لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۸ کلا ۹۲۰ مقاله شامل ۵۰۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۲۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۹۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Correlation of Maternal Stress Because of Positive Aneuploidy Screening Serum Analytes and Uterine Arteries' Doppler Ultrasound Index: A Prospective Cohort Study.
۲Synthesis of new ultrasonic-assisted palladium oxide nanoparticles: an in vitro evaluation on cytotoxicity and DNA/BSA binding properties.
۳Binding interaction of a heteroleptic silver(I) complex with DNA: A joint experimental and computational study.
۴Graphene oxide containing chitosan scaffolds for cartilage tissue engineering.
۵Box-Behnken design optimization of pipette tip solid phase extraction for methyl orange and acid red determination by spectrophotometry in seawater samples using graphite based magnetic NiFe
۶Involvement of the Dysregulation of miR-23b-3p, miR-195-5p, miR-656-5p, and miR-340-5p in Trastuzumab Resistance of HER2-Positive Breast Cancer Cells and System Biology Approach to Predict Their Targets Involved in Resistance.
۷MAML1 regulates EMT markers expression through NOTCH-independent pathway in breast cancer cell line MCF7.
۸Design and fabrication of novel thiourea coordination compounds as potent inhibitors of bacterial growth.
۹Complex formation between the Escherichia coli [NiFe]-hydrogenase nickel maturation factors.
۱۰Mimicry and well known genetic friends: molecular diagnosis in an Iranian cohort of suspected Bartter syndrome and proposition of an algorithm for clinical differential diagnosis.
۱۱A novel cadmium(II) complex of bipyridine derivative: synthesis, X-ray crystal structure, DNA-binding and antibacterial activities.
۱۲Fluorescence Based Investigation of Temperature-Dependent Pb
۱۳2D-Single-crystal hexagonal gold nanosheets for ultra-trace voltammetric determination of captopril.
۱۴Nanoraspberry-like copper/ reduced graphene oxide as new modifier for simultaneous determination of benzenediols isomers and nitrite.
۱۵Identification of a homozygous GFPT2 variant in a family with asthenozoospermia.
۱۶Optimal adaptive interval type-2 fuzzy fractional-order backstepping sliding mode control method for some classes of nonlinear systems.
۱۷Preparation, characterization and comparison of biological potency in two new Zn(II) and Pd(II) complexes of butanedione monoxime derivatives.
۱۸Prevention of α-crystallin glycation and aggregation using l-lysine results in the inhibition of in vitro catalase heat-induced-aggregation and suppression of cataract formation in the diabetic rat.
۱۹Application of response surface methodology for silver nanoparticle stir bar sorptive extraction of heavy metals from drinking water samples: a Box-Behnken design.
۲۰The role of TNF-α and TLR4 polymorphisms in the placenta of pregnant women complicated by preeclampsia and in silico analysis.
۲۱microRNAs: Novel Markers in Diagnostics and Therapeutics of Celiac Disease.
۲۲In-vitro and in-silico investigation of protective mechanisms of crocin against E46K α-synuclein amyloid formation.
۲۳Evaluation of DNA, BSA binding, DNA cleavage and antimicrobial activity of ytterbium(III) complex containing 2,2'-bipyridine ligand.
۲۴Effect of protocatechuic acid-layered double hydroxide nanoparticles on diethylnitrosamine/phenobarbital-induced hepatocellular carcinoma in mice.
۲۵Association analysis of the common varieties of IL17A and IL17F genes with the risk of knee osteoarthritis.
۲۶Electrochemical Detection of Isoform-Specific Interaction between Apolipoprotein E and Amyloid-β
۲۷A computational framework for natural convective hydromagnetic flow via inclined cavity: An analysis subjected to entropy generation
۲۸Optimization of the thermal lag Stirling engine performance
۲۹ Numerical simulation for thermal radiation and porous medium characteristics in flow of CuO-H 2 O nanofluid
۳۰On Complete Convergence of Dominated Random Variables
۳۱γ-Fe2O3@SiO2-γ-aminobutyric acid as a novel superparamagnetic nanocatalyst promoted green synthesis of chromeno[4,3,2-de][1,6]naphthyridine derivatives
۳۲Laminar ferrofluid heat transfer in presence of non-uniform magnetic field in a channel with sinusoidal wall: A numerical study
۳۳Variation of the auditory system in the Indian Gerbil, Tatera indica Hardwicke, 1807, (Muridae, Rodentia)from the east of Iran
۳۴Impact of HOTAIR Variants on Preeclampsia Susceptibility Based on Blood and Placenta and In Silico Analysis.
