسلامی در خانه های مسکونی دوره قاجار در شهر گرگان
۱۸بررسی کوشک در باغ های ایرانی در ادوار تاریخی
۱۹باغ های ایرانی و بررسی جایگاه عنصر آب درباغ های ایرانی (مطالعه موردی نقش آب در باغ عباس آباد بهشهردردوره صفوی )
۲۰تأثیر معماری بر فرهنگ
۲۱بهینه سازی ابعاد خرپا فضایی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع
۲۲بررسی کارکرد ایوان در معماری خانه های بافت قدیم گرگان
۲۳دلایل و بررسی بیضوی بودن زمین
۲۴پایش زیست محیطی شوری آب رودخانه ھای مھم استان گلستان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.