لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۷ کلا ۳۱۰ مقاله شامل ۲۰۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Novel multicomponent reactions involving isoquinoline or phenanthridine and activated acetylenic ester in the presence of heterocyclic NH or 1,3-dicarbonyl compounds.
۲Prepulse inhibition (PPI) of tactile startle response in recombinant congenic strains of mice: QTL mapping and comparison with acoustic PPI.
۳An efficient, simple and expedition synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols as 'drug like' molecules for biological screening.
۴NaHSO4·H2O as an efficient and eco-friendly catalyst for the one-pot multicomponent synthesis of β-acetamido ketones under mild and heterogeneous conditions
۵Synthesis of some dipyrrolophenanthroline derivatives as novel macromolecules
۶Electrochemical synthesis of 6-amino-5-(3,4-dihydroxyphenyl) pyrimidine
۷An efficient, simple and expedition synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols as 'drug like' molecules for biological screening
۸Green diastereoselective synthesis of highly functionalised trifluoromethylated γ-lactone phosphonate esters bearing a thioester or ketothiophene
۹Stereoselective synthesis of helical dihydrodipyrrolophenanthroline and hindrance Hexa tert-butyl carboxylatodipyrrolophenanthroline from reaction between 1,10-phenanthroline and dialkyl acetylenedicarboxylates
۱۰Continuous copper recovery from a smelter's dust in stirred tank reactors
۱۱The geology of Mount Taftan stratovolcano, southeast of Iran
۱۲Synthesis of pyrrole phosphonate esters: Emphasis on pyrrole NH acids and dialkylacetylenic esters substitution
۱۳Effect of sub-lethal diazinon concentrations on blood plasma biochemistry
۱۴Prepulse inhibition (PPI) of tactile startle response in recombinant congenic strains of mice: QTL mapping and comparison with acoustic PPI
۱۵Dinuclear copper complexes with cyanamide derivatives as bridging ligands
۱۶Effect of nanoparticles mean diameter on mixed convection heat transfer of a nanofluid in a horizontal tube
۱۷Fully developed mixed convection in horizontal and inclined tubes with uniform heat flux using nanofluid
۱۸A simple synthesis of enaminones from reaction between isocyanides and cyclic 1,3-dicarbonyl compounds
۱۹A novel adaptive detection scheme based on parallel interference cancellation for V-BLAST system
۲۰Diphenylthiocarbazone immobilized on the triacetyl cellulose membrane as an optical silver sensor
۲۱Corrigendum to "Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): an efficient reagent for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions" [Tetrahedron 63 (2007) 8723] (DOI:10.1016/j.tet.2007.06.048)
۲۲Intrinsic kinetics study of dimethyl ether synthesis from methanol on γ-Al2O3 catalysts
۲۳Novel multicomponent reactions involving isoquinoline or phenanthridine and activated acetylenic ester in the presence of heterocyclic NH or 1,3-dicarbonyl compounds
۲۴A comparative study of AgX (X = Cl-, Br-, I - and N3-) solid-phase reactors for flow-injection determination of cyanide in electroplating wastewater
۲۵Ferric hydrogensulfate as effective and recyclable catalyst for mild dithioacetalization of aldehydes and ketones
۲۶Investigation of characteristics of separation zones in T-junctions
۲۷Direct screening of water samples for benzene hydrocarbon compounds by headspace liquid-phase microextraction-gas chromatography
۲۸One-pot preparation of β-amido ketones/esters in a three-component condensation reaction using magnesium hydrogensulfate as an effective and reusable catalyst
۲۹Numerical study of laminar mixed convection of a nanofluid in a horizontal tube using two-phase mixture model
۳۰Interaction between some anions and deficient olefinic and aromatic centers
۳۱Effects of aluminium chloride injection in lateral ventricle on serum gonadothropines, testosterone and spermatogenesis in rats
۳۲Lattice structure on some fuzzy algebraic systems
