لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۳ کلا ۳۴ مقاله شامل ۲۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تلقیح فیبر پرتقال در ماست میوه ای توت فرنگی و پرتقالی به روش سطح پاسخ
۲بررسی تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و رنت بر خواص رئولوژیکی و شیمیایی ماست همزده کم چرب
۳اثر تغییرات اقلیمی بر انقراض گونه های دارویی در استان آذربایجان غربی
۴بررسی و تحلیل کارایی فنی، تخصصی و اقتصادی تولید ذرت علوفهای در شهرستان میانه
۵تعیین و بررسی کارایی فنی گاوداری های شیری نیمه صنعتی در شهرستان میانه
۶ارزیابی تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در تعدادی از لاین های دابل ها پلوئید جو
۷بررسی اثر تنش خشکی در مرحله ی سنبله روی و رسیدگی فیزیولوژیک روی فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در لاین های هاپلوئید مضاعف شده ی جو
۸بررسی تاثیر قارچ کشهای مختلف در کاهش میزان پوسیدگی ریشه چغندر قند
۹تاثیر روش های کشت و آبیاری بر استقرار،کمیت وکیفیت چغندرقند در اراضی شور
۱۰بررسی و مقایسه عملکرد هیبریدهای چغندر قند مقاوم به ریزومانیا در آذربایجان غربی
۱۱ارزیابی هیبریدهای چغندرقند مقاوم به ریزومانیا در مناطق آلوده به بیماری آذربایجان غربی
۱۲بررسی پدیده تحریک رشد چغندرقند تحت تنش ملایم شوری
۱۳ارزیابی روابط بین صفات در چغندر قند تحت شرایط شوری ملایم با استفاده از تجزیه به عامل ها
۱۴مقایسه روش های کنترل و مدیریت کود نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت
۱۵بررسی برخی خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی هیبرید های امید بخش چغندرقند مقاوم به ریزومانیا
۱۶برآورد فاکتور فرسایندگی باران با استفاده از الگوریتمهای زمین آمار برای برآورد فرسایش در مدل WaTEM/SEDEM در حوضه روضهچای
۱۷چندشکلی و سن تکاملی برخی خانوادههای رتروترنسپوزونی انگور با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک
۱۸بررسی اثر بسترهای کاشت و غلظت های ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه های چنار ( Plantanus orientalis L.)
۱۹بهینه سازی مقدار فیبر پرتقال برای تولید ماست میوه ای توت فرنگی و پرتقال به روش سطح پاسخ
۲۰طراحی و ساخت دستگاه میکروانکپسوله کردن به روش اکستروژن
۲۱اندازهگیری کارآیی تعاونیهای تولیدی کشاورزی شهرستان مهاباد
۲۲بررسی مقدار روغن کل و اسیدهای چرب توده های بنگ دانه در ایران و بررسی همبستگی آنها با شرایط اکولوژیکی
۲۳تاثیر پیش تیمار بذر و محلول پاشی چهار ماده محرک رشد بر عملکرد گندم زرین
۲۴اندازه گیری کارایی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی (روش تحلیل پوششی داده ها)
۲۵استفاده از تجزیه های چندمتغیره در مطالعه صفات زراعی و مورفولوژیک جمعیت های اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop)
۲۶تحمل و آنتی بیوز چهار رقم گوجه فرنگی به لاروهای کرم میوه گوجه فرنگی Helicoverpa armigera در شرایط گل خانه ای
۲۷اثر نسبت های مختلف پتاسیم به منیزیم بر خشکیدگی خوشه و ویژگی های کیفی انگور کشمشی بی دانه
۲۸طراحی و ارزیابی غلطکهای تثبیت جویچه به منظور کاهش تلفات آبیاری مطالعه ی موردی آبیاری جویچه ای
۲۹ارزیابی قدرت رقابتی گندم و چاودار با استفاده از روش سر ی های جایگزینی در جنوب آذربایجان غربی
۳۰اثر قرق بر غنا، تنوع و یکنواختی گونه های علفی جنگل در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های پیرانشهر)
۳۱مروری بر فرسایش خاک ورزی و اهمیت و برآورد آن
۳۲بررسی تاثیر کود شلات روی (Zn-EDTA) بر صفات رشدی و میزان اسید های چرب در سه رقم گیاه ریحان
۳۳تاثیر زمان برداشت بر محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی انگور رقم بیدانه سفید
۳۴بررسی روند تغییرات برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم بیدانه سفید در طی انبارداری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.