لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۲ کلا ۲۸۰ مقاله شامل ۲۷۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱معرفی وطراحی گابیون برای حفاظت بستر و کناره رودخانه
۲ساخت و کنترل کیفیت بتن نفوذ پذیر و بررسی ارتباط وزن مخصوص بتن نفوذ پذیر با درجه تخلخل و تراکم آن
۳بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن حاوی خاک اره
۴مطالعه فلورستیک، شکل زیستی وپراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع قمچیان مریوان
۵بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل های قوسی
۶رفتار سازه ای پانل ساندویچی بتنی سبک وزن پیش ساخته بعنوان دیوار باربر
۷ساخت و کنترل کیفیت بتن نفوذپذیر و بررسی ارتباط وزن مخصوص بتن نفوذپذیر با درجه تخلل و تراکم آن
۸Direct reductive amination of aldehyde compounds using sodium borohydride-Aluminum hydroxide as a novel and selective reduction medium
۹استفاده از نرم افزارLINGO راهکاری کارگشا جهت بهره برداری بهینه سد مهاباد بر اساس برنامه ریزی چند منظوره
۱۰تاثیر تنش خشکی بر پارامترهای مورفولوژیکی رعنا زیبا Gaillardia pulchella و گل ناز (Portulacea grandiflora)
۱۱اثر تنش خشکی بر پارامترهای قندهای محلول ، مالون دآلدئید ، کلروفیل ونشت یونی رعنا زیباGaillardia pulchella وگل ناز (Portulacea grandiflora
۱۲مدل سازی المان محدود سدهای بتنی وزنی
۱۳بررسی افزایش سختی جانبی سازه های قاب - دیواردرساختمانهای بلندتحت اثرنیروی زلزله
۱۴بررسی کاهش تغییر مکان سازه های قاب - دیواردرساختمان های بلندتحت اثرنیروی زلزله
۱۵بررسی رفتارهای ارتعاشی سازه های فولادی تحت مهاربنذی های مختلف
۱۶مقاومت لرزه ای در قاب های بادبندی ساختمان های فولادی
۱۷بررسی اثر آتش بر رفتار اتصالات ساده و گیردار در سازه های اسکلت فولادی به روش عددی
۱۸تقسیم بندی درزهای اجرایی در سدهای بتن غلتکی بر اساس زمان گیرش
۱۹طرح اختلاط سد بتنی غلتکی با نگرشی به سدهای با مواد سیمانی متوسط
۲۰مقایسه کارآفرینی و تحول سازمانی در بین مدیران و کارکنان سازمانهای فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی
۲۱کنترل قوس زدگی و تنش موثر سد خاکی سنگ سیاه با استفاده از داده های ابزار دقیق با رویکرد زیست محیطی
۲۲ارائه الگوی بهنیه مدیریت منابع آب ایران با رویکرد تجارت آب مجازی
۲۳برهمکنش گوگرد، کودحیوانی و باکتری تیوباسیلوس بر زیست فراهمی عناصر کم مصرف در ذرت سینگل کراس 260
۲۴تاثیرگوگردورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس برزیست فراهمی عناصرغذایی درذرت رقم سینگل کراس 260 درشرایط گلخانه
۲۵گذری برتوسعه پایدارو نقش آن در کشاورزی
۲۶بررسی وضعیت رفتارسنجی سدهای خاکی
۲۷تکنیک تضعیف برای بهسازی اتصالات تیربه ستون قابهای خمشی بتن مسلح
۲۸مقایسه اقتصادی مدلهای مختلف پی گسترده با تغییرات همزمان KS ضریب مقاومت خاک بستر و H ضخامت پی
۲۹بررسی رفتار دینامیکی قابهای مسطح فولادی در اثر خرابی پیشرونده با استفاده از نرم افزار ANSYSو راههای مقابله با خرابی پیشرونده
۳۰تعیین حریم بستر رودخانه کاولان مهاباد با استفاده از مدل های کامپیوتری GIS, HEC-RAS
۳۱بررسی نقش توابع فازی دربرآوردخشکسالی استان آذربایجان غربی
۳۲استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و شبکه عصبی پیش خور پس انتشاردر تخمین روند خشکسالی
۳۳بررسی تاثیر طول تیر پیوند در میزان فولاد مصرفی در ساختمان های فلزی با مهاربند برون محور
۳۴برآورد سهم هزینه حمل ونقل ریلی دربهای تمام شده کالاها مطالعه موردی کالاهای اساسی
۳۵تکنیک ضعیف برای بهسازی اتصالات تیربه ستون قاب های خمشی بتن مسلح
