لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۱۳۹۲ کلا ۲۷۶ مقاله شامل ۱۰۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Total antioxidant capacity and malondialdehyde in depressive rotational shift workers
۲Idiopathic right atrial enlargement
۳The antimicrobial activity of elderberry (Sambucus nigra L.) extract against gram positive bacteria, gram negative bacteria and yeast
۴Evaluating diagnostic and pharmacologic management cost of chronic abdominal pain and chronic constipation in Iranian children
۵Metformin versus chromium picolinate in clomiphene citrate-resistant patients with PCOs: A double-blind randomized clinical trial
۶Survival from bladder cancer in shiraz, southern Iran: A hospital-based study
۷Correlation between peak intraocular pressure of the water drinking test and peak intraocular pressure induced by intravenous methylprednisolone pulse therapy
۸Elevated serum IL-17A but not IL-6 in glioma versus meningioma and schwannoma
۹Cytogenetic findings of patients with acute lymphoblastic leukemia in fars province
۱۰Nutrition knowledge: Application and perception of food labels among women
۱۱Evaluation of the effects of simvastatin alone and in combination with garlic on lipid profile and liver enzymes in rats fed normal and fat rich diet
۱۲Grow of stem cells on chemical-laser generated titanium cobalt shape memory alloy nanoparticles
۱۳Evaluation of levels of knowledge about etiology and symptoms of oral cancer in Southern Iran
۱۴Management of aggressive vertebral hemangioma with cord compression
۱۵Effect of continuous care model on lifestyle of patients with myocardial infarction
۱۶Effects of hydrophilic extract of Allium Jesdianum on prevention and treatment of ethylene glycol induced renal stone in male wistar rats
۱۷Psychological problems in Iranian adolescents: Application of the self report form of strengths and difficulties questionnaire
۱۸Detection of HER2 status in breast cancer: Comparison of current methods with MLPA and real-time RT-PCR
۱۹Iranian health financing system: Challenges and opportunities
۲۰The effect of empowerment on the reinforcement of positive emotions in methamphetamine addicts
۲۱Evidence for policy making: Clinical appropriateness study of lumbar spine MRI prescriptions using RAND appropriateness method
۲۲Effects of cochlear implantation on auditory, language and speech skills of children with and without auditory neuropathy spectrum disorder
۲۳A comparison of the healing capabilities of various grafting materials in critical-size defects in guinea pig calvaria
۲۴Epidemiology of burns during pregnancy in southern Iran: Effect on maternal and fetal outcomes
۲۵Customers’ complaints and its determinants: The case of a training educational hospital in Iran
۲۶The impact of undernutrition on intelligence quotient and impulsivity index
۲۷A comparison of the multiple oocyte maturation gene expression patterns between the newborn and adult mouse ovary
۲۸Protective effects of L-carnitine and homogenized testis tissue on the testis and sperm parameters of busulfan-induced infertile male rats
۲۹Pregnancy rate after endometrial injury in couples with unexplained infertility: A randomized clinical trial
۳۰Prime costs of clinical laboratory services in Tehran Valiasr Hospital in 2009 Coût primaire des services de laboratoires cliniques à l'hôpital Valiasr de Téhéran en 2009
۳۱Anti- diabetic effects of crataegus's SPP branchlet on blood lipids, glucose and anti-oxidant factors in streptozotocin- induced diabetic rats
۳۲High hyperopic shift after collagen crosslinking in a patient with pellucid marginal degeneration
۳۳Educational level and age as contributing factors to road traffic accidents.
۳۴Mesenchymal stem cells repair germinal cells of seminiferous tubules of sterile rats
۳۵Impact of dermatological diseases on family members of the patients using family dermatology life quality index: A preliminary study in Iran
۳۶Impact of dermatological diseases on family members of the patients using family dermatology life quality index: A preliminary study in Iran
۳۷Self assessment of Motahari hospital, Jahrom, Iran based on European foundation for quality management (EFQM) model
۳۸An epidemiologic survey of road traffic accidents in Iran: analysis of driver-related factors.
۳۹The prevalence and distribution pattern of hypodontia among orthodontic patients in Southern Iran
۴۰Frequency of ovarian cyst in women with beta-thalassemia intermedia in Southern Iran
۴۱Chemical Composition and Antimicrobial Activities of the Essential Oil from Myrtus communis Leaves
۴۲The comparison of two methods of steroid therapy via appendicostomy and enema in experimental acetic acid induced ulcerative colitis in dog
۴۳The preference of Iranian women to have normal vaginal or cesarean deliveries
۴۴Comparison of the effect of atracurium and cisatracurium on intraocular pressure and pupillary diameter
۴۵Comparison of the effect of atracurium and cisatracurium on intraocular pressure and pupillary diameter
۴۶Cytotoxic, Antioxidant and Antimicrobial activities and phenolic contents of eleven Salvia species from Iran
۴۷Quality of drinking water of household filter systems in Shiraz, Southern Iran
۴۸Effect of alpha-lipoic acid and vitamin E supplementation on oxidative stress, inflammation, and malnutrition in hemodialysis patients
۴۹Oral lichen planus resistency to topical corticosteroid therapy
۵۰A metastatic cancer to skin in an otherwise asymptomatic young man: An unusual presentation
۵۱To assess the effects of nutritional intervention based on advocacy approach on malnutrition status among school-aged children in Shiraz
۵۲The impact of training for weight loss in overweight and obese adults
۵۳Evaluation of cardiac and valvular function afer arterial switch operation: A midterm follow-up
۵۴S100A9 expression in oral squamous cell carcinoma
۵۵Matrix metalloproteinase-9 expression in dentigerouscyst, odontogenickeratocyst and ameloblastoma
۵۶Therapeutic efficacy of a cream based azelaic acid 20% versus hydroquinone 4% in patients with melasma
۵۷Comparing tobacco use knowledge, attitudes and practices between engineering students at a public and Islamic Azad university in Shiraz, Iran 2011
۵۸Comparison of the effectiveness of polyethylenimine, polyamidoamine and chitosan in transferring plasmid encoding interleukin-12 gene into hepatocytes
۵۹West syndrome in South Iran: Electro-clinical manifestations
۶۰Efficacy of topical Alpha ointment (containing natural henna) compared to topical hydrocortisone (1%) in the healing of radiation-induced dermatitis in patients with breast cancer: A randomized controlled clinical trial
۶۱Is abdominal muscle activity different from lumbar muscle activity during four-point kneeling?