۳۳Force reflecting bilateral control of master-slave systems in teleoperation
۳۴Anion-π interactions: CP-corrected vs. standard optimisation, AIM and NBO analyses
۳۵Producion of nanoparticle assemblies by electro-spraying and freeze-drying of colloids: A new method to resolve handling problem of nanoparticles
۳۶Interaction between O3 and H2O2: A theoretical study
۳۷Adsorption behavior of Cr(VI) on modified natural zeolite by a new bolaform N,N,N,N′,N′,N′-hexamethyl-1,9-nonanediammonium dibromide reagent
۳۸A simple synthesis of stable phosphorus ylides containing cyano groups, from the reaction between triphenylphosphine and acetylenic esters in the presence of CH- acid compounds
۳۹Dynamic 1H NMR study of rotational energy barrier around the aryl-nitrogen single bond in γ-spiroiminolactones derived from reaction between 2,6-dimethylphenyl isocyanide and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of phendione
۴۰Al(HSO4)3 mediated for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions
۴۱Synthesis of new functionalized fused heterocyclic compounds derived from isoxazole : Isoxazolo [4,5-d] pyrimidin-4(5H)-ones, isoxazolo [5,4-d] [1,3] oxazin-4-one and isoxazolo [5,4-d] [1,3] thiazin-4-one
۴۲Electro-spray of high viscous liquids for producing mono-sized spherical alginate beads
۴۳An efficient method for the silylation of hydroxyl groups with hexamethyldisilazane (HMDS) catalyzed by aluminum tris(dihydrogen phosphate) under solvent-free and ambient conditions
۴۴Silica sulfuric acid as an efficient catalyst for the preparation of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones
۴۵A three-component novel synthesis of 1-carbamato-alkyl-2-naphthol derivatives
۴۶Ultrafast low-threshold all-optical switch implemented by arrays of ring resonators coupled to a Mach-Zehnder interferometer arm: Based on 2D photonic crystals
۴۷Non-Fourier heat transport in metal-dielectric core-shell nanoparticles under ultrafast laser pulse excitation
۴۸A novel method for preparation of alumina-supported rhenium-cesium catalyst, Re-Cs/γ-Al2O3
۴۹Effect of N6-cyclopentyladenosine on ouabain-induced toxicity in isolated guinea pig atria
۵۰Experimental investigation on hydrodynamic and thermal performance of a gas-liquid thermosyphon heat exchanger in a pilot plant
۵۱Silica-supported ferric chloride (silica-FeCl3): A reusable, easily controllable catalyst for the protection of hydroxyl groups under mild and ambient conditions
۵۲Water resource management in Kabul river basin, eastern Afghanistan
۵۳Preparation of silyl ethers using hexamethyldisilazane in the presence of N-bromosuccinimide under mild and solvent-free conditions
۵۴Theoretical study of solvent effects on the conformational preference in CH2FWH (W=O, S) using PCM and IPCM methods
۵۵Microstructure and mechanical properties of horizontal continuous cast pipe of CuZn40Al1 alloy
۵۶A practical method for synthesis of stable phosphorus ylides in the presence of polyacrylamide in aqueous media
۵۷Chemoselective dithioacetalization of carbonyl compounds using magnesium hydrogensulfate as efficient heterogeneous catalyst
۵۸Isolation of thermotolerant, halotolerant, facultative biosurfactant- producing bacteria
۵۹Alumina sulfuric acid as an efficient and recyclable heterogeneous catalyst for the O-silylation of alcohols, phenols, and oximes
۶۰Synthesis of 3-hydroxy-2H-iminolactones and 3-hydroxy-2H-pyrrol-2-ones from reaction between isocyanides and methyl 2-acetylacetoacetate
۶۱Studying and increasing light stability of rotomolding grade of polyethylene
۶۲Alumina perchloric acid (Al2O3-HClO4) as an efficient heterogeneous catalyst for modified preparation of trimethylsilyl ethers
۶۳N-bromosuccinimide catalyzed one-pot and rapid synthesis of acetamidobenzyl naphthols under mild and solvent-free conditions
۶۴A facile synthesis of stable phosphorus ylides derived from 3,6-dibromocarbazole and kinetic investigation of the reactions by UV spectrophotometry technique
