لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۶۷ مقاله شامل ۷۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Diabetes and Depression: from Iranian Traditional Medicine to Modern Literature.
۲Efficacy of Nepeta Menthoides Boiss and Buhse Freeze-Dried Aqueous Extract on Anxiety of Patients with Depression: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial.
۳Efficacy of Nepeta Menthoides Boiss and Buhse Freeze-Dried Aqueous Extract on Anxiety of Patients with Depression: A Double-Blind Randomized Controlled Clinical Trial.
۴Comments on Meo et al. Association of Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation (RF-EMFR) Generated by Mobile Phone Base Stations with Glycated Hemoglobin (HbA1c) and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2015, 12, 14519-14528.
۵First report of human parvovirus 4 detection in Iran.
۶Assessment of the changes in quality of life of patients with class II and III deformities during and after orthodontic-surgical treatment.
۷Comment on "Effect of Mercury Exposure on Renal Function and Hematological Parameters among Artisanal and Smallscale Gold Miners at Sekotong, West Lombok, Indonesia".
۸Chemical Characterization and Antimicrobial Activity of Essential oil from the Leaves of Bienertia cycloptera
۹Correlation Between Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in Persian Children
۱۰The effect of educational-spiritual intervention on the burnout of the parents of school age children with cancer: A randomized controlled clinical trial
۱۱Reinforcement behavior therapy by kindergarten teachers on preschool children’s aggression a randomized controlled trial
۱۲ Reduction of aflatoxin M 1 during production of Kashk, a traditional Iranian dairy product
۱۳Using queuing theory and simulation modelling to reduce waiting times in an Iranian emergency department
۱۴Knowledge and attitude about andropause among general physicians in Shiraz, Iran 2014
۱۵The effect of health belief model-based education on knowledge and prostate cancer screening behaviors: A randomized controlled trial
۱۶Comparison of the hyaluronic acid vaginal cream and conjugated estrogen used in treatment of vaginal atrophy of menopause women: A randomized controlled clinical trial
۱۷Optimization of DRASTIC method by artificial neural network, nitrate vulnerability index, and composite DRASTIC models to assess groundwater vulnerability for unconfined aquifer of Shiraz Plain, Iran
۱۸E-learning or in-person approaches in continuous medical education: A comparative study
۱۹Occupational safety and health measures in micro-scale enterprises (MSEs) in Shiraz, Iran
۲۰Interconnection of estrogen/testosterone metabolism and mevalonate pathway in breast and prostate cancers
۲۱Effects of materials recovery facility construction on the release of fungal bioaerosols: A case study in southern of Iran
۲۲Induction of oxidative stress, suppression of glucose-induced insulin release, ATP production, glucokinase activity, and histomorphometric changes in pancreatic islets of hypothyroid rat
۲۳Sensitive and noninvasive detection of aberrant SFRP2 and MGMT-B methylation in Iranian patients with colon polyps
۲۴Antiulcer activity after oral administration of the wormwood ethanol extract on lesions due to leishmania major parasites in BALB/C mice
۲۵A panoramic view of chronic liver diseases and natural remedies reported in traditional Persian medicine
۲۶Determination of benzo[a]pyrene in traditional, industrial and semi-industrial breads using a modified QuEChERS extraction, dispersive SPE and GC-MS and estimation of its dietary intake
۲۷The effect of barium swallowing on the reduction of artifact of the inferior wall of the myocardium
۲۸Levodopa and other pharmacologic interventions in ischemic and traumatic optic neuropathies and amblyopia
۲۹Efficacy of dexamethasone on postoperative analgesia in children undergoing hypospadias repair
۳۰Cerebral palsy in 1-12 year old children in Southern Iran
۳۱Promoter methylation status of two novel human genes, UBE2Q1 and UBE2Q2, in colorectal cancer: A new finding in Iranian patients
۳۲Cost-utility of "doxorubicin and cyclophosphamide" versus "gemcitabine and paclitaxel" for treatment of patients with breast cancer in Iran
۳۳Epidemiological characteristics and clinical outcome of syncope in children; A report from Shiraz, Iran
