لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۳۷۷ مقاله شامل ۷۴۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۶۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴۶۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Flow injection analysis-flame atomic absorption spectrometry system for indirect determination of sulfite after on-line reduction of solid-phase manganese (IV) dioxide reactor.
۲Multiplex-Polymerase Chain Reaction for Detecting Microdeletions in The Azoospermia Factor Region of Y Chromosome in Iranian Couples with Non-Obstructive Infertility and Recurrent Pregnancy Loss.
۳Application of Taguchi L16 design method for comparative study of ability of 3A zeolite in removal of Rhodamine B and Malachite green from environmental water samples.
۴Mutual effects of the cation-π, anion-π and intramolecular hydrogen bond in the various complexes of 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene with some cations (Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+) and anions (F˗, Cl˗, Br˗)
۵The hydrogen-bonded complexes of the 5-fluorouracil with the DNA purine bases: a comprehensive quantum chemical study
۶Survey on clustering in heterogeneous and homogeneous wireless sensor networks
۷Two stereoisomers of butenedioic acid-mediated synthesis of tetrahydropyridine carboxylate derivatives with the same stereochemistry
۸Boron nitride nanotubes for delivery of 5-fluorouracil as anticancer drug: a theoretical study
۹Application of Taguchi L16 design method for comparative study of ability of 3A zeolite in removal of Rhodamine B and Malachite green from environmental water samples
۱۰Different methods to calculate heat transfer coefficient in a double-tube heat exchanger: A comparative study
۱۱Experimental study of the effect of drag reducing agent on heat transfer and pressure drop characteristics
۱۲An improved artificial bee colony algorithm and its application to reliability optimization problems
۱۳Multiplex-polymerase chain reaction for detecting microdeletions in the azoospermia factor region of y chromosome in iranian couples with non-obstructive infertility and recurrent pregnancy loss
۱۴Discussion of "Parameter estimation of extended nonlinear muskingum models with the weed optimization algorithm" by Farzan Hamedi, Omid Bozorg-Haddad, Maryam Pazoki, Hamid-Reza Asgari, Mehran Parsa, and Hugo A. Loáiciga
۱۵Quantile based Tsallis entropy in residual lifetime
۱۶Glycine and metformin as new counter ions for mono and dinuclear vanadium(V)-dipicolinic acid complexes based on the insulin-enhancing anions: Synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure
۱۷Forward osmosis water desalination: Fabrication of graphene oxide-polyamide/polysulfone thin-film nanocomposite membrane with high water flux and low reverse salt diffusion
۱۸On weighted cumulative residual Tsallis entropy and its dynamic version
۱۹Flow injection analysis–flame atomic absorption spectrometry system for indirect determination of sulfite after on-line reduction of solid-phase manganese (IV) dioxide reactor
۲۰Synthesis, characterization and in vitro bioactivity of mesoporous copper silicate bioactive glasses
۲۱Synthesis and characterization of titanate nanotube/single-walled carbon nanotube (TNT/SWCNT) porous nanocomposite and its photocatalytic activity on 4-chlorophenol degradation under UV and solar irradiation
۲۲Spectroscopic studies of the interaction between alprazolam and apo-human serum transferrin as a drug carrier protein
۲۳A GBMO-based PIλDμ controller for vibration mitigation of seismic-excited structures
۲۴Resonant interaction of ϕ4 kink with PT-symmetric perturbation with spatially periodic gain/loss coefficient
۲۵Solving the interval linear programming problem: A new algorithm for a general case
۲۶Multiplex-polymerase chain reaction for detecting microdeletions in the azoospermia factor region of y chromosome in iranian couples with non-obstructive infertility and recurrent pregnancy loss
۲۷Poly (dopamine quinone-chromium (III) complex) microspheres as new modifier for simultaneous determination of phenolic compounds
۲۸A novel two-stage structure for coordination of energy efficiency and demand response in the smart grid environment
۲۹Sonochemical synthesis of a novel nanoscale 1D lead(II) [Pb2(L)2(I)4]n coordination Polymer, survey of temperature, reaction time parameters
۳۰Sonochemical synthesis of two novel Pb(II) 2D metal coordination polymer complexes: New precursor for facile fabrication of lead(II) oxide/bromide micro-nanostructures
۳۱Toward the development of a robust kinetic model for the cobalt fischer-tropsch catalyst lifetime using a novel sigmoidal pattern
۳۲Fractal size, occupied fraction study with annealing of heterostructure based AlxGa1−xN
۳۳Frequency-Selective Surface to Determine Permittivity of Industrial Oil and Effect of Nanoparticle Addition in X-Band
۳۴Subset Modeling Basis ANFIS for Prediction of the Reference Evapotranspiration
۳۵Valproic Acid Promotes Apoptosis and Cisplatin Sensitivity Through Downregulation of H19 Noncoding RNA in Ovarian A2780 Cells.