۶۲Comparison of endodontic treatment results yielded from using normal saline with IKI final rinse or NaOCl irrigation: A 30-month follow-up study
۶۳Hospital mortality associated with stroke in southern Iran
۶۴The interaction of adenosine and morphine on pentylenetetrazoleinduced seizure threshold in mice
۶۵Urinary tract infection and enuresis in children with chronic functional constipation
۶۶Niacin ameliorates hypercalciuria and hyperphosphaturia due to glucocorticoid administration in rats
۶۷Niacin ameliorates hypercalciuria and hyperphosphaturia due to glucocorticoid administration in rats
۶۸Biological activity and chemical constituents of red and brown algae from the Persian Gulf
۶۹Increased bcl-2 protein levels in rat primary astrocyte culture following chronic lithium treatment
۷۰Evaluation of the adequacy of general anesthesia in cesarean section by bispectral index
۷۱Evaluation of homocysteine level as a risk factor among patients with ischemic stroke and its subtypes
۷۲Evaluation of treatment efficiency in hospitalized patients due to community acquired pneumonia in kerman-iran
۷۳Habit reversal versus object manipulation training for treating nail biting: A randomized controlled clinical trial
۷۴Dependence of the geriatric depression on nutritional status and anthropometric indices in elderly population
۷۵MCM3 as a novel diagnostic marker in benign and malignant salivary gland tumors
۷۶Role of routine pelvic radiography in initial evaluation of stable, high-energy, blunt trauma patients
۷۷Role of CD271 enrichment in the isolation of mesenchymal stromal cells from umbilical cord blood
۷۸A novel irrigation system in percutaneous renal surgery
۷۹Nanolipodendrosome-loaded glatiramer acetate and myogenic differentiation I as augmentation therapeutic strategy approaches in muscular dystrophy
۸۰The healing effect of licorice (Glycyrrhiza glabra) on Helicobacter pylori infected peptic ulcers
۸۱Studying the happiness level among medical students of Shiraz Medical Sciences University in 2010
۸۲Essential oil composition and in vitro antioxidant activity of ethanolic extract of Thymus daenensis celak from iran
۸۳Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy in decreasing suicidal ideation and hopelessness of the adolescents with previous suicidal attempts
۸۴Quality of life among iranian patients with beta-thalassemia major using the SF-36 questionnaire Qualidade de vida em pacientes iranianos com beta-talassemia maior usando o questionário SF-36
۸۵Poor platelet count response to helicobacter pylori eradication in patients with severe idiopathic thrombocytopenic purpura
۸۶Tissue expression, serum and salivary levels of IL-10 in patients with head and necksquamous cell carcinoma
۸۷Serum level of mast cell tryptase in patients with oral squamous cell carcinoma: Lack of correlation with clinicopathologic factors
۸۸Quality of Life, Pulmonary Spirometry, and Dosage of Steroid in Asthmatic Patients with Polyposis after Endoscopic Sinus Surgery
۸۹PCP-pincer palladium nanoparticles supported on modified Merrifield resin: A novel and efficient heterogeneous catalyst for carbonecarbon cross-coupling reactions
۹۰Anti-nuclear antibodies in patients with polycystic ovary syndrome before and after laparoscopic electrocauterization
۹۱MSX1 mutation in Witkop syndrome; A case report
۹۲Nested polymerase chain reaction and sequence- based detection of Leishmania infection of sand flies in recently emerged endemic focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis, southern Iran
۹۳Limbal stem cell transplantation for gelatinous drop-like corneal dystrophy
۹۴Deregulation of HER2 downstream signaling in breast cancer cells by a cocktail of anti-HER2 scFvs
۹۵Investigation of double-band electrophoretic pattern of ITS-rDNA region in Iranian isolates of leishmania tropica
۹۶Counterbalancing immunosuppression-induced infections during long-term stay of humans in space
۹۷Counterbalancing immunosuppression-induced infections during long-term stay of humans in space
۹۸Optimizing the technique of right laparoscopic adrenalectomy with amodified trocar arrangement and dynamic liver retraction: Acomparative study with standard technique
۹۹Increased radioresistance to lethal doses of gamma rays in mice and rats after exposure to microwave radiation emitted by a gsm mobile phone simulator
۱۰۰Autoimmune hepatitis in children: Experiences in a Tertiary Center

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۷۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.