لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۸ کلا ۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی عملکرد و کارایی مصرف آبسورگوم علوفه ای با تغییر در نهاده موثر (پتاسیم) در شرایط تنش خشکی
۲ارزیابی تنش خشکی در جمعیت های خربزه
۳بررسی تاثیر رژیم آبیاری و هرس سبز بر برخی صفات فیزیولوژیک و کیفی انگور یاقوتی
۴به گزینی کلونهای برتر انگور یاقوتی مناسب برای منطقه سیستان
۵بررسی تاثیر رژیم آبیاری و هرس سبز بر برخی صفات کمی انگور یاقوتی
۶مقایسه روشهای رگرسیونی و محاسبات نرم در تخمین اندازه ذرات خاک با استفاده از اطلاعات سنجش از نزدیک خاک
۷مقدار و زمان تقسیط کود ازته برعملکرد گلرنگ
۸بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) در تاریخ های مختلف کاشت

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.