۳۶Sonochemical synthesis of a novel nanoscale 1D lead(II) [Pb
۳۷Sonochemical synthesis of two novel Pb(II) 2D metal coordination polymer complexes: New precursor for facile fabrication of lead(II) oxide/bromide micro-nanostructures.
۳۸DFT studies of hydrocarbon combustion on metal surfaces.
۳۹Trajectory tracking for two-degree of freedom helicopter system using a controller-disturbance observer integrated design.
۴۰Molecular dynamics simulation of a nanofluidic energy absorption system: effects of the chiral vector of carbon nanotubes.
۴۱Computational fluid dynamics modeling of carbon dioxide capture from air using biocatalyst in an airlift reactor.
۴۲Synthesis of UiO-66-OH zirconium metal-organic framework and its application for selective extraction and trace determination of thorium in water samples by spectrophotometry.
۴۳Prevalence of the CYP2C19*2 (681 G>A), *3 (636 G>A) and *17 (‑806 C>T) alleles among an Iranian population of different ethnicities.
۴۴The influence of 5-fluorouracil anticancer drug on the DNA base pairs; a quantum chemical study.
۴۵Using the knowledge base and fuzzy inference system to estimate the safety factor in calculating the number of the kanban cards
۴۶Poly(quercetin)-bismuth nanowires as a new modifier for simultaneous voltammetric determination of dihydroxybenzene isomers and nitrite
۴۷Biodegradation of coloured textile industrial wastewater using Chlorella vulgaris
۴۸The generalised maximum α entropy principle
۴۹Surveying of Heat waves Impact on the Urban Heat Islands: Case study, the Karaj City in Iran
۵۰Trajectory tracking for two-degree of freedom helicopter system using a controller-disturbance observer integrated design
۵۱DMRFusion: A differentially methylated region detection tool based on the ranked fusion method
۵۲Novel inorganic precursors [Co4.32Zn1.68(HCO2)18(C2H8N)6]/SiO2 and Co4.32Zn1.68(HCO2)18(C2H8N)6]/Al2O3 for Fischer–Tropsch synthesis
۵۳Imperialist competition based clustering algorithm to improve the lifetime of wireless sensor network
۵۴A data-driven soft-sensor for monitoring ASTM-D86 of CDU side products using local instrumental variable (LIV) technique
۵۵Carbon ceramic microelectrodes modified with buckyballs for simultaneous determination of redox-active biomolecules
۵۶Performance evaluation of anodic nano-catalyst for direct methanol alkaline fuel cell
۵۷Computational fluid dynamics modeling of carbon dioxide capture from air using biocatalyst in an airlift reactor
۵۸A thermostable alkaliphilic protein-disulfide isomerase from Bacillus subtilis DR8806: cloning, expression, biochemical characterization and molecular dynamics simulation
۵۹A model for predicting peritoneal dialysis patients’ survival, using data mining algorithms
۶۰Optical-analog-to-digital conversion based on successive-like approximations in octagonal-shape photonic crystal ring resonators
۶۱Nondestructive high-resolution microwave imaging of biomaterials and biological tissues
۶۲Design and implementation of optical switches based on nonlinear plasmonic ring resonators: Circular, square and octagon
۶۳The effect of green synthesis silver nanoparticles (AgNPs) from Pulicaria undulata on the amyloid formation in α-lactalbumin and the chaperon action of α-casein
۶۴Nanomagnetically modified vitamin B3 (Fe3O4@Niacin): An efficient and reusable green biocatalyst for microwave-assisted rapid synthesis of 2-amino-3-cyanopyridines in aqueous medium
۶۵Investigating the effectiveness of audio input enhancement on EFL learners' retention of intensifiers
۶۶Effect of ion exchange in NaAOT surfactant on droplet size and location of dye within Rhodamine B (RhB)-containing microemulsion at low dye concentration
۶۷Establishment and experimental validation of an updated predictive equation for the development and lap-spliced length of GFRP bars in concrete
