لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۰ کلا ۶۸۱ مقاله شامل ۴۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۴۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثر دیوار روی هیدرودینامیک راکتور بستر ثابت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
۲مدلسازی عددی انتقال حرارت با استفاده از سیال با جریان نوسانی در حضور فوم فلزی
۳ضدعفونی آب با پرتو UV
۴نقشابعاد نقطه کوانتومی منفرد عدسی شکل نیمرسانای InAs/GaAsبه عنوان چشمه نوری
۵اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای در کوه جانجا، منطقه سفیدآبه، شرق ایران
۶زمین شناسی و سبک کانی زایی مس در معدن چهل کوره زاهدان، شرق ایران
۷Blade Optimization of a Centrifugal Fan Using Genetic Algorithm
۸Characterizing vortices in planar slices of turbulent flow fields using two efficient methods
۹بررسی عددی توزیع فشار وجریان در منیفولد های پیل سوختی و شبیه سازی آنها در نرمافزار FLUENT
۱۰بهینه سازی سیستم پاششسوخت موتورهای دیزلی به منظور کاهشآلایندگی و بهبودپارامترهای عملکردی
۱۱بازسازی معکوس هندسه یکجسم با هدایت حرارتی توسط الگوریتم میکرو ژنتیک
۱۲طراحی معکوسهندسه محفظه تابشی دو بعدی با استفاده از روش شیب مزدوج و تنظیم مجدد
۱۳بررسی قطر ذرات نانو در انتقال حرارت جابجایی ترکیبی نانوسیال آب-اکسید آلومینیم در یکلوله باسطح مقطع بیضوی با استفاده از مدل مخلوط
۱۴Laminar mixed convection of a nanofluid in horizontal concentric annulus, Part ІI: Heat transfer
۱۵ارائه روش جدید طراحی صفحات دو قطبی پیل سوختی هیدروژنی بدون نیاز به واشر سیلیکونی
۱۶تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب ایران با تاکید بر مولفه های بارش و دوره های خشکسالی
۱۷بررسی پدیده ضربه قوچ و ارائه پیشنهادات برای کاهش اثرات این پدیده مطالعه موردی
۱۸پیش بینی کمی و کیفی میانگین تبخیر ماهانه با استفاده از نرم افزارشبکه های عصبی (مطالعه موردی).
۱۹بررسی اثر احداث سد بر رژیم رسوب و تغییر مورفولوژی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه سیستان)
۲۰مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و روش منحنی سنجه رسوب جهت برآورد باررسوب ( مطالعه موردی)
۲۱مقایسۀ روشهای کلاسیک با شبکه عصبی در برآورد رسوب معلق
۲۲ارزیابی و بررسی سطح عملکرد بادبند های برون محور با لینک های افقی و قائم در قابهای فولادی
۲۳اثر پوزولان ها در افزایش دوام سازه های بتنی
۲۴comparing the relation of stiffness -ductility in conventional and base isolated EBF frame
۲۵The Application of Artificial Neural Networks in Predicting Seismic response of RC Frames with masonry infills
۲۶منشا یابی رسوبات بادی رودخانه ای و طوفانهای شن در دشت سیستان
۲۷بررسی کیفیت آبهای چشمه های تاقدیس بیرک و دشتهای مجاور جنوب شرق ایران
۲۸بررسی کیفی فرسایش و انتقال رسوب با استفاده از نرم افزار شبکه های عصبی و روش متداول رسوب مطالعه موردی
۲۹واسنجی روشهای ساده روندیابی سیلاب با روشموج دینامیکی دررودخانه کارون
۳۰بررسی اثرات اقتصادی یارانه آب بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران
۳۱بررسی و تحلیل محورهای استرین وارده بر منطقه شمال شرق نهبندان (شرق زون ساختاری سیستان)
۳۲طرح جریان و مکانیزم تشکیل درزه ها در بازالت حرمک
۳۳ریز رخساره ها و محیط های رسوبی سازند های جهرم و آسماری در منطقه استهبان
۳۴تاثیر استفاده از سرباره مس و پوزولان تفتان در میزان جذب آب بتن سخت شده
۳۵تاثیر پوزولان طبیعی کوه دغال سربیشه برمقاومت کششی و فشاری بتن
۳۶بررسی غیر خطیهندسیسازه بازشوی قیچیسان کمانیدر حین باز و بسته شدن
۳۷پیشبینی نقطه عملکرد قاب های فولادی با اتصال نیمه صلب با استفاده ازشبکههای عصبیمصنوعی
۳۸بررسی تأثیرتوپولوژی بازشو در میزان جابه جایی نسبی طبقات و همچنین تمرکز تنش حول بازشوها در دیوار های برشی بتن آرمه
۳۹بارزسازی مناطق دگرسانی در محدوده کالدرای آبدر با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای لندست
۴۰بررسی مورفوتکتونیکی گسل لکر کوه ، ایران مرکزی
۴۱بررسی نوسانات حاصل از تاثیر پرتوهای کیهانی و بادهای خورشیدی و عملکرد متقابل سپر مغناطیسی زمین و تاثیرات آن برروی لایه اوزون و گرمایش زمین
۴۲پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آذرین دشت سمسور - جنوب غرب زاهدان
۴۳تحلیل هندسی و منشا شکستگی ها در یک بازالت مطالعه موردی: بازالت حرمک جنوب شرق ایران
۴۴مطالعه کانی زایی پلی متال و فرایندهای آلتراسیونی در سنگهای آتشفشانی آبدر - شهر بابک
۴۵مهندسی رودخانه سیستان براساس شاخصهای ژئومورفیک ازمحل سد کهک تا دریاچه هامون هیرمند
۴۶مطالعه اثر ناکاملی هندسی اعضا بر پاسخ سازه ی بازشوی قیچ یسان مسطح درحین بازشدن
۴۷Bilevel Linear Programming with Fuzzy Parameters
۴۸Digital Video Stabilization System by Adaptive Fuzzy Kalman Filtering
۴۹Fuzzy general linear system
۵۰MTBDDs in Fuzzy Systems
۵۱n- نرم فازی شهودی
۵۲Solving a linear programming problem with the convex combination of the max-min and the max-product fuzzy relation equations
۵۳ارائه روش حل جدید در برنامه ریزی خطی بازه ای
۵۴اندازه گیری بهره وری با استفاده از تحلیل پوششی داد هها با داده های نادقیق
۵۵بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر با استفاده از هیستوگرامهای رنگ فازی
۵۶بررسی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی و کاربردهای آن
۵۷بهبودمدیریت تراکم با داده های فازی و متغیرهای صحیح
۵۸تخمین توان دریافتی در ارتباطات بی سیم اتومبیل ها با استفاده از شبکه عصبی
۵۹تخمین ضریب اصطکاک درلوله ها با استفاده از سیستمهای فازی
۶۰تصمیم گیری گروهی چندمعیاره برای انتخاب تامین کننده با رویکرد فازی
۶۱تصمیم گیری چندمعیاره به روش فازی به کارگیری در یک مورد عملی
۶۲حذف نویز تصاویر دیجیتال به روش تطبیق بلوک و فیلتر سه بعدی وبهبود آن به کمک تطبیق بلوک فازی
۶۳دوگان در برنامه ریزی خطی فازی با توابع عضویت نمایی
۶۴شرایط بهینگی برای مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی
۶۵طراحی کنترلر فازی تطبیقی با استفاده از مفهوم تضاد در کنترل سرعت موتور BLDC
۶۶کاربرد مجموعه های فازی نوع- 2 بازه ای در کامپیوتر های ادراکی
