لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۶ کلا ۷ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثرات برهمکنشی مصرف پتاسیم و روی در شرایط تنش رطوبتی بر عملکرد کمی و کیفی گندم
۲بررسی اثرات فرسایش بادی و پیامدهای ناشی از آن در منطقه سیستان
۳بررسی تغییرات سرعت آستانه فرسایش بادی در دشت سیستان به کمک علم زمین آمار
۴بررسی تاثیر مقاومت مکانیکی خاک در روش های مختلف کاشت و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد گندم
۵بررسی تغییرات رطوبت و شوری خاک در روشهای مختلف کشت با استفاده از دستگاه TDR
۶برآوردفرسایش و رسوب سالانه با استفاده از مدلهای RUSLE و SEDD و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در حوزه آبخیز کهنوک خاش
۷تاثیر فرسایش آبکندی در بوم کشاورزی منطقه دشتیاری چابهار

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.