لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۰ کلا ۲۰۹ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Laryngospasm induced pulmonary edema: A case report
۲The five-fingered hand anomaly might be considered as a variant of the atypical mirror hand
۳Spiritual beliefs and quality of life: A qualitative research about diabetic adolescent girls' perception
۴Liquorice plant extract reduces ochratoxin A-induced nephrotoxicity in rats
۵Acinar cell carcinoma of pancreas associated with plasma cell dyscrasia, a case report
۶Internal evaluation of parasitology and mycology department of Urmia University of Medical Sciences
۷Prognostic value of ventriculoatrial conduction on programmed ventricular stimulation in patients suspicious for ventricular tachyarrhythmia
۸Polymorphisms within fas gene are not associated with occult hepatitis B virus infection
۹Protective role of lipoic acid on methotrexate induced intestinal damage in rabbit model
۱۰Evaluation of function and appearance of adults with untreated triphalangeal thumbs
۱۱Idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with liver mass: Report of two cases
۱۲A novel adjuvant, a mixture of alum and the general opioid antagonist naloxone, elicits both humoral and cellular immune responses for heat-killed Salmonella typhimurium vaccine
۱۳Pharmacists' views on integrated electronic prescribing systems: Associations between usefulness, pharmacological safety, and barriers to technology use
۱۴Dispersive liquid-liquid microextraction for the analysis of three organophosphorus pesticides in real samples by high performance liquid chromatography-ultraviolet detection and its optimization by experimental design
۱۵Concepts of orthopedic disorders in Avicenna's canon of medicine
۱۶Assessing amblyogenic factors in 100 patients with congenital ptosis
۱۷Optimal design of PID power system stabilizer in multi-machine power system using PSO and genetic algorithm
۱۸Prevalence burn injuries and risk factors in persons older the 15 years in Urmia burn center in Iran
۱۹Pareto based multi-objective optimization of centrifugal pumps using CFD, neural networks and genetic algorithms
۲۰The "Penumbra Sign" on Magnetic Resonance Images of Brodie's Abscess: A Case Report.
۲۱Modified phages: Novel antimicrobial agents to combat infectious diseases
۲۲Synthesis and characterization of 2-phenylaniline cyclopalladated complexes
۲۳Prevalence, influencing factors and control of food insecurity: A model in the northwest of Iran
۲۴Experimental and numerical investigation into the quasi-static crushing behaviour of the S-shape square tubes
۲۵Synergistic effects of glutamine and ciprofloxacin in reduction of Pseudomonas aeruginosa-induced septic shock severity
۲۶A rare syndrome of five finger hands and polydactyly of the feet: a case report.
۲۷Spontaneous rupture and hemorrhage of adrenal pseudocyst presenting with acute abdomen and shock.
۲۸Water temperature, voluntary drinking and fluid balance in dehydrated Taekwondo athletes
۲۹Predator and restraint stress during gestation facilitates pilocarpine-induced seizures in prepubertal rats
۳۰Spontaneous rupture and hemorrhage of adrenal pseudocyst presenting with acute abdomen and shock
۳۱Differentiation of benign from malignant induced ascites by measuring gallbladder wall thickness.
۳۲Quality of life during hemodialysis and study dialysis treatment in patients referred to teaching hospitals in Urmia-Iran in 2007
۳۳Percutaneous unroofing of renal simple cysts: Experience from one centre
۳۴Prenatal exposure to restraint or predator stresses attenuates field excitatory postsynaptic potentials in infant rats
۳۵Ameliorating effects of dexpanthenol in cerebral ischaemia reperfusion induced injury in rat brain.
۳۶Obsessive compulsive disorder as early manifestation of B12 deficiency.
۳۷Author's Reply: Hepatitis E Virus Infection in Iranian Kidney-Transplant Patients.
۳۸Hands on stamps: Iran--medical subjects.
۳۹Bilateral carpal tunnel syndrome and multiple trigger fingers in a child with mucolipidosis Type III disease.
۴۰Comparison of demographic and clinical characteristics influencing health-related quality of life in patients with diabetic foot ulcers and those without foot ulcers.
۴۱17-β-hydroxysteroid dehydrogenase type 3 deficiency in three adult Iranian siblings.
۴۲Effect of different concentrations of hypertonic saline at different times on protoscoleces of hydatid cyst isolated from liver and lung.
۴۳The seroprevalence of Helicobacter pylori infection in renal transplant recipients.
۴۴Role of iron supplementation in promoting maternal and fetal outcome.
۴۵Seroprevalence of hepatitis E among Iranian renal transplant recipients.
۴۶Evaluation of carotid intima-media thickness and flow-mediated dilatation in middle-aged patients with nonalcoholic fatty liver disease.
۴۷Clinical and behavioral factors associated with management outcome in hospitalized patients with diabetic foot ulcer.
۴۸Nasal bone fracture--ultrasonography or computed tomography?
۴۹Oxidative effect of methotrexate administration in spinal cord of rabbits.
۵۰Percutaneous unroofing of renal simple cysts: Experience from one centre.
۵۱Viable extreme preterm birth and some neonatal outcomes in double cerclage versus traditional cerclage: a randomized clinical trial.