۶۷کنترل فازی و پیاده سازی سخت افزاری ربات زیردریایی
۶۸گروه توپولوژیکی -β فازی
۶۹مدل DEA با داده کیفی
۷۰مدلسازی اشیاء فازی
۷۱مقایسه دو روش از روشهای حل تحلیل پوششی داده های بازه ای
۷۲مقایسه همگرایی دو روش حل مسئله بهینه سازی فازی برمبنای عدد شبه خطی فازی و الگوریتم ژنتیک
۷۳نرم فازی یک عملگر خطی و فضای عملگرهای خطی کراندار فازی
۷۴نگاشت مجموعه های فازی نوع- 2 بازه ای با توابع عضویت پیوسته یکنواخت
۷۵نگاشت هاَی غیر محدب فازی و نامساوی پیش متغیر فازی
۷۶تعیین روابطی برای تبدیل مقیاسهای مختلف بزرگی زلزله و ارائه رابطه قانون گوتنبرگ - ریشتر در جنوب ایران
۷۷تحلیل رگرسیون غیرخطی برای تعیین رابطه میان زمان و انرژی زلزله
۷۸بررسی تاثیر میانقابهای بنایی بررفتار لرزه ای قابهای فولادی خمشی
۷۹بررسی مرحله ای مدیریت ریسک زلزله و نقش آن در کاهش خطرات
۸۰بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان درخریدهای الکترونیکی
۸۱شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب/Al2O3 در کانال صفحه ای به روش عددی لتیس بولتزمن
۸۲مدلسازی عددی تیرهای کوپله بتن آرمه تقویت شده توسط ورقهای فولادی
۸۳محاسبه شاخص قابلیت اعتماد بر مبنای روش گرادیان مزدوج غیر خطی Conjugate-Descent
۸۴اثرجداسازی لرزه ای نیروگاههای هسته ای بر کاهش شتاب تحت اثر زلزله های میدان نزدیک
۸۵پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی خرده لاستیک با استفاده از مدل فازی عصبی و شبکه های عصبی مصنوعی
۸۶بررسی تاثیر طول دماغه و زاویه دیواره سرریز با امتداد جریان بر ضریب گذردهی جریان در سرریز کنگره ای ذوزنقه ای به روش CFD
۸۷بررسی دوام بتن خود تراکم حاوی نانو سیلیس در مجاورت آب دریا و اثرات جزر و مدی
۸۸تحلیل قابلیت اعتماد برش در تیرهای بتن آرمه تقویت شده باCFRP
۸۹ارزیابی تاثیر احداث سد زیردان بر کاهش خسارات ناشی از سیلاب در رودخانه کاجو
۹۰نگاشت همدیس وکاربرد آن در ترسیم خطوط میدان جریان سیال حول اجسام غوطه ور در مسیر جریان
۹۱تاثیر مقدار سختی خاک بر میزان بلندشدگی فونداسیون و رفتار لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده
۹۲مدلسازی تنش برشی و نیروی برشی در مجاری مستطیلی روباز با استفاده از سیستم تطبیقی استنتاج فازی- عصبی (ANFIS)
۹۳بررسی اثر اصطکاک بر روی پاسخ سازه ی بازشوی قیچی سان در حین بازشدن
۹۴تحلیل غیرخطی هندسی سازه های بازشوی قیچی سان در حین بازشدن
۹۵بررسی مدل های جریان آشفته در روی سرریز اوجی
۹۶بررسی عددی تاثیر نسبت ابعادی کانال روی پارامترهای هیدرولیکی جریان در کانال روباز ذوزنقه ای
۹۷بهینه سازی توپولوژی خرپا بر اساس عملکرد به روش الگوریتم اجتماع ذرات
۹۸کاربرد دینامیک سیالات تجربی، تئوری و محاسباتی(CFD) در بررسی جریانهای ثانویه
۹۹بررسی عدد فرود جریان در ورودی حوضچه آرامش در سرریزهای اوجی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D
۱۰۰پیش بینی مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا با استفاده ازشبکه های عصبی تابع بنیادی شعاعی (RBF) و پس انتشار خطا (BP)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۸۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.