لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۳ کلا ۱۲۲۸ مقاله شامل ۹۳۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Association of glutathione s-transferase gene methylation with risk of schizophrenia in an Iranian population.
۲Analysis of promoter methylation, polymorphism and expression profile of cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4 in patients with gastric cancer.
۳Full kinetics investigation of the formation reaction of phosphonate esters in the gas-phase: a theoretical study.
۴Chaperone potential of Pulicaria undulata extract in preventing aggregation of stressed proteins.
۵Antiaflatoxigenic activity of Carum copticum essential oil.
۶Full kinetics and a mechanistic investigation of the synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans in the presence of sodium acetate as a catalyst by a one-pot three-component reaction
۷Full kinetics and a mechanistic investigation of the synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans in the presence of sodium acetate as a catalyst by a one-pot three-component reaction
۸Full kinetics and a mechanistic investigation of the synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyrans in the presence of sodium acetate as a catalyst by a one-pot three-component reaction
۹Using the genetic algorithm to enhance nonnegative matrix factorization initialization
۱۰Using the genetic algorithm to enhance nonnegative matrix factorization initialization
۱۱Potential angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate: Biochemical characterization and molecular docking study
۱۲Potential angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from gluten hydrolysate: Biochemical characterization and molecular docking study
۱۳Flexural ductility of reinforced concrete beams with lap-spliced bars
۱۴Flexural ductility of reinforced concrete beams with lap-spliced bars
۱۵Rapid Synthesis of Cobalt Metal Organic Framework
۱۶Rapid Synthesis of Cobalt Metal Organic Framework
۱۷Geochemical characteristics, origin, and evolution of ore-forming fluids of the Khut Copper Skarn deposit, west of Yazd in Central Iran
۱۸Geochemical characteristics, origin, and evolution of ore-forming fluids of the Khut Copper Skarn deposit, west of Yazd in Central Iran
۱۹Geochemical characteristics, origin, and evolution of ore-forming fluids of the Khut Copper Skarn deposit, west of Yazd in Central Iran
۲۰Bioremediation efficiency and biochemical composition of Ulva reticulata Forsskål (Chlorophyta) cultivated in shrimp (Penaeus monodon) hatchery effluent
۲۱Cosmological and solar system consequences of f (R,T) gravity models
۲۲An analytical study on the common type of smokeless tobacco available in the Iranian market.
۲۳Analysis of methylation and mRNA expression status of FADD and FAS genes in patients with oral squamous cell carcinoma.
۲۴One-pot diastreoselective synthesis of highly functionalized cyclohexenones: 2-oxo-N,4,6-triarylcyclohex-3-enecarboxamides.
۲۵The effect of Arg on the structure perturbation and chaperone activity of α-crystallin in the presence of the crowding agent, dextran.
۲۶Study role of different dimensions of emotional self-regulation on addiction potential.
۲۷Possible association of IL-4 VNTR polymorphism with susceptibility to preeclampsia.
۲۸Position control of an electro-pneumatic system based on PWM technique and FLC.
۲۹Relationship of spiritual intelligence with resilience and perceived stress.
۳۰Comparison of two novel in-syringe dispersive liquid-liquid microextraction techniques for the determination of iodide in water samples using spectrophotometry.
۳۱Effect of pro-inflammatory cytokine (IFN-γ +874, IL-18-137 G/C,-607 C/A) genes in relation to risk of vesico-ureteral reflux.
۳۲EXDBSCAN: An extension of DBSCAN to detect clusters in multi-density datasets
۳۳Transformer-less single-phase four-level inverter for PV system applications
۳۴Clustering stock exchange data by using evolutionary algorithms for portfolio management
۳۵Assessment of inequity for childhood health care package provision in family medicine program according to the distance to the center of the district and province
۳۶Decreasing CO2 emission of hydrogen plant in the refinery
۳۷Heterostructure photonic crystal multichannel drop filter based on microcavities and ring resonators
۳۸On hyper pseudo BCK-algebras
۳۹Developing an inventory mathematical model with deterioration variables for discounted stochastic goods
۴۰Semitopological BL-algebras and MV-algebras
۴۱Enhanced electrocatalytic properties of Pt-chitosan nanocomposite for direct methanol fuel cell by LaFeO3 and carbon nanotube
۴۲The effects of interactions of dicarboxylic acids on the stability of the caffeine molecule: A theoretical study
۴۳Fundamental residuated lattices
۴۴Computational mechanistic study of the gas phase oxidation of methanol with ozone
۴۵On the topology of the chain recurrent set of a dynamical system
۴۶Optimal fuzzy load frequency controller with simultaneous auto-tuned membership functions and fuzzy control rules
۴۷A correction on the paper “the flatness properties of S-poset A(I) and Rees factor S-posets”
۴۸Development of glassy carbon electrode modified with ruthenium red-multiwalled carbon nanotubes for simultaneous determination of epinephrine and acetaminophen
۴۹Effects of spatial receiver distributions on the user capacity of broadcast channels
۵۰Mathematical modeling of transmission dynamics and optimal control of vaccination and treatment for hepatitis B virus