۳۴Investigating the relationships between obesity and sexual function and its components
۳۵Economic evaluation of infliximab for treatment of refractory ulcerative colitis in iran: Cost-effectiveness analysis
۳۶The effect of time interval between 99mTc-sestaniibi injection and image acquisition on quantitative data of gated SPECT myocardial perfusion imaging at stress and rest phases
۳۷Effect of three different injection sites on the success of anterior middle superior alveolar nerve block with 3% mepivacaine: A randomized controlled trial
۳۸Cost-effectiveness of intensive Vs. standard follow-up models for patients with breast cancer in Shiraz, Iran
۳۹Evaluation of hepatitis c virus intrafamilial transmission among families with one index case, a pilot study from fars province, Iran
۴۰Signaling pathways of melatonin in prevention of liver disorders via suppressing of oxidative stress in cellular level
۴۱A comparative study of potassium hydroxide versus CO2 laser vaporization in the treatment of female genital warts: A controlled clinical trial
۴۲Absence of nursing position in the new health policies in Iran: A dialogue with nursing scholars and nursing managers
۴۳The effect of family-centered psycho-education on mental health and quality of life of families of adolescents with bipolar mood disorder: A randomized controlled clinical trial
۴۴Comparison of the temperament and character of patients referred to cosmetic nasal surgeon in Shiraz Hospitals, 2015
۴۵Managing parenting stress through life skills training: A supportive intervention for mothers with visually impaired children
۴۶The effect of aloe vera solution on chemotherapy-induced stomatitis in clients with lymphoma and leukemia: A randomized controlled clinical trial
۴۷Traumatic retrolisthesis of L5 and L5/S1 extruded disc herniation; A case report and review of the literature
۴۸The nurse-led telephone follow-up on medication and dietary adherence among patients after myocardial infarction: A randomized controlled clinical trial
۴۹Prevalence of work.related musculoskeletal symptoms among Iranian workforce and job groups
۵۰Chemical Characterization and Antimicrobial Activity of Essential oil from the Leaves of Bienertia cycloptera
۵۱Complete treatment of compost leachate using integrated biological and membrane filtration processes
۵۲Cone beam CT study of ponticulus posticus: Prevalence, characterictics
۵۳Evaluation of laboratory tests in diagnosis of biliary atresia in the pediatric wards of hospitals affiliated to Shiraz university of medical sciences from 2007 to 2013
۵۴The clinical assessment of biliary atresia patients referring to pediatric wards of hospitals affiliated to Shiraz university of medical sciences from March 2007 to March 2013
۵۵The incidence of breast cancer in Iran: A systematic review and meta-analysis
۵۶Ergonomic evaluation of client transfer between bed and stretcher through common way and mechanical patient transfer aid device
۵۷A comparison of mobile -based learning and lecture-based learning in an adult health care workers course
۵۸CD8+ t lymphocyte subsets in bladder tumor draining lymph nodes
۵۹Formulation and in vitro evaluation of a fast-disintegrating/sustained dual release bucoadhesive bilayer tablet of captopril for treatment of hypertension crises
۶۰Correlates of lymphedema in women with breast cancer: A case control study in Shiraz, Southern Iran
۶۱Concurrent inflammation augments antimalarial drugs-induced liver injury in rats
۶۲Self-care education programs based on a trans-theoretical model in women referring to health centers: Breast self-examination behavior in Iran
۶۳Genistein suppression of matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) and vascular endothelial growth factor (VEGF) expression in mesenchymal stem cell like cells isolated from high and low grade gliomas
۶۴Relationship of blood types (ABO/Rh) with recurrent aphthous ulcers: A case-control study
۶۵Tinea incognito simulating dermatitis herpetiformis: An unusual case report
۶۶Comparison of the efficacy of topical 85% formic acid versus a combination of topical salicylic acid and lactic acid in the treatment of warts: A randomized, triple-blind, controlled trial
۶۷Neurobrucellosis presented with a hyperacute onset: A case report
