لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال ۱۳۹۶ کلا ۲۹ مقاله شامل ۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تاثیر تغییرات هندسی بر غلظت رسوبی با دبی ثابت در آبگیر 90 درجه با استفاده از نرمافزارFlow3D
۲بهینه سازی چیدمان گروه ستونهای سنگی با حجم ثابت در خاکهای رسی اشباع
۳بررسی عددی الگوی جریان با تغییرات هیدرولیکی و هندسی در آبگیر 105 و 75 درجه نرم افزارFLOW 3D
۴بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرای تدریجی با بستر زبر
۵بررسی عددی الگوی جریان با تغییرات هیدرولیکی و هندسی در آبگیر جانبی 90 درجه با استفاده از نرم افزار FLOW 3D
۶مدلسازی عددی الگوی سه بعدی جریان درآبگیر جانبی با استفاده از نرم افزار Flow3d
۷تشخیص حالت چهره براساس الگوی باینری محلی مبتنی بر میانگین و میانه
۸تاثیر تعداد بلوک و ابعاد آن در تشخیص حالت چهره براساس الگوی باینری محلی
۹واکاوی مفهوم شهرسازی زیست وار، معرفی تجارب موفق جهانی
۱۰ارزیابی و مقایسه چهار روش کاهش بعد ویژگیها برای تشخیص حالت چهره مبتنی برالگوهای باینری محلی
۱۱ارزیابی عملکرد دیوار حایل با خاکریز چند لایه تحت بارهای لرزه ای
۱۲بررسی عددی تاثیر مدل های آشفتگی مختلف بر الگوی جریان در تقاطع رودخانه ها بااستفاده از نرم افزار فلوینت
۱۳ارزیابی عملکرد دیوار حایل تحت تاثیر بارهای لرزه ای در ترازهای مختلف آب پشت دیوار
۱۴بررسی زاویه آبگیر بر غلظت رسوبی با نسبت ورودی دبی ثابت با استفاده از نرم افزار Flow3D
۱۵بررسی تاثیر قطر، طول و فاصله ستون های سنگی گروه بر ظرفیت باربری و نشست پی گسترده
۱۶بررسی عددی الگوی جریان با تغییرات هیدرولیکی و هندسی در آبگیر 45 و 60 درجه نرم افزار FLOW 3D
۱۷مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن های معمولی حاوی نانو رس با الیاف موکت
۱۸بررسی مقاومت کششی بتن های الیافی حاوی الیاف موکت و نانو رس
۱۹بررسی آزمایشگاهی طول پرش هیدرولیکی در مقاطع واگرای ناگهانی با بستر زبر
۲۰بررسی آزمایشگاهی عمق مزدوج پرش هیدرولیکی در مقاطع واگرای ناگهانی با بستر زبر
۲۱بررسی و مقایسه الگوریتم های مقابله با حملات در شبکه های بی سیم زیر آب
۲۲شناسایی تومور با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم تکاملی خفاش براساس کانتور فعال
۲۳مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرای تدریجی
۲۴بررسی عددی تاثیر زاویه قرارگیری کانال جانبی بر نواحی چرخشی در آبگیر جانبی با استفاده از نرم افزار FLOW 3D
۲۵بررسی انواع سازه نگهبان درپروژه های عمرانی
۲۶الگوریتم مسیریابی فرصت طلبانه کارآمد انرژی برای شبکه های موردی پروازی
۲۷تشخیص نفوذ مبتنی بر امضاء با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان
۲۸یک الگوریتم جدید مسیریابی فرصت طلبانه آگاه از انرژی برای شبکه های موردی پروازی
۲۹بررسی اثر تغییرات بازشدگی روی نقطه جدایش، اندازه دنباله و توزیع سرعت در سرریز- دریچه استوانه ای مستغرق

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.