۳۵A novel mutation-BRCA1 associated hereditary haplotype of intragenic markers of BRCA1 gene in a family with history of breast cancer
۳۶Binding interaction of a heteroleptic silver(I) complex with DNA: A joint experimental and computational study
۳۷Rapid and sensitive electrochemical monitoring of tyrosine using NiO nanoparticles modified graphite screen printed electrode
۳۸Proposal for a graphene nanoribbon assisted mid-infrared band-stop/band-pass filter based on Bragg gratings
۳۹Introducing a novel method in evaluation of groundwater hydrochemical characteristics, GWQISI index: case study—Malekan Aquifer, Northwest of Iran
۴۰Border-search and jump reduction method for size optimization of spatial truss structures
۴۱A three-stage damage detection method for large-scale space structures using forward substructuring approach and enhanced bat optimization algorithm
۴۲Abnormal hippocampal miR-1b expression is ameliorated by regular treadmill exercise in the sleep-deprived female rats.
۴۳Cognitive and perceptual functions in patients with occipital lobe epilepsy, patients with migraine, and healthy controls.
۴۴Exergy performance assessment of a linear parabolic trough photovoltaic thermal collector
۴۵Simulation of the dynamic behavior of a rectangular single-phase natural circulation vertical loop with asymmetric heater
۴۶ Self-propagating high-temperature synthesis of (Zr,W)C/WC/Al 2 O 3 composite powders from WO 3 -ZrO 2 -Al-C system
۴۷Approximation methods for solving fractional equations
۴۸A novel sensitivity analysis of a new integrated helium extraction process through the interaction of costs and environmental impacts
۴۹AC derived from pine cone as a framework for the preparation of n-heptadecane nanocomposite for thermal energy storage
۵۰Reliability and reliability-based sensitivity analysis of shell and tube heat exchangers using Monte Carlo Simulation
۵۱Compact quad-band second harmonic antenna based on metamaterial DRA load
۵۲Nonionic but water soluble, [Glycine-Pd-Alanine] and [Glycine-Pd-Valine] complexes. Their synthesis, characterization, antitumor activities and rich DNA/HSA interaction studies
۵۳Hippocampal microRNA-191a-5p Regulates BDNF Expression and Shows Correlation with Cognitive Impairment Induced by Paradoxical Sleep Deprivation.
۵۴Rare case of an oligospermic male with 46,XX/46,XY tetragametic chimerism
۵۵Alpha-Casein: an efficient, green, novel, and eco-friendly catalyst for one-pot multi-component synthesis of bis (pyrazol-5-ols), dihydro-pyrano[2,3-c]pyrazoles and spiropyranopyrazoles in an environmentally benign manner
۵۶Prediction of alpha decay half-lives of z = 118-121 superheavy nuclei with a ≤ 300 by using the double-folding potential
۵۷An Efficient Approach for Two Distal Point Site-Directed Mutagenesis from Randomly Ligated PCR Products.
