لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۵ مقاله شامل ۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱نقش سازه های مکانیکی در مهار سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سنیب خاش)
۲ارزیابی سامانه آبیاری زیرزمینی سفالی در مدیریت آبیاری محصولات جالیزی (مطالعه موردی: دشت سیستان)
۳اثر فلز سنگین مس بر برخی صفات مورفولوژیک و میزان پرولین و پراکسیداسیون لیپید درگیاه آویشن (Thymus vulgaris
۴اثر مدیریت کم آبیاری بر میزان ماده خشک اندام هوایی سورگوم دانه ای
۵تأثیر آبیاری جویچه ای یکدرمیان و کرتی بر الگوی جذب ازت در مراحل رشد سورگوم دانه ای
۶تاثیر پوشش گیاهی بر پایداری کناره رودخانه ها؛ مطالعه موردی رودخانه هیرمند سیستان
۷بررسی وضعیت فرسایش در رودخانه های فصلی مناطق خشک؛مطالعه موردی رودخانه سفیدآبه سیستان
۸بررسی فرسایش خندقی در حوزه آبخیز ترش آب سیستان
۹بررسی عملکرد سکوبندی به روش سنتی در حفاظت آب و خاک؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز بندان
۱۰تاثیر کود حیوانی بر روی خاک های شور در مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه سیستان)
۱۱بررسی رشد پوشش گیاهی در خاک های شور و تاثیر آنها بر فرسایش مناطق خشک (مطالعه موردی منطقه سیستان)
۱۲نقش عملیات آبخیزداری در توسعه گردشگری در حوزه های آبخیز مناطق خشک(مطالعه موردی زیر حوضه منطقه کوشه تفتان خاش)
۱۳تاثیر تغییر آب و هوایی بر گردشگری (مطالعه موردی دریاچه هامون، کوه خواجه سیستان)
۱۴ارزیابی قدرت رقابتی گندم (.Triticum aestivum L) در مقابل علف هرز بروموس (.Bromus japonicas Thunb) در منطقه سیستان
۱۵کارایی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.