لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۱ کلا ۸۳۲ مقاله شامل ۵۳۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۵۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Replacement of the methylene of dihydrochalcones with oxygen: synthesis and biological evaluation of 2-phenoxyacetophenones.
۲Development of a kinetic model for Fischer-Tropsch synthesis over Co/Ni/Al 2O 3 catalyst
۳Modeling and operating conditions optimization of Fischer-Tropsch synthesis in a fixed-bed reactor
۴Kinetic study of CO hydrogenation over co-precipitated iron-nickel catalyst
۵Computational fluid dynamics studies of dry and wet pressure drops in structured packings
۶The effect of tray geometry on the sieve tray efficiency
۷Understanding the mechanism of stable phosphorus ylides derived from imidazole, 2-Methylimidazole or 4-Methylimidazole: A kinetic study
۸Influence of socio - demographic factors on job burnout of standard and industry employees
۹Dynamic 1H NMR studies along with theoretical investigation around carbon-carbon double bond in stable phosphorus ylide containing a 2-thiazolin-2thiol
۱۰A mechanistic investigation of stable phosphonate ester derived from 3, 4 dichloro aniline: A kinetics study and theoretical calculations
۱۱Electronic transport properties of an armchair boron-nitride nanotube
۱۲Separation axioms in (semi)topological quotient BL-algebras
۱۳Analysis of exergy and parametric study of a v-corrugated solar air heater
۱۴Reserve estimation of central part of Choghart north anomaly iron ore deposit through ordinary kriging method
۱۵A comment on "biological computation of the solution to the quadratic assignment problem"
۱۶Dichlorido(6-methyl-2,2'-bipyridine-κ(2)N,N')cobalt(II).
۱۷Pseudomonas aeruginosa infections in patients, hospital means, and personnel's specimens.
۱۸Spectroscopic studies on the binding of holmium-1,10-phenanthroline complex with DNA.
۱۹DNA methylation and expression profiles of the brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and dopamine transporter (DAT1) genes in patients with schizophrenia.
۲۰Paraoxonase 1 (PON1) 55 polymorphism, lipid profiles and psoriasis.
۲۱A joint experimental and theoretical investigation of kinetics and mechanistic study in a synthesis reaction between triphenylphosphine and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of benzhydrazide.
۲۲Effectiveness of optimism skills group training: examination of the attributional styles of boys at the kerman juvenile correction and rehabilitation center.
۲۳A study of mental health and dyadic adjustment between smokers and nonsmokers.
۲۴Glycine therapy inhibits the progression of cataract in streptozotocin-induced diabetic rats.
۲۵Analysis of p15INK4b and p16INK4a gene methylation in patients with oral squamous cell carcinoma.
۲۶Effect of anti-inflammatory (IL-4, IL-10) cytokine genes in relation to risk of cervical carcinoma.
۲۷A kinetic study of Pd-Au catalyzed synthesis of vinyl acetate from oxidation of ethylene and acetic acid in heterogeneous gas reaction
۲۸Some types of filters in MTL-algebras
۲۹Evaluation of the origin of conformational and tautomeric preferences in N-formylformamide - A quantum chemical study
۳۰Association between paraoxonase-1 gene polymorphisms and risk of metabolic syndrome.
۳۱The study of methanol separation columns control
۳۲Some new types of stabilizers in BL-algebras and their applications
۳۳Axial ligation of iron(III) porphyrin with a series of aliphatic bases: Piperazine, piperidine and pyrrolidine
۳۴Multi-objective bee swarm optimization
۳۵Optimal three-step zero-finders with eighth order of convergence
۳۶Hardy inequality in block weighted spaces
۳۷Activity coefficient determinations of KCl in the KCl + formamide + water mixed solvent system based on potentiometric measurements at 298.2 K
۳۸Developing a model for analysis of uncertainties in prediction of floods
۳۹Sulfamic acid functionalised magnetic nanoparticles: An efficient solid acid for the multicomponent condensations
۴۰NMR study and AIM analysis for assignment of the two Z- and E-isomers in phosphorane containing a 2-thiazoline-2-thiol
۴۱Investigation of weldability and property changes of high pressure heat-resistant cast stainless steel tubes used in pyrolysis furnaces after a five-year service
۴۲Phytoplankton and zooplankton modeling of Pishin reservoir by means of an advection-diffusion drought model
۴۳One-pot, ahree-component synthesis of α-amino phosphonates using NaHSO4-SiO2 as an efficient and reusable catalyst
۴۴Basic magnetic nanoparticles as efficient catalysts for the preparation of naphthopyrane derivatives
۴۵Evaluation of sediment yield in PSIAC and MPSIAC models by using GIS at Toroq Watershed, Northeast of Iran
۴۶Inhibitory activity of proteinaceous α-amylase inhibitors from Triticale seeds against Eurygaster integriceps salivary α-amylases: Interaction of the inhibitors and the insect digestive enzymes
۴۷Saddle point optimality conditions in fuzzy optimization problems
۴۸Acetalization of carbonyl compounds as pentaerythritol diacetals and diketals in the presence of cellulose sulfuric acid as an efficient, biodegradable and reusable catalyst
۴۹Intrinsic kinetics of the Fischer-Tropsch synthesis over an impregnated cobalt-potassium catalyst
۵۰Influence of monovalent cations ion-exchange on zeolite ZSM-5 in separation of para-xylene from xylene mixture
۵۱Detection of morphotyping characteristics identification antibiotic resistance of pseudomonas aeruginosa isolated form cystic fibrosis patient