۶۸Epigallocatechin gallate-modified graphite paste electrode for simultaneous detection of redox-active biomolecules
۶۹Investigating the effects of maximum aggregate size on self-compacting steel fiber reinforced concrete fracture parameters
۷۰Multispectroscopic DNA-Binding studies and antimicrobial evaluation of new mixed-ligand Silver(I) complex and nanocomplex: A comparative study
۷۱Solving methods for interval linear programming problem: a review and an improved method
۷۲Reducing the Required Time and Power for Data Encryption and Decryption Using K-NN Machine Learning
۷۳Extreme values of elastic strain and energy in sine-Gordon multi-kink collisions
۷۴The effect of anion-π interactions on the properties of pyrazinamide and some related compounds
۷۵Affective structures among students and its relationship with academic burnout with emphasis on gender
۷۶Relations between BV∗ (q; α) and λ∗ BVp classes of functions
۷۷The influence of 5-fluorouracil anticancer drug on the DNA base pairs; a quantum chemical study
۷۸Photocatalytic desulfurization of dibenzothiophene by NiCo2O4 nanospinel obtained by an oxidative precipitation process modeling and optimization
۷۹Comment on “Microstructure and mechanical properties of Al-nano/micro SiC composites produced by stir casting technique” by K. Amouri et al. [Mater. Sci. Eng. A 674 (2016) 569–578]
۸۰Fabrication of modified carbon paste electrodes with Ni-doped Lewatit FO36 nano ion exchange resin for simultaneous determination of epinephrine, paracetamol and tryptophan
۸۱Captopril-Loaded Superparamagnetic Nanoparticles as a New Dual-Mode Contrast Agent for Simultaneous In Vitro/In Vivo MR Imaging and Drug Delivery System
۸۲Some extensions of the operator entropy type inequalities
۸۳A novel process for CO2 capture from the flue gases to produce urea and ammonia
۸۴Synthesis, characterization, antibacterial activity and VSM investigation of Fe3O4–NiCr2O4 nano oxide obtained from a new oxalato-bridged complex
۸۵DFT studies of hydrocarbon combustion on metal surfaces
۸۶A molecular electron density theory study of the chemo- and regioselective [3 + 2] cycloaddition reactions between trifluoroacetonitrile N-oxide and thioketones
۸۷Religious coping styles, general health, and psychological well-being among mothers of mentally disabled children
۸۸Synthesis, characterization, cytotoxicity, DNA binding and computational studies of an anionic palladium(II) complex derived from 8-hydroxyquinoline and 1,1-cyclobutanedicarboxylate
۸۹Fabrication and Characterization of Electrospun Bi-Hybrid PU/PET Scaffolds for Small-Diameter Vascular Grafts Applications
۹۰Folded Radiolarite Unit as a Kinematic Indicator of the Zagros Collision Processes, Southwestern Iran
۹۱Design and control of a multi-wing dissipative chaotic system
۹۲Smith predictor based fractional-order control design for time-delay integer-order systems
۹۳Robust adaptive sliding mode control design for uncertain stochastic systems with time-varying delay
۹۴PI controller tuning for load disturbance rejection using constrained optimization
۹۵Multivariate investigation of interaction between porphyrin ligands and human telomeric DNA
۹۶Electronic structure of graphene– and BN–supported phosphorene
۹۷The estimation of H-bond and metal ion-ligand interaction energies in the G-Quadruplex ⋯ Mn+ complexes
۹۸Nanopowder synthesis of novel Sn(II)-imprinted poly(dimethyl vinylphosphonate) by ultrasound-assisted technique: Adsorption and pre-concentration of Sn(II) from aqueous media and real samples
۹۹Fast synthesis of MgAl2O4‒W and MgAl2O4‒W‒W2B composite powders by self-propagating high-temperature synthesis reactions
۱۰۰Synthesis of UiO-66-OH zirconium metal-organic framework and its application for selective extraction and trace determination of thorium in water samples by spectrophotometry

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۷۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.