لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۶ کلا ۲۵۱ مقاله شامل ۱۶۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Application of manganese(IV) dioxide microcolumn for determination and speciation of nitrite and nitrate using a flow injection analysis-flame atomic absorption spectrometry system
۲Accelerating effects of epidermal growth factor on skin lesions of pemphigus vulgaris: A double-blind, randomized, controlled trial
۳Density-functional theory on the oxidation potentials and geometry parameters of thioxanthen derivatives: Theory and experiment
۴Effective parameters in computational fluid dynamics simulation of baffled stirred column reactor hydrodynamics with sliding mesh
۵The effect of Teucrium polium (Calpoureh) on liver function, serum lipids and glucose in diabetic male rats
۶Correlation between serum level parathormone, alkaline phosphatase, calcium and phosphorus of patients hemodialysis in Zahedan
۷Application of pneumatic flow injection-tandem spectrometer system for chromium speciation.
۸IL-1β+3954 genetic polymorphism association with generalized aggressive periodontitis in Khorasan-Iran Province
۹γ-Dispiro-iminolactone synthesis by three component reaction between alkyl isocyanides and acetylenic esters with α- dicarbonyl compounds
۱۰Dynamic 1H NMR study of the barrier to rotation about the C-N bond in primary carbamates and its solvent dependence
۱۱Variational iteration method for solving the epidemic model and the prey and predator problem
۱۲Spectroscopic and cytotoxic studies of the novel designed palladium(II) complexes: β-Lactoglobulin and K562 as the targets
۱۳Zinc oxide as an economical and efficient catalyst for the one-pot preparation of β-acetamido ketones via a four-component condensation reaction
۱۴Reaction of diaryltriazenes with dimethyl acetylenedicarboxylate and PPh3 as a method for synthesis of polyfunctional trisubstituted triazenes
۱۵Spectrophotometric kinetic studies of the reaction between triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates and NH-acids
۱۶Synthesis and study of dynamic 1H NMR of carbon-carbon double bond rotation energy barrier in stable phenothiazine phosphorus ylides
۱۷Nanofibrous poly(ε-caprolactone)/poly(vinyl (alcohol)/chitosan hybrid scaffolds for bone tissue engineering using mesenchymal stem cells
۱۸Synthesis, characterization and adsorption of metal ions on new silica-gel organofunctionalized compound
۱۹Robust control of an ill-conditioned plant using μ-synthesis: A case study for high-purity distillation
۲۰Headspace liquid phase microextraction quantitation of hexanal in potato crisps by gas chromatography
۲۱Kinetic investigation of the reactions between triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxilates and NH-acid, such as 5,6-dimethyl benzimidazole by the UV spectrophotometry technique
۲۲Ph3P catalyzed efficient synthesis of ethyl 2-(acetylanilino)-acrylates and ethyl (E)-3-(acetylanilino)-2-propenoates by nucleophilic addition to ethyl propiolate
۲۳A facile synthesis of oxazolo[3,2-a][1,10]phenanthrolines via a new multicomponent reaction
۲۴Application of homotopy perturbation method to the RLW and generalized modified Boussinesq equations
۲۵Solution of the epidemic model by homotopy perturbation method
۲۶Molecular solution to the 0-1 knapsack problem based on DNA computing
۲۷Headspace liquid phase microextraction for quantitation of hexanal in potato crisps by gas chromatography.
۲۸The inhibitory effect of some new synthesized xanthates on mushroom tyrosinase activities
۲۹Investigation of Mycoplasma agalactiae in milk and conjunctival swab samples from sheep flocks in west central, Iran.
۳۰Alleviation of dormancy in walnut kernels by moist chilling is independent from storage protein mobilization
۳۱Prediction of turbulent forced convection of a nanofluid in a tube with uniform heat flux using a two phase approach
۳۲Dynamic 1H NMR study of the barrier to rotation about the C-N bond in primary carbamates and its solvent dependence.
۳۳Application of manganese(IV) dioxide microcolumn for determination and speciation of nitrite and nitrate using a flow injection analysis-flame atomic absorption spectrometry system.
