لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۸ کلا ۳۴۹ مقاله شامل ۲۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱In vitro callus induction and plant regeneration from Withania coagulans: a valuable medicinal plant.
۲Structure/function studies of dogfish alpha-crystallin, comparison with bovine alpha-crystallin.
۳The metabolic syndrome is not associated with homocysteinemia: the Persian Gulf Healthy Heart Study.
۴The effects of nitrogen starter fertilizer and plant density on yield, yield components and oil and protein content of soybean (Glycine max L. Merr).
۵Reusable silica supported poly phosphoric acid catalyzed threecomponent synthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-trione derivatives
۶CFD simulation of solid hold-up in gas-solid fluidized bed at high gas velocities
۷Influence of laser pulse characteristics on the hot electron contribution to the third-order nonlinear optical response of gold nanoparticles
۸Fraction structure on bounded implicative bck-algebras
۹Computation of matrix operators bounds with applying new extension of hardy inequality on weighted sequence spaces i
۱۰Environmentally friendly preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-thiones catalyzed by Al(H2PO4)3
۱۱Separation of zinc from aqueous samples using a molecular imprinting technique
۱۲An efficient synthesis of multi-substituted 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)- ones/thiones under solvent-free microwave irradiation using alumina sulfuric acid
۱۳CPG Island methylation of TMS1/ASC and CASP8 genes in cervical cancer
۱۴Antiaromaticity affects on the response of single walled armchair carbon nanotube to tension
۱۵A new model for calculating the effective viscosity of nanofluids
۱۶Asymmetric and kind of bracing effects on steel frames under earthquake loads
۱۷The effects of asymmetric bracing on steel structures under seismic loads
۱۸Kinetic and mechanism investigation of the reactions of triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates and NH-acids by ultra violet
۱۹Seismic behavior of steel frames investigation with knee brace based on pushover analysis
۲۰Panel zone rigidity effects on special steel moment-resisting frames according to the performance based design
۲۱Study of complex formation between La+3, Ce+3 and Y3+ cations with some 18-membered crown ethers in methanol-water and methanol-acetonitrile binary mixtures
۲۲Synthesis and structural determination of new octaethylporphyrin iron(III) complexes containing cyanamide derivatives as axial ligand
۲۳Lower bounds for matrices on block weighted sequence spaces i
۲۴Synthesis of titanium carbide by the combustion of TiO2-2Mg-C and 3TiO2-4Al-3C systems in a tubular furnace
۲۵An MOLP based procedure for finding efficient units in DEA models
۲۶Evaluation of the shear modulus of elastomeric bridge bearings using modal data
۲۷Catalytic dehydration of methanol to dimethyl ether catalyzed by aluminum phosphate catalysts
۲۸A study on the thermal behavior of low silica X-type zeolite ion-exchanged with alkaline earth cations
۲۹One-pot synthesis of stable phosphorus ylides using aldehyde phenylhydrazone derivatives
۳۰The antiarrhythmic effect of A1-selective adenosine agonist in isolated guinea pig atria
۳۱Study of complex formation between diaza-15-crown-5 with uranyl cation in some binary mixed aqueous and non-aqueous solvents
۳۲PPA-SiO2 catalyzed multi-component synthesis of n-[α-(β-hydroxy-α-naphthyl)(benzyl)] o-alkyl carbamate derivatives
۳۳Exergetic optimization of flat plate solar collectors
۳۴Inverse boundary design of square enclosures with natural convection
۳۵Preparation and application of perchloric acid supported on alumina (Al2O3-HClO4) to the synthesis of α-(α-amidobenzyl)-β-naphthols
۳۶No association of TAP1 and TAP2 genes polymorphism with risk of cervical cancer in north Indian population
۳۷Investigation of a new electrochemical cyanide sensor based on Ag nanoparticles embedded in a three-dimensional sol-gel
۳۸Diimine platinum(ii) and palladium(ii) complexes of dithiocarbamate derivative as potential antitumor agents: Synthesis, characterization, cytotoxicity, and detail dna-binding studies
۳۹Adaptive grid based on geometric conservation law level set method for time dependent PDE
۴۰Inverse radiation problem of temperature distribution in one-dimensional isotropically scattering participating slab with variable refractive index
۴۱Environmental factors affecting the shape components of the lactation curves in Holstein dairy cattle of Iran
۴۲Quantum chemical study of the O3-HONO complex
۴۳Synthesis of highly improved ziegler-natta catalyst
۴۴Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology
۴۵Subpullbacks and flatness properties of S-Posets
۴۶Silicone secondary cross-linked IPN based on poly(vinylacetate-co-hydroxyethyl methacrylate) and SiO2
۴۷Study of complex formation between 18-crown-6 and diaza-18-crown-6 with uranyl cation (UO2 2+) in some binary mixed aqueous and non-aqueous solvents
۴۸Flow and transport modelling of a highly stressed aquifer to refine management strategies
۴۹Synthesis, molecular structure, and properties of six-coordinate iron(III) porphyrin, [OEPFe(Pz)2]ClO4
۵۰Hydrothermal synthesis and structural studies of a new coordination polymer of lanthanum(III) with benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid and 4,4′-bipyridine
۵۱Cyanide uptake from wastewater by modified natrolite zeolite-iron oxyhydroxide system: Application of isotherm and kinetic models
۵۲Dynamic 1H NMR spectroscopic study of the ring inversion in N-sulfonyl morpholines - Studies on N-S interactions