۳۶بررسی رفتاردینامیکی قابهای مسطح فولادی دراثرخرابی پیشرونده بااستفاده ازنرم افزار ansys وراه های مقابله با خرابی پیشرونده
۳۷تهیه نانوکامپوزیت PAN/RHA و مقایسه فعالیت کاتالیستی آن با نانو ذره Ag/TiO2 در حذف آلاینده مالاشیت سبز
۳۸مقایسه فعالیت کاتالیستی نانوکامپوزیت Cu/ PAN تهیه شده با نانو ذره نقره دوپه شده با تیتانیم دی اکساید در حذف مالاشیت سبز
۳۹بهبود مدیریت فرسایش خاک با کاربرد سنجش از دور (RS)، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل های ارزیابی فرسایش و رسوب
۴۰مدیریت دانش و اهمیت آن در سازمانها
۴۱مدیریت دانش با ابتناء بر ارزش های اسلامی؛ رویکردی راهبردی برای تحول کیفیت خدمات
۴۲بررسی راهکار های کاهش حاشیه بازاریابی انگور در شهرستان میاندوآب
۴۳بررسی رابطه مدیریت کیفیت بعنوان رویکردی نوین با تحول در نظام اداری کارکنان
۴۴بررسی نقش و میزان تاثیر مهارت های مدیریتی بر بهره وری منابع انسانی(در میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)
۴۵مدیزیت کارآمد در فزآوری و باساریابی سعفزان و نقص آن در صادرات
۴۶ارزیابی اثر بخشی آمادگی برای استقرار دولت الکترونیک در افزایش رضایت ارباب رجوع درسازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان
۴۷بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مذیریت دانش در سازمان ها
۴۸بررسی نقش مذیریت دانش در سازمان ها
۴۹شناسایی عوامل موثر بر کارایی کارکنان اداره آموزش پرورش شهرستان سردشت
۵۰شناسایی و اهمیت استقرار ارگونومی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در شرکت پخش فرآورده های لبنی کاله آمل
۵۱کاربردتجارت آب مجازی درارایه الگوی بهینه مدیریت منابع آب ایران
۵۲رفتارسنجی سدهای خاکی بااستفاده ازداده های ابزاردقیق ومقایسه با مبانی طراحی مطالعه موردی سدسنگ سیاه
۵۳The role of organic agriculture in Protection of Water and Soil Resources
۵۴تحلیل خشکسالی جریان رودخانه، حوضه زرینه رود بر اساس داده های روزانه ایستگاه هیدرومتری آدینان
۵۵بررسی رابطه استفاده از کارت اعتباری با وفاداری مشتریان مطالعه موردی: (بانک انصار در شهر خرم آباد)
۵۶یک الگوریتم جدید مکانیابی کم هزینه مستقل از محدوده با کاهش خطادر شبکه های حسگر بی سیم
۵۷ارزیابی زیستگاه های پرنده نادر میش مرغ در شهرستان بوکان با کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی
۵۸Importance of Productivity Agricultural products in Iran
۵۹بررسی اثرات آب گرم برطول عمر پس از برداشت میوه موز «رقم کاوندیش»
۶۰کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه همیشه بهاردر شرایط گلخانه با استفاده از قارچ مایکوریز
۶۱بررسی پتانسیل عملکرد دانه و همبستگی بین صفات ارقام جو در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل
۶۲مدیریت کم آبیاری در پروش گل باغچه ای آهار (Zinnia elegance ‘Dreamland Red) با استفاده از قارچ مایکوریزا (Glomous mossea) تحت رژیم های مختلف رطوبتی
۶۳بررسی تأثیر هورمون براسینواسترویید (24-epibrassinolide) بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گل همیشه بهار (.Calendula officinalis L) تحت پتانسیل های مختلف اسمزی محلول غذایی
۶۴بررسی تأثیر هدایت الکتریکی محلول های غذایی بر خصوصیات رشد و نموی گیاه دارویی همیشه بهار .Calendula officinalis L در سیستم هیدروپونیک
۶۵تأثیر سطوح مختلف فسفر بر برخی پارامترهای کیفی و کمی گل شاخه بریده ژربرا در سیستم هایدروپونیک
۶۶ارزیابی روابط بین صفات در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان تحت شرایط کم آبیاری