۵۸A comparative study of essential oil constituents and phenolic compounds of Arabian lilac (Vitex trifolia var. Purpurea): An evidence of season effects
۵۹Fiber element-based nonlinear analysis of concrete bridge piers with consideration of permanent displacement
۶۰Effect of fin thickness, grooves depth, and fin attachment angle to the hot wall on maximum heat transfer reduction in a square enclosure
۶۱Mimicry and well known genetic friends: Molecular diagnosis in an Iranian cohort of suspected Bartter syndrome and proposition of an algorithm for clinical differential diagnosis
۶۲Investigating the biological potency of novel lanthanum(III) amino acid complex: MCF-7 breast cancer cell line, BSA and β-LG as targets
۶۳The effects of anion approaching directions to the π-π+ interaction
۶۴Ultra-trace determination of hexavalent chromium by novel two dimensional biphenol-biphenoquinone nanoribbons/silver nanoparticles
۶۵Synthesis of Fe–Co–Ce/Zeolite A-3 Catalysts and their Selectivity to Light Olefins for Fischer–Tropsch Synthesis in Fixed-Bed Reactor
۶۶Surface enriched nanofiber mats for efficient adsorption of Cr(VI) inspired by nature
۶۷Rankings and operations for interval type-2 fuzzy numbers: a review and some new methods
۶۸Propose for Raman mode position for Mn-doped ZnO nanoparticles
۶۹Genipin induces cell death via intrinsic apoptosis pathways in human glioblastoma cells
۷۰The Effects of Resistance and Endurance Training on Levels of Nesfatin-1, HSP70, Insulin Resistance and Body Composition in Women with Type 2 Diabetes Mellitus Effets de l'exercice en résistance et en endurance sur la Nesfatine 1, l'HSP70, un index de résistance à l'insuline et la composition corporelle de femmes diabétiques de Type 2
۷۱Deactivation Model for an Industrial γ-Alumina Supported Iron Catalyst in the Fischer Tropsch Synthesis
۷۲Expression of hTERT in placenta of IUGR pregnancy in an Iranian population
۷۳Energy/exergy based-evaluation of heating/cooling potential of PV/T and earth-air heat exchanger integration into a solar greenhouse
۷۴Evaluation of hotel websites using the multicriteria analysis of PROMETHEE and GAIA: Evidence from the five-star hotels of Mashhad
۷۵Chemo-diversity and antiradical potential of twelve matricaria chamomilla L. Populations from Iran: Proof of ecological effects
۷۶Synthesis and characterization of copper oxide nanocrystal via preparation of precursor tri-homo-nuclear inorganic complex
۷۷ Collective coordinate system in (2+1) dimensions: CP 1 lumps-potential interaction
۷۸One-pot synthesis of 2-amino-4,8-dihydropyrano[3,2-b]pyranes and pyridopyrimidines under mild conditions
۷۹Prediction of bond strength between concrete and rebar under corrosion using ANN
۸۰Environmentally constrained reliability-based generation maintenance scheduling considering demand-side management
۸۱Nurses’ families’ experiences of involvement in nursing errors: A qualitative study
۸۲ CVFEM analysis for Fe 3 O 4 –H 2 O nanofluid in an annulus subject to thermal radiation
۸۳Synthesis, characterization, and binding assessment with human serum albumin of three bipyridine lanthanide(III) complexes
۸۴Synthesis and characterization of highly efficacious Fe-doped ceria nanoparticles for cytotoxic and antifungal activity
۸۵ Box-Behnken design optimization of pipette tip solid phase extraction for methyl orange and acid red determination by spectrophotometry in seawater samples using graphite based magnetic NiFe 2 O 4 decorated exfoliated as sorbent
۸۶Lanthanum doped fern-like CuO nanoleaves/MWCNTs modified glassy carbon electrode for simultaneous determination of tramadol and acetaminophen
۸۷Graphene oxide containing chitosan scaffolds for cartilage tissue engineering
۸۸Virtual RL Damping and Harmonic Suppression for Current-Source Inverter-Based Photovoltaic Systems
۸۹ Synthesis of a modified HF-free MIL-101(Cr) nanoadsorbent with enhanced H 2 S/CH 4 , CO 2 /CH 4, and CO 2 /N 2 selectivity
۹۰A syntactic analysis of Persian deverbal nominals: An exo-skeletal approach
۹۱Corrigendum to “Optical excitations and quasiparticle energies in the AlN monolayer honeycomb structure” [Superlattices Microstruct. 79 (2015) 38–44](S0749603614004807)(10.1016/j.spmi.2014.12.012)
۹۲A Solving Method for Fuzzy Linear Programming Problem with Interval Type-2 Fuzzy Numbers
۹۳Investigating the trend of average changes of annual temperatures in Iran
۹۴Investigation on the electrospun PVDF/NP-ZnO nanofibers for application in environmental energy harvesting
۹۵A fast and robust method for damage detection of truss structures
۹۶Competition Between the Intramolecular Hydrogen Bond and the π-Electron Delocalization in Some RAHB Systems: A Theoretical Study
۹۷Novel tetradentate Schiff base zinc(II) complex as a potential antioxidant and cancer chemotherapeutic agent: Insights from the photophysical and computational approach
۹۸Multiscale composites based on a nanoclay-enhanced matrix and E-glass chopped strand mat
۹۹Cognitive and perceptual functions in patients with occipital lobe epilepsy, patients with migraine, and healthy controls
۱۰۰Modeling of Fischer-Tropsch synthesis product over an industrial fe-mn catalyst in a spinning basket reactor

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.