۳۴Crystal structure, magnetic and electrochemical properties of five-coordinate copper (II) complexes with 1,10-phenanthroline-5,6-dione
۳۵Aluminium hydrogensulfate as an efficient and heterogeneous catalyst for preparation of aryl 14H-dibenzo[a,j]xanthene derivatives under thermal and solvent-free conditions
۳۶Solution of the prey and predator problem by homotopy perturbation method
۳۷A surface-based DNA algorithm for the solving binary knapsack problem
۳۸The study of counterion effect on the reactivity of nucleophiles in some SN2 reactions in gas phase and solvent media
۳۹Synthesis of novel 2-pyridyl- substituted 2,5-dihydro-2-imino- and 2-amino- furan derivatives via a three component condensation of alkyl isocyanides and acetylenic esters with di-(2-pyridyl) ketone or 2-pyridinecarboxaldehyde
۴۰Formation and stabilization of five-coordinate iron(II) verdoheme analogues by axial weakly coordinating anion ligation. X-ray crystal structures of [(OEOPFe)2O](X)2 (X = AsF6, SbF6)
۴۱Preparations of PAN-based adsorbers for separation of cesium and cobalt from radioactive wastes
۴۲Kinetic investigation of the reactions between triphenylphosphine, dialky acetylenedicarboxylates and NH-acid such as 7-azaindole by the UV spectrophotometry
۴۳Efficient synthesis of naphthalene-fused dilactam crown ethers
۴۴Synthesis of oxime phosphoranes from reaction between triphenylphosphine and acetylenic esters in the presence of oxime derivatives
۴۵Serum Erythropoietin Levels and Their Correlation With the Erythropoietic System in Hemodialysis Patients and Renal Allograft Recipients
۴۶Some inequalities involving upper bounds for some matrix operators i
۴۷A neuro-fuzzy model for a dynamic prediction of milk ultrafiltration flux and resistance
۴۸Speciation of manganese using a pneumatic flow injection analysis-tandem spectrometer system
۴۹Numerical study of laminar mixed convection of a nanofluid in horizontal curved tubes
۵۰Blue-shifted H-bond in aromatic sulfines: An ab initio calculation
۵۱Letter to the editor [2]
۵۲Gold investment as an inflationary hedge: Cointegration evidence with allowance for endogenous structural breaks
۵۳Lattice structure on fuzzy congruence relations of a hypergroupoid
۵۴Cyclometalated rhodium(III) complex with phen-dione ligand
۵۵Dynamic 1H NMR spectroscopic study of the restricted S{single bond}N rotation in aryl-N-(arylsulfonyl)-N-(triphenylphosphoranylidene)imidocarbamates
۵۶The variational iteration method for nonlinear oscillators with discontinuities
۵۷Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): an efficient reagent for the preparation of primary carbamates under solvent-free conditions
۵۸Preparation and operating conditions for cobalt cerium oxide catalysts used in the conversion of synthesis gas into light olefins
۵۹Kinetics and mechanism of the reactions between triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxilates and a NH-acid, pyrazole, by UV spectrophotometry
۶۰An investigation of Z-in distortion in mononuclear Cu(II) complex with terpyridine ligands, [Cu(terpy)2](PF6)2
۶۱Application of the variational iteration method to the Whitham-Broer-Kaup equations
۶۲Water-acetone media enforced chemoselective synthesis of 2-substituted pyrrole stable phosphorus ylides from reaction between pyrrole and acetylenic esters in the presence of triphenylphosphine
۶۳Effectiveness of short term cognitive behavior therapy in patients with generalized anxiety disorder
۶۴Binding properties of a new anti-tumor component (2, 2′-bipyridin octylglycinato pd(ii) nitrate) with bovine β-lactoglobulin-a and -b
۶۵Reply to the Letter to the Editor of Dr. Chakraborti: Comments on "Non-citation by H.R. Shaterian et al. of the original work on the discovery of HClO4-SiO2" [J. Mol. Catal. A: Chem. 272 (2007) 142-151]
۶۶Restriction fragment length and single strand conformational polymorphisms in chicken mitochondrial phosphoenol-pyruate carboxykinase gene and its association with egg production
۶۷Composition of the essential oils of hippomarathrum microcarpum (M. Bieb.) B. Fedtsch. And physospermum cornubiense (L.) DC. From Iran
۶۸Solvent-free preparation of primary carbamates using silica sulfuric acid as an efficient reagent
۶۹Effect of nibbling and gorging dietary regimens on weight and lipid profile in rat
۷۰Blood β-glucuronidase as a suitable biomarker at acute exposure of severe organophosphorus poisoning in human
۷۱Composition of the essential oils of hippomarathrum microcarpum (M. Bieb.) B. Fedtsch. And physospermum cornubiense (L.) DC. From Iran
۷۲Ladder sleeper behavior analysis
۷۳Norm and lower bounds of operators on weighted sequence spaces
۷۴Strong runge-kutta methodswith order one for numerical solution of itô stochastic differential equations
۷۵Lower bounds for summability matrices on weighted sequence spaces
۷۶Developing mixed convection of a nanofluid in a horizontal tube with uniform heat flux
۷۷Isolation and characterization of new heme analogues with weakly coordinating anions. Formation of monoimidazole complex, OEPFe(Im)(SbF 6)
۷۸The role of alkyl chain length in the inhibitory effect n-alkyl xanthates on mushroom tyrosinase activities
۷۹Application of pneumatic flow injection-tandem spectrometer system for chromium speciation
۸۰Bioleaching of a mixed copper dust emanating from copper smelters
۸۱Indirect flow injection determination of hydrazine using PbO 2-packed column
۸۲An efficient direct torque control scheme for split phase induction motor
۸۳Conformations of O3-F 1:1 complexes. an Ab initio study
۸۴Synthesis of new thiazolo [3, 2-a: 4, 5-d] dipyrimidine derivatives
۸۵Generalized anomerie effect in CH4-nC1nS. energetic and NBO analyses
۸۶Application of single drop microextraction for determination of dialkyl phthalates in water samples
۸۷Synthesis and crystal structure of (carbonato)bis(1,10-phenanthroline)-cobalt(III) nitrate trihydrate, [Co(phen)2CO3]NO3·3H2O
۸۸Application of Ag2X (X = SO3 2-, Cr2O7 2-, C2O4 2- and CO3 2-) solid-phase reagents for indirect determination of cyanide in the industrial effluent using FIA-FAAS system
۸۹Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2): A highly efficient and reusable catalyst for the protection of hydroxyl groups using HMDS under mild and ambient conditions
۹۰Synthesis and crystal structure of μ-oxo-bis[(octaethyloxoporphinato) iron(III)] tetrafluoroborate

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۵۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.