۵۲The effect's of music on increasing motor skills and auditory memory in mental retarded children aged 15-10 with 65-75IQ (case study)
۵۳Study of Cu-Ni/SiO 2 catalyst prepared from a novel precursor, [Cu(H 2O) 6][Ni(dipic) 2].2H 2O/SiO 2, for water gas shift reaction
۵۴On a decomposition of Hardy-Hilbert's type inequality
۵۵A survey on the level of mechanization development in Sistan and Baluchestan, Iran
۵۶An investigation on the relation of self-respect and self-expression with smoking cigarette among high school boy students (case study)
۵۷Effects of electric and magnetic fields on the electronic properties of zigzag carbon and boron nitride nanotubes
۵۸An investigation of the kinetics and mechanism of Fischer-Tropsch synthesis on Fe-Co-Mn supported catalyst
۵۹Studying the abrasion behavior of rubbery materials with combined design of experiment-artificial neural network
۶۰A new designed heat pipe: An experimental study of the thermal performance in the presence of low-frequency vibrations
۶۱Investigation of the gravity effects on the mixed convection heat transfer in a microchannel using lattice Boltzmann method
۶۲Free vibration and buckling analysis of laminated composite plates using the NURBS-based isogeometric finite element method
۶۳Effect of nanocrystalline zeolite Na-Y on meta-xylene separation
۶۴Kinetic modeling of Fischer-Tropsch synthesis on bimetallic Fe-Co catalyst with phenomenological based approaches
۶۵Fabrication of a new multi-walled carbon nanotube paste electrode for stripping voltammetric determination of Ag(i)
۶۶The influence of cation-π and anion-π interactions on the strength and nature of NH hydrogen bond
۶۷Purification and characterization of a new glucoamylopullulanase from thermotolerant alkaliphilic Bacillus subtilis DR8806 of a hot mineral spring
۶۸Fischer-Tropsch synthesis: Development of kinetic expression for a sol-gel Fe-Ni/Al 2O 3 catalyst
۶۹Using an incomplete gamma function to quantify the effect of dystocia on the lactation performance of Holstein dairy cows in Iran
۷۰Maternal hyperthyroidism is associated with a decreased incidence of cold-induced ascites in broiler chickens
۷۱Maternal hyperthyroidism is associated with a decreased incidence of cold-induced ascites in broiler chickens
۷۲X-ray study of the third polymorphic structure of μ-OXO- BIS[(octaethylporphinato)iron(III)]: [(OEPFe) 2O)]
۷۳One-pot five-component synthesis of highly functionalized piperidines using oxalic acid dihydrate as a homogenous catalyst
۷۴A model for predicting intention to use e-learning based on epistemological beliefs
۷۵A 1 V UWB LNA with excellent group delay variation
۷۶Effect of heat spreader thickness and material on temperature distribution and stresses in thin disk laser crystals
۷۷Inhibition of phosphodiestrase 9 induces cGMP accumulation and apoptosis in human breast cancer cell lines, MCF-7 and MDA-MB-468
۷۸Improving the recovery of miduk copper complex coarse copper ore particles during flotation process
۷۹Effects of lexical modification on incidental vocabulary acquisition of iranian EFL students
۸۰Feedforward neural network training using intelligent global harmony search
۸۱One-pot multicomponent synthesis of highly substituted piperidines using p-toluenesulfonic acid monohydrate as catalyst
۸۲Optimal design of double folded stub microstrip filter by neural network modelling and particle swarm optimization
۸۳3-(p-Toluidino)-5-phenyl-1-p-tolyl-1H-pyrrol-2(5H)-one as an organic liquid scintillator used for gamma spectroscopy
۸۴A novel compact dual band-notched slot antenna for ultrawideband applications
۸۵A novel compact dual band-notched slot antenna for ultrawideband applications
۸۶Analysis of p15 ink4b and p16 ink4a gene methylation in patients with oral squamous cell carcinoma
۸۷Analysis of p15 ink4b and p16 ink4a gene methylation in patients with oral squamous cell carcinoma
۸۸Producing replicated open-cell aluminum foams by a novel method of melt squeezing procedure
۸۹Producing replicated open-cell aluminum foams by a novel method of melt squeezing procedure
۹۰Effects of an MNG metamaterial on a microstrip patch antenna
۹۱Effects of an MNG metamaterial on a microstrip patch antenna
۹۲Effects of nanoparticles mean diameter on the particle migration and thermo-hydraulic behavior of laminar mixed convection of a nanofluid in an inclined tube
۹۳Effects of nanoparticles mean diameter on the particle migration and thermo-hydraulic behavior of laminar mixed convection of a nanofluid in an inclined tube
۹۴One-pot three-component synthesis of highly substituted piperidines using 1-methyl-2-oxopyrrolidinium hydrogen sulfate
۹۵One-pot three-component synthesis of highly substituted piperidines using 1-methyl-2-oxopyrrolidinium hydrogen sulfate
۹۶Measuring the properties of the microstructure loess in golestan province
۹۷Measuring the properties of the microstructure loess in golestan province
۹۸Incidence and risk factors of sternal wound infection at site of incision after open-heart surgery
۹۹Therapeutic benefit of intravenous transplantation of mesenchymal stem cells after experimental subarachnoid hemorrhage in rats
۱۰۰Therapeutic benefit of intravenous transplantation of mesenchymal stem cells after experimental subarachnoid hemorrhage in rats

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۳۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.