۵۱On hyper pseudo MV-algebras
۵۲On (semi)topological residuated lattices
۵۳A simple and green approach for the synthesis of polyfunctionalized mono- and bis-dihydro-2-oxopyrroles catalyzed by trityl chloride
۵۴Prime submodules in extended BCK-module
۵۵Some quantum chemical study on the structural properties of three unsymmetrical Schiff base ligands
۵۶Numerical simulation of electrically conducting fluid flow and free convective heat transfer in an annulus on applying a magnetic field
۵۷3-D numerical investigation of natural convection in a tilted cylindrical annulus containing molten potassium and controlling it using various magnetic fields
۵۸Reliable modeling of discharge process for adsorbed natural gas storage tanks
۵۹Ultrasound irradiation for the green synthesis of chromenes using L-arginine-functionalized magnetic nanoparticles as a recyclable organocatalyst
۶۰Ranking and measuring efficiency using secondary goals of cross-efficiency evaluation - A study of railway efficiency in Iran
۶۱Analysis of group performance using common weights
۶۲Effect of blade type on a 3D FC centrifugal fan
۶۳A case report of oral lichen planus in a child
۶۴Qaleh Khan a site in northern khorassan and the Neolithic of north eastern Iranian plateau
۶۵Network of nano-droplets by a tri-block polymer
۶۶Optimization of a solar photovoltaic thermal (PV/T) water collector based on exergy concept
۶۷Nurbs-iga-based modelling: Analysis and optimization of laminated plates Modeliranje temeljeno na nurgs-iga metodi: Analiza i optimalizacija laminatnih ploča
۶۸User capacity scaling laws of multi-user fading channels in the presence of mmse channel estimators
۶۹Synthesis of 1-(Cyclohexylamino)-2-(aryl)pyrrolo[1,2-a]quinoline-3- carbonitrile Derivatives Using a Mild, Four-Component Reaction
۷۰Fabrication of potassium ion-selective membrane electrode as immobilized liquid based on dibenzo-18- crown-6 (db18c6) as ionophore
۷۱Nonlinear control schemes for an uncertain micro-cantilever beam: A simulation study
۷۲Optimal sliding mode controller for asymmetrical DC-DC series resonant converter using genetic algorithm
۷۳An intelligent fuzzy control scheme for mechatronic model of a standard-wheeled omni-directional mobile robot
۷۴Synthesis and characterization of CdS/Bi2S3 nanocomposite via simple microwave approach
۷۵Potential antidiabetic drug involving a zinc anionic complex of dipic and metformin as counter ions: Synthesis, characterization, crystal structure and electrochemical studies
۷۶A novel magnetic ion imprinted polymer for selective adsorption of trace amounts of lead(II) ions in environment samples
۷۷Application of global optimization strategies to refinery hydrogen network
۷۸Development of low-profile patch and semi-circular SIW cavity hybrid antennas
۷۹Analysis of promoter methylation, polymorphism and expression profile of cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4 in patients with gastric cancer
۸۰Pulsating flow effect on the segregation of binary particles in a gas-solid fluidized bed
۸۱Conversion of non-allosteric methylglyoxal synthase into a homotropic allosteric enzyme by C-terminal deletion
۸۲The effect of Arg on the structure perturbation and chaperone activity of α-crystallin in the presence of the crowding agent, dextran
۸۳The axisymmetric bifurcation analysis of an elastic cylindrical shell subjected to external pressure and axial loading
۸۴Toward a predictive model for predicting viscosity of natural and hydrocarbon gases
۸۵The effects of extending of co-planarity in a series of structurally relative polypyridyl palladium(II) complexes on DNA-binding and cytotoxicity properties
۸۶Subpullbacks and po-flatness properties of S-posets
۸۷Improving the performance of cell edge users with fractional coordinated fair scheduling
۸۸A facile method for the synthesis of novel imidoyl iminosulfuranes from imidoyl azides
۸۹Effect of cyclodextrins on the stability of bilayer: A novel electrophoretic approach
۹۰New pool boiling heat transfer in the presence of low-frequency vibrations into a vertical cylindrical heat source
۹۱Bubbly drag reduction in a vertical Couette-Taylor system with superimposed axial flow
۹۲A comprehensive theoretical study of tautomeric and conformeric preferences, intramolecular hydrogen bonding, and π-electron delocalization in β-selenoaminoacrolein with its thio and oxo analogs
۹۳Exploring the correlation between the π-electron delocalization and intramolecular hydrogen bond in malonaldehyde derivatives; a quantum chemical study
۹۴An ice nucleation protein from Fusarium acuminatum: Cloning, expression, biochemical characterization and computational modeling
۹۵Modified nanocrystalline natural zeolite for adsorption of arsenate from wastewater: Isotherm and kinetic studies
۹۶An efficient synthesis of 1-thioamidoalkyl-2-naphthol derivatives
۹۷[DBU][Ac]-catalyzed mild preparation of 6-amino-4-aryl-5-cyano-3-methyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole derivatives
۹۸Efficient synthesis of 1-carbamatoalkyl-2-naphthols using Brønsted acidic ionic liquid as reusable catalyst
۹۹ 1H NMR spectroscopic investigation of the kinetics of the equilibrium between Z and E isomers
۱۰۰New applications of cellulose-SO3H as a bio-supported and biodegradable catalyst for the one-pot synthesis of some three-component reactions

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۲۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.