لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۸۵ مقاله شامل ۷۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی راهبردهای مقابله ای با استرس و حمایت اجتماعی در زنان با بیماری MS و ارتباط آن با شخصیت نوع A در همسران آنها
۲بررسی نقش تمایزیافتگی خود و طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایتمندی زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه علوم تحقیقات فارس
۳تاثیر آموزش شوخی گرایی بر سلامت روان و شیوه های مقابله با استرس پرستاران شاغل در بخش های اورژانس
۴ارزیابی فراوانی باسیلوس تورنجپنسیس در خاک مناطق حاصلخیز استان فارس
۵جداسازی باکتری باسیلوس تورینجنسیس ازخاک کشاورزی شهرآبادان
۶ارزیابی فراوانی رنگذانه باکتری های محیطی در خاک مناطق مختلف استان اصفهان
۷ارزیابی فراوانی اکتینومیست درخاک مناطق مختلف استان فارس
۸مدیریت منابع آب با رویکرد شناسایی مناطق آسیب پذیر آب های زیر زمینی با استفاده از جدیدترین مدل پیشنهادی شاخص آسیب پذیری نیتراته (NVI) مطالعه موردی آبخوان آزاد داشت شیراز
۹جداسازی و شناسایی باسیلوس تورنجینسیس از مناطق معتدل کوهستانی استان فارس
۱۰ارزیابی فراوانی رنگدانه باکتری های محیطی در خاک مناطق حاصلخیز استان خراسان رضوی
۱۱جداسازی باکتری باسیلوس تورینجنسیس از خاک کشاورزی شهر شیراز
۱۲ارتباط بین سبک های دلبستگی و سبک های فرزندپروری در زوج های ساکن شهر شیراز
۱۳قوانین انجمنی در داده کاوی
۱۴بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آبهای بطری شده در استان فارس
۱۵ارزیابی جایگاه آموزش الکترونیک در نظام آموزشی
۱۶چارچوب شادی عمومی در ایران
۱۷دستاورد های اجرای طرح نوین حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۸بررسی مقدار و علل کسورات بیمه ای و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آن با استفاده از تکنیک حل مساله دربیمارستان شهدای سروستان در سال1391
۱۹Ethnobotanical study of medicinal plants used in the management of diabetes mellitus in the Urmia, Northwest Iran
۲۰تأثیر عصاره گیاه پنج انگشت بر فاکتورهای استئوژنیک و آنژیوژنیک و ترمیم شکستگی استخوان های بلند
۲۱شفافیت سازمانی
۲۲بررسی عوامل مؤثر فردی بر روی تسهیم دانش سازمانی
۲۳مروری بر توانمندسازی ، سلامت و اشتغال زنان سرپرست خانوار
۲۴رابطه بین فرهنگ سازمانی ومدیریت استعداد
۲۵چالشهای استقرار و اجرای برنامه بهبود کیفیت حاکمیت خدمات بالینی
۲۶A study of spiritual intelligence in delinquent and non-delinquent adolescents in zahedan
۲۷نقش رسانه های اجتماعی در ارتباطات سلامت
۲۸ارزشیابی تاثیر آموزش سواد رسانه ای تئوری محور بر نمونه ای از دانش آموزان
۲۹مقایسه بهای تمام شده خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و روش سنتی مطالعه موردی ; مرکز دیابت نادر کاظمی شیراز
۳۰Predict the expenses of diabetes treatment using Artificial Neural Network (ANN) in Kermanshah city, Iran
۳۱بررسی رابطه تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی در دانشجویان
۳۲بررسی راهبردهای مقابله ای با استرس و حمایت اجتماعی در زنان با بیماری MS و ارتباط آن با شخصیت نوع A در همسران آنها
۳۳میزان پیش بینی کنندگی طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی از رضایت زناشویی دانشجویان متأهل ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۴The study of social security among students in Shahrekord University of medical sciences
۳۵Natural remedies in the Canon of Medicine for dentistry and oral biology
۳۶Phenylalanine ammonia-lyase through evolution: A bioinformatic approach
۳۷Evaluation of radiochemical purities of some radiopharmaceuticals in Shiraz Namazi teaching hospital
۳۸Cytotoxicity of some 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-(4-phenylpiperidin-1-yl) prop-2-en-1-one derivatives using MTT assay
۳۹Development and in vitro evaluation of fast-dissolving oral films of ondansetron hydrochloride
۴۰Ethnopharmacological review of plants traditionally used in Darab (south of Iran)
۴۱Phytochemical Screening and In vitro Evaluation of Free Radical Scavenging Activity of Dionysia revoluta L.
۴۲Anticonvulsant activity of atorvastatin against seizure induced by pentylenetetrazole and maximal electroshock in mice
۴۳Biotechnology: employing organism as bioreactors
۴۴Management of gastroesophageal reflux disease in adults
۴۵Topical gel formulation and stability assessment of platelet lysate based on turbidimetric method
۴۶Chemical compositions of two different Thymus species essential oils
۴۷Assessment of the rate and etiology of pharmacological errors by nurses of two major teaching hospitals in Shiraz
۴۸Essential oil composition and bioinformatic analysis of Spanish broom (Spartium junceum L.)