۶۸Association between metabolic syndrome criteria and body-composition components in children with type 1 diabetes mellitus
۶۹Investigating the association of cord blood resistin and birth weight in term and preterm neonates
۷۰Potential role of local estrogen in enhancement of fracture healing: Preclinical study in rabbits
۷۱Dry cupping in children with functional constipation: A randomized open label clinical trial
۷۲Fracture toughness of seven resin composites evaluated by three methods of mode I fracture toughness (KIc)
۷۳Colonization rate and risk factors of vancomycin-resistant enterococci among patients received hematopoietic stem cell transplantation in Shiraz, Southern Iran
۷۴Modification of the epoxy resin mechanical and thermal properties with silicon acrylate and montmorillonite nanoparticles
۷۵Evaluation the relationship between thyroid nodule size with malignancy and accuracy of fine needle aspiration biopsy (FNAB)
۷۶Selective isolation and identification of arginine degrading bacteria; the optimized arginine deaminase production by Enterobacter sp. sgn1 as a new source of this potentially anti-tumor enzyme
۷۷Identifying important attributes for prognostic prediction in traumatic brain injury patients: A hybrid method of decision tree and neural network
۷۸Effects of adenotonsillectomy on serum levels of IGF-1 and IGFBP-3 and growth indices in children with adenotonsillar hypertrophy or recurrent tonsillitis
۷۹Diagnosis and treatment of a type III dens invagination using cone-beam computed tomography
۸۰Disseminated strongyloidiasis in an immunodeficient patient (pemphigus vulgaris) due to corticosteroid therapy: A case report
۸۱Understanding the signaling pathway as a new strategy for bum management and treatment based on stem cell therapy
۸۲Linkage analysis based on four microsatellite markers to screen for unknown mutation in families with wilson disease
۸۳Extrinsic or intrinsic religious orientation may have an impact on mental health
۸۴Is the difference between median sensory and ulnar motor latencies better than combined sensory index in carpal tunnel syndrome diagnosis? Karpal tünel sendromu tanısında median duyusal ve ulnar motor latans arasındaki fark, bileşik duyusal indeksten daha mı iyidir?
۸۵Effects of osmotic shock on production of β-carotene and glycerol in a naturally isolated strain of Dunaliella salina
۸۶An electrochemical genosensor for Leishmania major detection based on dual effect of immobilization and electrocatalysis of cobalt-zinc ferrite quantum dots
۸۷Effects of omega-3 fatty acids on serum levels of T-helper cytokines in children with asthma
۸۸Akhawayni (?–983 AD): A Persian neuropsychiatrist in the early medieval era (9th–12th century AD)
۸۹Effect of composite/amalgam thickness on fracture resistance of maxillary premolar teeth, restored with combined amalgam-composite restorations
۹۰CD166 expression in dentigerous cyst, keratocystic odontogenic tumor and ameloblastoma
۹۱Restrictive pattern of pulmonary symptoms among photocopy and printing workers: A retrospective cohort study
۹۲An overview of allergic bronchopulmonary aspergillosis; diagnostic and therapeutic aspects
۹۳Expression analysis of multiple genes may involve in antimony resistance among leishmania major clinical isolates from Fars Province, Central Iran
۹۴In Vitro evaluation of different solvents for retrieval of mineral trioxide aggregate and calcium-enriched mixture
۹۵Antimicrobial efficacy and cytocompatibility of calcium hypochlorite solution as a root canal irrigant: An in Vitro investigation
۹۶The impact of concurrency of colchicine and simvastatin on variation of serum immunoglobulins IgG, IgE, IgM and IgA in mustard gas-wounded patients
۹۷Effect of massage therapy on physiologic responses in patients with congestive heart failure
۹۸Effects of Panax ginseng alcoholic extract on histomorphometric changes of ovaries in offspring rats from diabetic mothers
۹۹Comparison of probiotic lactobacillusGR-1 and RC-14 with metronidazole oral tablet for treating concurrent bacterial and trichomonial vaginitis : a blind, randomized, clinical trial
۱۰۰Effects of self-care education with telephone follow-up on self-efficacy level in hemodialysis patients

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.