لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۶ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱نقش سازههای مکانیکی در کاهش سیلاب شهری(مطالعه موردی، شهر زاهدان)
۲بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و رنگیزه های کلروفیل در گیاه شاهی (.Lepidium sativum L)
۳بررسی عملکرد دانه و صفات مرفو فنولوژیک ارقام و لاین های امید بخش کنجد تحت تنش -خشکی انتهایی
۴بررسی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارقام و لاین های گلرنگ در تاریخ های مختلفکاشت
۵بررسی اثرات تراکم کاشت و قطع برگ بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم پروگرس در منطقه زاهدان
۶بررسی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارقام سویا در منطقه سیستان
۷بررسی تاثیر پساب تصفیه شده به همراه مصرف کودهای کامل شیمیایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
۸تحلیل اقتصادی مدیریت کم آبیاری محصول خردل در شرایط منطقه سیستان
۹بررسی روابط میان صفات مورفولوژیکی ارقام ولاینهای پیشرفته بادمجان
۱۰مدل بهینه سازی سطوح آبیاری وپتاسیم برعملکرد سورگوم علوفه ای با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای در شرایط عدم قطعیت
۱۱اثر منابع مختلف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر مدیریت های مختلف خاک ورزی
۱۲بررسی کارآیی علف کش توتال (مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون) در مراحل مختلف رشدی گندم و بروموس در مقادیر کاهش یافته
۱۳پتانسیل یابی هرزآب های مناطق خشک با استفاده از شاخص توپوگرافی (مطالعه موردی حوزه آبخیز حرمک زاهدان)
۱۴نقش آب انبارهای قدیمی در احیاء پوشش گیاهی مناطق بیابانی (مطالعه موردی غرب سیستان)
۱۵پتانسیل آبخوانداری در مناطق خشک به منظور کنترل سیلاب (مطالعه موردی،حوضه غرب سیستان)
۱۶اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ تحت شرایط کم آبیاری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.