۴۹Synthesis and Biological Evaluation of Metronidazole Derivatives as Anti- Giardia Agents
۵۰Free radical scavenging activity and lipid peroxidation inhibition of Hypericum helianthemoides (spach) Boiss
۵۱Therapeutic implication of coenzyme Q10 during statin therapy: pros and cons
۵۲Preventing or attenuating amphotericin B nephrotoxicity with dopamine receptor agonists: a literature review
۵۳Efficacy of some metronidazole derivatives against Giardia lamblia, in vivo study
۵۴Different methods evaluation of antioxidant properties of Myrtus communis extract and its fractions
۵۵Application of rapid and simple liquid chromatography method for determination of bioequivalence of generic lamotrigine tablets in healthyIranian volunteers
۵۶Production of a novel multi-epitope vaccine based on outer membrane proteins of Klebsiella pneumoniae
۵۷A rapid and convenient method for synthesis of anilinoquinazoline: an improved synthesis of erlotinib derivatives
۵۸Role of Pharmacogenomics in Statin Responsiveness; A Review
۵۹Pharmacy or PharmaNBIC: Thinking about 50 years ahead of pharmacy today+
۶۰ACE genetic variability and response to fluoxetine: lack of association in depressed patients
۶۱Myrrh a traditional medicine or a multipurpose pharmaceutical excipient
۶۲Computational analysis of collagenase from different Vibrio, Clostridium and Bacillus strains to find new enzyme sources
۶۳Theoretical investigation of cyclooxygenase inhibition property of several non-steroidal anti-inflammatory drugs by density functional theorycalculations and molecular docking studies
۶۴Susceptibility testing of Helicobacter pylori: Comparison of E-test and Disk Diffusion for Metronidazole and Mutations in rdxA gene sequencesof Helicobacter pylori strains
۶۵Protective effect of methanolic extracts of Thymus vulgaris L. against cyclophosphamide-induced DNA damage in mouse bone marrow cells using the micronucleus test
۶۶بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری درفرآیند تصمیم گیری مدیران مقاله مروری
۶۷بررسی اهمیت و نقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اداری سازمان های مراقبت سلامت
۶۸نقش هوش هیجانی در بازاریابی رابطه مند
۶۹مقایسه سازگاری زناشویی، تحمل پریشانی، دشواری تنظیم هیجانی در والدین کودکان عادی، معلول ذهنی و معلول جسمی در شهرستان ارسنجان
۷۰فرسودگی شغلی در شاغلین سیستم های بهداشتی و درمانی: بررسی نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه و علائماختلالات روانی
۷۱Stabilization and Dewatering of Wastewater Treatment Plants Sludge Using the Fenton Process
۷۲Alternations in Helmholtz resonator neck angle and the shape of its connection to the air channels to increase the insertion loss of sound
۷۳وضعیت ارائه بازخورد به فراگیر در آموزش بالینی از دیدگاه دستیاران ارشد و دانشجویان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سال 1393
۷۴تحلیلی بر شیوه های آموزش دوره پزشکی مبتنی بر شواهد در دانشگاه های داخل و خارج از کشور
۷۵ویژگی های یک منتور ایده ال از دیدگاه اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1393
۷۶بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۷۷تحلیلی بر قلمروی پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس دو عامل ماهیت علم و شرایط تصمیم گیری
۷۸The comparison of the effect of traditional and off-line electronic educational methods on the knowledge and attitude of the undergraduate dental students of Shiraz University of Medical Sciences
۷۹Role of Spiritual Intelligence in Defensive Styles of Nursing Students
۸۰به کارگیری الگوریتم های داه کاوی برای تشخیص روماتیسم مفصلی
۸۱The effect of vitamin D on gene expression of Dnmt3a and Dnmt3b involved in neural stem cell differentiation into oligodendrocyte
۸۲ارزیابی فراوانی اکتینومیست ها در آب مناطق مختلف استان خوزستان
۸۳بهینه سازی فرایند تخمیر باسیلوس سابتلیس جهت تولید آنزیم ارگانوفسفروس هیدرولاز (OPH) ترشحشونده در محیط کشت به روش RSM
۸۴Application of Plasmonic Nanoparticles in Cancer Therapy
۸۵تأملی برروش های نوین آموزشی در ارتقاء سلامت
۸۶بررسی اهمیت بهداشت وسلامت روانی کارکنان درمحل کار
۸۷مسواک تمام هوشمند با قابلیت برداشت بیشترین مقدار پلاک از سطح دندان و ماساژ بافت لثهدر 30 ثانیه بدون صرف انرژی انسانی
۸۸پروتز شوی هوشمند
۸۹Report of a Case: An Intradural between Roots Capillary Hemangioma of Cauda Equina
۹۰بررسی توزیع عادلانه داروخانه ها در استان کرمان با استفاده از ضریب جینی
۹۱بررسی سطح سبک زندگی سالمندان شهر شیراز
۹۲عوامل تأثیر گذار بر رضایت مندی کارکنان طبق مدل اسمیت- کندال - هالین در بیمارستان آموزشی: یک مطالعه موردی
۹۳شناسایی محدودیت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مسیر ورود به فاز دوم اصلاحات نظام نوین مالی سلامت، یک مسئله کیفی
۹۴Plants Role in Reducing Heavy Metals from Polluted Soil Leachate
۹۵پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی
۹۶ارتباط درگیری شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی معلمان مقطع راهنمایی دالاهو (کرمانشاه) در سال 1392
۹۷بررسی ارتباط آزار صدا با سلامت عمومی کارکنان بیمارستان های شهر شیراز در سال 1393
۹۸پیش بینی آسیب های اسکلتی عضلانی در پرستاران با استفاده از مدل نیاز کنترل
۹۹ارزیابی ارتباط بار کاری ذهنی و رضایت شغلی اساتید و کارکنان دانشگاه
۱۰۰بررسی فرآیند حمل و جابجایی بیمار بین تخت و برانکارد و مشکلات ناشی از آن در محیط های بیمارستانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.