لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۸ کلا ۳۱ مقاله شامل ۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Occurrence of fumonisins in maize imported into Iran during 2001-2002
۲Designing and experimental investigation of characteristics of a double-base swirl injector in a liquid rocket propellant engine
۳Springback in acetylated wood based composites
۴Effects of the administration of anticoccidialvaccines and drugs on intestinal lesions and biochemicalvari ables ofbroiler chicks challenged with experimental coccidiosis
۵Effect of temperature on hygroscopic thickness swelling rate of composites from lignocellolusic fillers and HDPE
۶Effect of load levels and plastic type on creep behavior of wood sawdust/HDPE composites
۷Precipitation changes and it's influences on the discharge regime of Navrood river
۸Effect of cutting time and cutting height on yield and yield components of ratoon rice (Tarom Langrodi Variety)
۹Numerical and analytic investigation of the work process in the combustor of low-thrust liquid-propellant engine
۱۰The selection of suitable sites for tourist settlement by GIS with emphasis ecotourism in Southern Part of Caspian Sea
۱۱A fault tolerant location management for MNANET

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.