۵۲Metachronous metastasis to the spermatic cord from renal cell carcinoma presenting as a high scrotal mass: a case report.
۵۳Effect of Helicobacter pylori infection on pregnancy rates and early pregnancy loss after intracytoplasmic sperm injection.
۵۴Evaluation of atherosclerotic findings in patients with nonalcoholic fatty liver disease.
۵۵Factors Influencing Physical Activity Behavior among Iranian Women with Type 2 Diabetes Using the Extended Theory of Reasoned Action.
۵۶Prevalence, influencing factors and control of food insecurity: a model in the northwest of Iran.
۵۷Technical modifications of ureteroneocystostomy in renal transplantation: an 18-year experience.
۵۸Percutaneous decortication of cystic renal disease.
۵۹Idiopathic hypereosinophilic syndrome presenting with liver mass: Report of two cases: Idiopathic hypereosinophilic syndrome and liver mass.
۶۰Polymorphisms within Fas gene are not associated with occult hepatitis B virus infection: Polymorphisms within Fas gene in occult HBV infection.
۶۱Aggressive surgical treatment in late-diagnosed esophageal perforation: a report of 11 cases.
۶۲Evaluation of retrobulbar blood flow in patients with age-related cataract; color Doppler ultrasonographic findings.
۶۳Evaluation of early atherosclerotic findings in women with polycystic ovary syndrome.
۶۴Synergistic effects of glutamine and ciprofloxacin in reduction of Pseudomonas aeruginosa-induced septic shock severity.
۶۵Practice guidelines and clinical risk assessment models: is it time to reform?
۶۶A Multiplex Allele Specific Polymerase Chain Reaction (MAS-PCR) for the Detection of Factor V Leiden and Prothrombin G20210A.
۶۷A 64 year-old female with scalp metastasis of papillary thyroid cancer.
۶۸Usefulness of Pyloromyotomy With Transhiatal Esophagectomy in Improving Gastric Emptying.
۶۹Prevalence of depression among students of urmia university of medical sciences (iran).
۷۰Prenatal exposure to restraint or predator stresses attenuates field excitatory postsynaptic potentials in infant rats.
۷۱Effect of severity of steatosis as assessed ultrasonographically on hepatic vascular indices in non-alcoholic fatty liver disease.
۷۲Reporting qualitative research in health informatics: REQ-HI recommendations.
۷۳What makes an information system more preferable for clinicians? a qualitative comparison of two systems.
۷۴Validity of bone mineral density and WHO fracture risk assessment thresholds in hip fractures.
۷۵Innovative anaerobic/upflow sludge blanket filtration bioreactor for phosphorus removal from wastewater.
۷۶A comparison of 4- and 24-hour urine samples for the diagnosis of proteinuria in pregnancy.
۷۷A brief report about the concepts of hand disorders in the Canon of Medicine of Avicenna.
۷۸Evaluating success of no-scalpel vasectomy by ligation and excision with fascial interposition in a large prospective study in Islamic Republic of Iran.
۷۹Factor V Leiden G1691A and factor II G20210A point mutations and pregnancy in North-West of Iran.
۸۰Spontaneous massive hemothorax secondary to chest wall chondrosarcoma: a case report.
۸۱Elevated levels of urinary 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine and 8-isoprostane in esophageal squamous cell carcinoma.
۸۲Impact of triple negative phenotype on prognosis and early onset of breast cancer in Iranian females.
۸۳Metallo-β-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa in two Iranian teaching hospitals, their antimicrobial susceptibility and serotypes.
۸۴Co-administration of albumin-furosemide in patients with the nephrotic syndrome.
۸۵The Val34Leu genetic variation in the A subunit of coagulation factor XIII in recurrent spontaneous abortion.
۸۶Predator and restraint stress during gestation facilitates pilocarpine-induced seizures in prepubertal rats.
۸۷Outcome of renal transplantation in children: a multi-center national report from Iran.
۸۸A 40-year-old man with tongue lesions. Lingual and pulmonary tuberculosis (TB).
۸۹Comparison between operative and nonoperative treatment methods in the management of comminuted fractures of the clavicle.
۹۰Non-opaque soft tissue foreign body: sonographic findings.
۹۱Prevalence burn injuries and risk factors in persons older the 15 years in Urmia burn center in Iran.
۹۲Protective role of lipoic acid on methotrexate induced intestinal damage in rabbit model.
۹۳Seroprevalence of anti-Helicobacter pylori and anticytotoxin-associated gene A antibodies [corrected] according to ABO blood groups and rhesus status among hemodialysis patients.
۹۴Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion gene polymorphism in general population of west Azarbaijan, Iran.
۹۵Concepts of orthopedic disorders in Avicenna's Canon of Medicine.
۹۶Megacystis secondary to congenital urethral stricture.
۹۷Water temperature, voluntary drinking and fluid balance in dehydrated taekwondo athletes.
۹۸Quality of life during hemodialysis and study dialysis treatment in patients referred to teaching hospitals in Urmia-Iran in 2007.
۹۹Parental risk factors of childhood acute leukemia: a case-control study.
۱۰۰Assessment of Self-Care Practice and Its Associated Factors among Diabetic Patients in Urban Area of Urmia, Northwest of Iran.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.