۵۳Electrocatalytic oxidation of levodopa at a ferrocene modified carbon nanotube paste electrode
۵۴A facile synthesis of stable phosphorus ylides containing chlorine and sulfur derived from 6-chloro-2-benzoxazolethiol and 2-chloro-phenothiazine
۵۵Waist circumference: A better index of fat location than WHR for predicting lipid profile in overweight/obese Iranian women
۵۶Dynamic 1H NMR study around the heteroaryl-carbon and carbon-carbon single bonds and also around carbon-carbon double bond in a particular phosphorous ylide involving a 2-methyl indole
۵۷Comment on "dynamic and control of fluidized catalytic crackers. 1. Modeling of the current generation of FCC's"
۵۸Highly stereoselective construction of functionalized cyclopropanes from the reaction between acetylenic esters and C-H acids in the presence of triphenylarsine
۵۹(Homo) Flatness of posets on poideal extensions
۶۰A wideband aperture-coupled microstrip antenna for S and C bands
۶۱Praseodymium (III) complexes with 1,10-phenanthroline and cyanamide derivatives as N-donor ligands
۶۲Influence of hydration on the protomeric tautomerism in selenium analogue of methimazole: A computational chemistry study
۶۳The role of auxiliary monomers and emulsifiers on wet scrub resistance of various latex paints at different pigment volume concentrations
۶۴On strongly (P)-cyclic acts
۶۵A Thermodynamic study of new designed complex of Ethylendiamine 8-hydroxyquinolinato Palladium(II) chloride with calf thymus DNA
۶۶A class of Banach sequence spaces analogous to the space of Popov
۶۷Relationship between surface acidity and activity of solid-acid catalysts in vapour phase dehydration of methanol
۶۸Distribution, diversity, and abundance of rocky intertidal fishes in the Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran
۶۹CFD simulation of gas-solid bubbling fluidized bed containing FCC particles
۷۰Uncatalyzed, one-pot synthesis of 3,3'-(benzylene)-bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one) derivatives under thermal solvent-free conditions
۷۱Al(HSO4)3 and Al2O3-SO 3H as efficient catalysts for modified preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones/thiones
۷۲Computational fluid dynamic simulation of MVG tray hydraulics
۷۳A Facile and efficient trimethylsilylation of hydroxyl groups using silica-supported zinc chloride and alumina-supported sodium hydrogensulfate as recyclable heterogeneous catalysts
۷۴Diastereoselective synthesis of γ-dispiroiminolactone bearing naphthalene or bipyridine pendant groups
۷۵Synthesis and structural determination of a new five-coordinate iron(III) porphyrin containing monoanion 1,4-phenyldicyanamide as axial ligand
۷۶In-plane free vibration of functionally graded circular arches with temperature-dependent properties under thermal environment
۷۷Synthesis of heterocyclic phosphonato esters by reaction between triphenyl phosphite and acetylenic diesters in the presence of sulfur-containing heterocyclic compounds
۷۸Imprinted polymer particles for iron uptake: Synthesis, characterization and analytical applications
۷۹Dynamic 1H-NMR demonstration of anomeric effect and structure: Conformational and configurational analysis of N-2-(1,4-dioxane)-N′-(p-methylbenzenesulfonyl)-O-(p-methylphenoxy) isourea
۸۰Zinc hydrogensulfate as an efficient catalyst for preparation of β-amido carbonyl compounds
۸۱An efficient method for synthesis of organophosphorus compounds in aqueous media
۸۲Application of a fractal method relating power spectrum and area for separation of geochemical anomalies from background
۸۳Interleukin-12 gene polymorphism and cervical cancer risk
۸۴The Miduk porphyry Cu deposit, Kerman, Iran: A geochemical analysis of the potassic zone including halogen element systematics related to Cu mineralization processes
۸۵Estimation of individual binding energies in some dimers involving multiple hydrogen bonds using topological properties of electron charge density
۸۶Further properties of Azimi-Hagler banach spaces
۸۷Chemoselective synthesis of stable phosphorus ylides from 6-azauracil and mechanistic investigation of the reaction by UV spectrophotometry
۸۸Flood inundation extent in storage cell mode
۸۹Numerical study of developing laminar forced convection of a nanofluid in an annulus
۹۰Letter to the Editor
۹۱Development of an advanced computer simulation technique for the modeling of rubber curing process
۹۲Removal of mercaptans from light oil cuts using Cu(II)-Y type Zeolite
۹۳Pioglitazone Attenuates Ischemia/Reperfusion-Induced Liver Injury in Rats
۹۴The effects of functional therapy on motor development in children with cerebral palsy
۹۵PPA-SiO2 as a heterogeneous catalyst for efficient synthesis of 2-substituted-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinazolinones under solvent-free conditions
۹۶The effects of acute creatine and carbohydrate supplementation on anaerobic performance in soccer players Gli effetti delia supplementazione acuta di creatina e di carboidrati sulla performance anaerobica di giocatori di calcio
۹۷Electrochemical detection of carbidopa using a ferrocene-modified carbon nanotube paste electrode
۹۸Comparative investigation of Dielectric Image Line-slot and Microstrip-slot coupled rectangular Dielectric Resonator Antenna
۹۹A particle swarm optimization for the single row facility layout problem
۱۰۰An efficient synthesis of α-Amino phosphonates using silica sulfuric acid as a heterogeneous catalyst

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۴۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.