لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۶ کلا ۱۷ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثر هیومیک اسید و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704
۲بررسی عملکرد دانه، روغن و کارایی مصرف آب ارقام مختلف گلرنگ در شرایط کمبود آب
۳عوامل کنترل کننده توزیع مکانی کربن آلی خاک در یک دشت نسبتا مسطح
۴مدلسازی تغییرات شوری خاک با استفاده از روشهای نقشه برداری رقومی خاک و زمین آمار در منطقه زهک
۵اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارزن دم روباهی
۶بررسی ویژگی های زراعی ارقام ارزن در شرایط نرمال و محدودیت آبیاری تحت اثر تاریخ کاشت
۷تاثیر خاک ورزی حفاظتی بر روی مصرف آب و کارآیی آن در زراعت گندم آبی
۸تعیین روند 10 ساله بهره وری فیزیکی آب محصولات گلخانه ای در منطقه سیستان
۹بررسی و مقایسه تبخیر و تعرق برآورد شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO لایسیمتر در منطقه سیستان
۱۰بررسی اثر مواد اصلاح کننده بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شور و سدیمی شهرستان زهک
۱۱بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد ارقام و توده های هندوانه منطقه سیستان
۱۲اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارزن دم روباهی
۱۳اثر منابع مختلف کود و سیستم های خاک ورزی متفاوت بر عملکرد ذرت دانه ای و عناصر غذایی خاک
۱۴تعیین بهترین مسیر توسعه آتی شهر زهک بر اساس بررسی دوازده کاربری زمین
۱۵مقایسه دو روش ذخیره نزولات آسمانی (کنتور فارو و پیتینگ) بر روی پوشش گیاهی در منطقه ایرانشهر
۱۶پتانسیل یابی ایجاد رواناب در حوزه های آبخیز مناطق خشک (مطاله موردی حوزه آبخیز کوله سنگی زاهدان)
۱۷کاربرد روش درختان تصمیم گیری تصادفی در پیش بینی کلاس های خاک در اراضی با پستی و بلندی کم ( مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.