۶۷بررسی پتانسیل عملکرد دانه در ژنوتیپ های جو زمستانه بین المللی
۶۸بررسی روابط بین صفات در ژنوتیپ های جو زمستان بین المللی
۶۹بررسی پتانسیل عملکرد دانه ارقام و لاین های امید بخ گندم نان تحت شرایط کم آبیاری
۷۰بررسی اهمیت مهارت های مدیریتی لازم برای بکارگیری کشاورزی دقیق در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی در استان آذربایجان غربی
۷۱بررسی مولفه های موثر بر کشاورزی پایدار و کم نهاده
۷۲بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر مشارکت روستاییان درطرح های عمران روستایی (در راستای توسعه کشاورزی پایدار): مطالعه موردی بخش انزل شهرستان ارومیه
۷۳بررسی میزان پرولین ، کربوهیدراتهای محلول ، پروتئین ، نیتروژن و تعداد گره فعال در 4 اکوتیپ یونجه تحت شرایط تنش خشکی
۷۴اثر تنش خشکی بر روی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک (کلروفیل RWC ، LAIو وزن خشک اندام هوایی ) در 4 اکوتیپ یونجه
۷۵تغذیه سیلیسیمی راهکاری جهت کاهش تنش شوری چمن ری گراس چند ساله (Lolium perenne L.)
۷۶مایکوریزا راهکاری برای کنترل تنش خشکی وکاهش اثرات آن در گیاه چمن (Poa pratensis)
۷۷مقایسه اثرات مدت های زمان پیشتیمار آبی بر جوانه زنی نخود رقم پیروز
۷۸بررسی میزان تثبیت نیتروژن در یونجه یک ساله(M.Rigidula )تحت تنش خشکی در تلقیح با چند سوش ریزوبیوم محلی
۷۹نقش قارچ آربوسکولارمایکوریزا درکنترل تنش خشکی در گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis)
۸۰عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی با استفاده از مدل تیلور و تاد
۸۱توزیع عادلانه منابع بانکی در چارچوب اقتصاد مقاومتی
۸۲بررسی اثرتاریخ کشت و کاربرد کود ازته بر برخی صفات کمی گندم آبی در شهرستان پیرانشهر
۸۳اثر پرایمینگ بذر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت گندم تحت شرایط تنش خشکی
۸۴اثر کاربرد کود بر صفات فیزیولوژیک گندم در دو سطح آبیاری
۸۵اثر پرایمینگ بذر بر صفات مورفوفیزیولوژیک گندم تحت شرایط تنش خشکی
۸۶تاثیر پرایمینگ بذر برعملکرد و اجزای عملکردگندم تحت شرایط تنش خشکی
۸۷بررسی همبستگی برخی صفات کمی و کیفی انگور رقم قزل اوزوم با شدت هرس سبز
۸۸پیش بینی احتمال خطر وقوع آتش سوزی با استفاده از مدلهای تجربی مطالعه موردی: گرگان
۸۹اثر اندازه و فرسودگی بذر بر خصوصیات گیاهچه و جوانه زنی ذرت
۹۰ارزیابی دوره بحرانی کنترل علف های هرز چغندر قند
۹۱بررسی تأثیر برهمکنش کودهای نیتروژن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد کتان روغنی
۹۲بررسی تأثیر نسبت های مختلف کودهای نیتروژن و گوگرد بر میزان و عملکرد روغن کتان
۹۳بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و گوگرد بر عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه کتان روغنی
۹۴بررسی اثر شدت سرما بر میزان تحمل به سرما در دو رقم انگور تجاری
۹۵بررسی اثر محلولپاشی کلرورکلسیم و تیمار پیش سرمایی بر کیفیت و انبارمانی انگور قزل اوزوم
۹۶تعیین بهترین الگوی کشت برای گندم با استفاده از شبیه سازی رایانه ای در ارومیه
۹۷بررسی اثر محلول کلرورکلسیم، تیمار Pre-cooling و استفاده از ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کیفیت و انبارمانی انگور قزل اوزوم
۹۸ارزیابی روابط بین صفات در ژنوتیپ های جو تحت شرایط نرمال و تنش انتهای فصل
۹۹ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ژنوتیپ های جو
۱۰۰بررسی تاثیر تنش غیرزنده خشکی بر و ژنوتیپ های مختلف کریتیکاله بر روی درصد و سرعت جوانه زنی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.