۶۵Mud volcanoes in Sistan and Baluchestan provinces, Makran coast, Southeast Iran
۶۶Crystal structure of (2,4-dimethylphenylcyanamide)-(octaethylporphinato)-iron(III), [Fe(oep)(2,4-Me2pcyd)]
۶۷Experimental study of onset of laminar-turbulent transition in mixed convection in a vertical heated tube
۶۸Design and implementation of a linear predictive controller system
۶۹Comparison between steel shear wall and common braces by performance levels
۷۰Masonry infilling effect on seismic vulnerability and performance level of high ductility RC frames
۷۱Bilateral control of teleoperation systems with bounded uncertain time delay
۷۲Synthesis, dynamic 1H NMR and theoretical study of aryl-nitrogen single bond rotational energy barriers in highly functionalized 4H-chromenes
۷۳SEM and BET methods for investigating the structure and morphology of coCe catalysts for production of light olefins
۷۴Geology and geochemical evaluation of Taftan Volcano, Sistan and Baluchestan Province, southeast of Iran
۷۵Measuring the bullwhip effect in order-up-to policies with continuous and periodic review: A system dynamics simulation approach
۷۶Combination of particle swarm optimization and stochastic local search for multimodal function optimization
۷۷Using historical data for forecasting s-curves at construction industry
۷۸A facile synthesis, dynamic 1H NMR, and theoretical study of novel stable heterocyclic phosphorus ylides containing a tetrazole ring
۷۹Magnetic properties of Fe-Ni nanoparticles prepared by co-precipitation method
۸۰Reactivity of verdoheme, [(OEOP)FeII(py)2]Cl, toward HX (X=F, CF3CO2, CF3SO3)
۸۱Assessment of ground squeezing and ground pressure imposed on TBM shield
۸۲A UWB aperture coupled microstrip antenna for S and C bands
۸۳Sodium hydrogen sulfate as effective and reusable heterogeneous catalyst for the one-pot preparation of amidoalkyl naphthols
۸۴Silica-supported perchloric acid (HClO4-SiO2): An efficient catalyst for the preparation of β-amido carbonyl compounds using multicomponent reactions
۸۵PPA-SiO2-catalyzed multicomponent synthesis of amidoalkyl naphthols
۸۶Bioleaching of copper from smelter dust in a series of airlift bioreactors
۸۷A highly efficient method for the silylation of alcohols, phenols, and naphthols using HMDS in the presence of zinc oxide (ZnO) as economical heterogeneous catalyst
۸۸Fuzzy inference system to modeling of crossflow milk ultrafiltration
۸۹Environmentally friendly preparation of amidoalkyl naphthols
۹۰Chemoselective dithioacetalization and oxathioacetalization of carbonyl compounds using alumina sulfuric acid as catalyst
۹۱Kinetic study and mechanism investigation of the reactions between triphenylphosphine, dialkyl acetylene dicarboxylates and NH-acid such as Harman
۹۲Facile diastereoselective synthesis of phosphonate esters bearing cyclic or acyclic amides
۹۳A study of erosion rates on salt diapir surfaces in the Zagros Mountains, SE Iran
۹۴A modified reaction for the preparation of amidoalkyl naphthols
۹۵Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): an efficient and recyclable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of amidoalkyl naphthols
۹۶Study of reaction between triphenylphosphine and activated acetylenic esters in the presence of benzanilide and some its derivatives
۹۷Stable phosphorus ylides and heterocyclic phosphonate esters derivatives synthesised from stereoselective reactions between triphenyl phosphite and activated acetylenic esters
۹۸Density functional calculations of response of single-walled armchair carbon nanotubes to axial tension
۹۹Effect of aspect ratio and filling ratio on thermal performance of an inclined two-phase closed thermosyphon
۱۰۰Sodium hydrogen sulfate as effective and reusable heterogeneous catalyst for the one-pot preparation of 14H-[(un)substituted phenyl]-dibenzo[a,j]xanthene leuco-dye derivatives

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.