لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۳ کلا ۲۳ مقاله شامل ۲۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه هرزآبهای شرق کشور و بررسی زمینه های کنترل و استحصال آن (مطالعه موردی مرز سیستان و افغانستان)
۲بررسی اثر رژیم های مختلف آخرین آبیاری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزا
۳بررسی صفات مورفو-فنولوژیک و ارتباط آنها با عملکرد دانه آفتابگردان تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم
۴بررسی عملکرد و برخی صفات زراعی ارقام آفتابگردان تحت تأثیر تاریخ کاشت های مختلف
۵بررسی اثر متقابل ژنوتیپ x محیط برای عملکرد دانه ژنوتیپهای امیدبخش جو در اقلیم گرم کشور با استفاده از مدل AMMI
۶انتخاب ژنوتیپهای جو بر اساس سازگاری خصوصی و عمومی در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت مقدماتی منطقه گرم
۷ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان متحمل به خشکی در شرایط اقلیمی منطقه سیستان
۸بررسی عملکرد دانه ژنوتیپ های امید بخش گندم نان متحمل به شوری در شرایط اقلیمی منطقه سیستان
۹ارزیابی عملکرد دانه لاین های امید بخش گندم دوروم درشرایط زارعین (On Farm) منطقه سیستان
۱۰بررسی تاثیر مدیریت تخلیه رطوبتی خاک بر عملکرد محصول جو در شرایط آب و هوایی منطقه سیستان
۱۱بررسی تنوع ژنتیکی بین توده ای ارقام بومی خربزه سیستان با استفاده از نشانگرهایISSR
۱۲تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در لاینهای امیدبخش جو منطقه گرم کشور با استفاده از آماره چند متغیرهAMMI
۱۳بررسی تغییرات پوشش گیاهی و تاثیر آن بر فرسایش بادی در مناطق خشک (مطالعه موردی شمال سیستان)
۱۴برآورد برخی از اثرات اقتصادی فرسایش بادی بر شمال سیستان(مطالعه مورد، کانون فرسایش بادی شندک)
۱۵ارزیابی تنش خشکی بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی ارقام گندم
۱۶بررسی واکنش ژنوتیپ های زود رس گندم نان درتاریخهای کاشت تاخیری در منطقه سیستان
۱۷دیدگاه عشایر در باره سبک ساخت مجتمعهای مسکونی و تاثیر آن بر مراتع منطقه (مطالعه موردی مجتمع گلخانی شهرستان زابل)
۱۸تاثیر روش آبیاری مناسب در ایجاد فضای سبز حاشیه جادههای مناطق بیابانی (مطالعه موردی جاده زابل به زاهدان)
۱۹بر روی گیاهان بومی و زراعی منطقه Cuscuta campestris بررسی ترجیح میزبانی گیاه انگلسیستان
۲۰نقش فاروی هلالی در جمع آوری آب و احیاء پوشش گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی غرب دریاچه هامون سیستان)
۲۱بررسی پتانسیل سیلاب در مناطق خشک و بهره برداری از آن (مطالعه موردی حوزه ابخیز سفیدآبه سیستان)
۲۲بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی سکو های سنتی استحصال آب باران در مناطق خشک (مطالعه موردی حوزه آبخیز بندان)
۲۳بررسی پایداری سازه های احداثی به منظور کنترل سیلاب در حوزه آبخیز تفتان خاش

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.