لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۰ کلا ۱۱ مقاله شامل ۱۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی ا ثربخشی حشره کش های دیازینون، دلتامترین درسبان، تریسر، موسپیلان و دپیترکس در کنترل مگس خربزه
۲ارزیابی کارایی حشره کش های جدید و ک مخطر در کنترل مگسهای جالیز
۳بررسی عملکرد ارقام و توده های خربزه در شرایط زارعین
۴نگرشی بر وضعیت عوامل خسارت زا)آفات، بیماری ها و علف های هرز (در مزارع جالیز منطقه سیستان)
۵بررسی اثر مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانهای
۶بازنگری پروانه های میوه خوار انار و تعیین رژی مهای غذایی احتمالی و گیاهان میزبان آنها درمنطقه سیستان
۷بررسی تصویر حشره کش های جدید روی سفید بالک گلخانه و عسلک جالیز
۸بررسی عملکرد و تعیین خواص کمی و کیفی میوه انواع ارقام خرمای حاصل از کشت بافت
۹بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل ها برای صفات مورفولوژیک ارقام انگور
۱۰بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام انگور با استفاده از صفات زراعی
۱۱تاثیر فاضلاب بر رشد گیاه در مقایسه با آب کشاورزی در مناطق خشکمطالعه موردی: فاضلاب زابل

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.