لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۹۳ کلا ۲۸ مقاله شامل ۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارگ ورمال نماد معماری پایدار سنتی سیستان در شرق ایران
۲بررسی اثر حضور پوزولان تفتان بر مقاومت فشاری بتن
۳Effect of cement consumption on durability properties of concreteagainst alkali reactions
۴Effect of Cement Consumption Optimization on DurabilityandMechanical properties of concrete
۵Study of the space structures' performance via capacity spectrum
۶Numerical evaluation of routing of dam reservoir to discuss the floodplain
۷بررسی رابطه میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
۸تحلیل پایداری دیواره های قائم گودبرداری های ساختمانی در شهر زاهدان
۹بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی ریشه درخت گردو (Juglandaceae) در برابر پاتوژنهای مهم انسانی
۱۰بررسی و تحلیل آموزش آیین نگارش در دوره راهنمایی
۱۱ایجاد کردن محیطی امن برای اطلاعات و داده ها فضای در سایبری
۱۲Hybrid Approach for Supply Chain Management
۱۳ارتباط تعاملی بین MOLP و مدل BCC در حضور خروجی های نامطلوب با داده های فازی
۱۴مدل BCC در ماهیت خروجی و خروجی های نامطلوب با داده های نادقیق
۱۵تحلیل پایداری سدهای بتن غلتکی با استفاده از نرم افزار cadam
۱۶پیش بینی بیماری آب مروارید با استفاده از روش عصبی فازی مبتنی بر کاهش خصوصیات
۱۷بررسی و مقایسه مدلهای کشف منابع در گرید
۱۸وب معنایی در گرید محاسبات
۱۹برآورد مکانی مولفه های کیفی آب های زیرزمینی با استفاده از روش زمین آمار(مطالعه موردی: دشت کهیر)
۲۰بررسی محافظه کاری در حسابداری و تأثیرات آن بر گزارشگری مالی
۲۱بررسی اثرات شهر الکترونیک بر توسعه اقتصادی
۲۲توجیه اقتصادی ایجاد منطقه ازاد تجاری (مطالعه موردی: سیستان)
۲۳درمان بی خویشتنی انسان معاصر از نگاه مولوی
۲۴کنترل بیولوژیکی Pyricularia grisea قارچ عامل بیماری بلاست برنج با بکارگیری قارچ آنتاگونیست Ulocladium cf. Consortiale در شرایط آزمایشگاهی
۲۵کنترل بیولوژیکی Pyricularia grisea قارچ عامل بیماری بلاست برنج با بکارگیری قارچ آنتاگونیست .Epicoccum sp در شرایط آزمایشگاهی
۲۶Magnetoplasma waves on the Graphene with impurity in high magnetic field
۲۷تعیین الویتهای سرمایه گذاری در زیربخشهای اقتصادی استان سیستان و بلوچسیتان
۲۸بررسی و تبیین نقش باورهای دینی و معنویت در روان درمانی با تکیه بر دیدگاه اسلامی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.