لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۵ کلا ۱۳ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه برخی از اثرات مخاطرات طبیعی بر اقتصاد روستایی منطقه سیستان (مطالعه موردی، دهستان چرک )
۲ارزیابی پراکنش مکانی شوری خاک در اراضی زهک دشت سیستان
۳استفاده از نقشهبرداری رقومی در دشتهای سیلابی مطالعه موردی: دراراضی شهرستان هیرمند
۴بررسی عوامل موثر در تغییرات خاک در بخشی از اراضی دشت سیستان
۵برنامه ریزی کاربری اراضی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر زهک
۶پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد ماش به سطوح سوپر جاذب و هورمون اکسین
۷بررسی تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد ماش تحت تاثیر سطوح سوپرجاذب و اکسین
۸اثر تداخل علف هرز و تراکم بوته سورگوم دانه ای بر صفات علف های هرز
۹مقایسه تاثیر روش های مدیریتی بر کنترل دو علف هرز خارشتر و علف هفت بند و صفات کیفی دو رقم گندم
۱۰بررسی برخی خصوصیات شیمیایی و عناصر غذایی در مناطق مستعد فرسایش بادی در تالاب های هامون
۱۱تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت رژیم های مختلف آبیاری
۱۲پیش بینی تغییرات مکانی شوری و رس خاک با استاده از روش های زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی
۱۳تغییرات فصلی و مکانی نرخ گرد و غبار حمل شده از روی شهرهای دشت سیستان و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.