لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۵ کلا ۸ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی آلودگی خاک های آبیاری شده باپساب فاضلاب تصفیه شده شهری در منطقه زابل
۲بررسی عکس العمل ارقام جدید کلزا در کشتهای تأخیری کلزا در منطقه سیستان
۳بررسی و مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته کلزا درمناطق گرم جنوب (زابل)
۴بررسی اثر مقادیر مختلف کود دامی، شیمیایی و ترکیب آن ها بر شاخص های کیفی و جذب عنصر نیتروژن در علوفه ذرت رقم سینگل کراس ٧٠٤
۵بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای در کشت مخلوط با ماش
۶اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه سورگوم دانه ای
۷اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزاء عملکرد و انتخاب لاین های متحمل به شوری جو در منطقه سیستان
۸بررسی صفات کمی و کیفی ارقام و لاین های پیشرفته جو در آزمایش مقایسه عملکرد یکنواخت منطقه گرم

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.