لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی و انتخاب در نسل های در حال تفکیک گندم نان وارزیابی لاین های خالص در شرایط تنش خشکی (کم آبیاری)
۲بررسی و مقایسه عملکرد دانه ارقام لاین های پیشرفته گندم نان در شرایط زارعین (تحقیقی- ترویجی)
۳نقشه رقومی بافت خاک دشت آبرفتی سیستان
۴برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM و GIS درمناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاهدان)
۵ارزیابی نهایی لاینهای امیدبخش سورگوم دو منظوره علوفه ای،دانه ای
۶اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و صفات زراعی ارقام ارزن در شرایط طبیعی و تنش خشکی
۷بررسی تاثیر سوپرجاذب و هورمون جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش سبز (Vigna radiataL.)
۸بررسی تاثیر سطوح تنش خشکی و سوپرجاذب بر برخی صفات ذرت دانه ای (Zea mays L.)
۹محورهای توسعه اقتصادی منطقه سیستان
۱۰High throughput deep sequencing revealed different molecular mechanisms in cereals are mediated by miRNAs
۱۱The similar miRNAs have different missions in the dissimilar plant tissues
۱۲چشم انداز سرمایه گذاری در تولید گیاهان دارویی در منطقه سیستان
۱۳بررسی اثر زمان آخرین آبیاری بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی ارقام کلزا (Brassica napus L.).

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.