لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۶۷ مقاله شامل ۱۶۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی ارزش اقتصادی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط نگه داری در انبارهای سنتی و فنی در منطقه اردبیل
۲مقایسه هیدرولیکی روندتغییرات حداکثرترازسطح آب درحالت غیرماندگاربراساس سری زمانی بادوره برگشت 25سال درشرایط قبل و بعدازعملیات ساماندهی رودخانه با استفاده ازمدلهای ریاضی MIKE11 و HECRAS مطالعه موردی: بازه پایاب سدبوکان تا شاهین دژ
۳طراحی و شبیه سازی جریان در سازه فلوم گلو بلند (L.T.F) با استفاده از مدل هیدرولیکی WinFlume در کانال‌های در حال بهره برداری (مطالعه موردی:شبکه آبیاری و زه‌کشی زرینه رود)
۴بهینه سازی مقادیر فیبر هویج و مارمالاد زردآلود در ماست میوه ای پروبیوتیک حاوی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با استفاده از روش سطح پاسخ
۵تاثیر فیبر انگور و کیتوزان بر زنده مانی لاکتوباسیلوس فرمنتوم (PTCC 1744) در ماست میوه ای با استفاده از روش سطح پاسخ
۶پیوندهای عرضی آنزیمی ایجاد شده با ترانس گلوتامیناز در ماست بدون چرب غنی شده با کازئینات سدیم
۷زنده مانی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) کپسوله شده در ماست در طول نگهداری
۸بررسی تأثیر فبر هویج و مارمالاد زردالو بر خواص رئولوژیکی، میکربی و حسی ماست میوه ای همزده با استفاده از سطح پاسخ
۹مطالعه تولید نوشیدنی مناسب بر پایه آب ماست و آب انار
۱۰مقایسه زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس آزاد و کپسوله شده در اب سیب در طول نگهداری در دو دمای محیط و یخچال
۱۱نقش تنش های محیطی در تنوع زیستی
۱۲ارزیابی روابط بین صفات در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان تحت شرایط کم آبیاری
۱۳بررسی پتانسیل عملکرد دانه در ژنوتیپ های جو زمستانه بین المللی
۱۴بررسی روابط بین صفات در ژنوتیپ های جو زمستان بین المللی
۱۵بررسی پتانسیل عملکرد دانه ارقام و لاین های امید بخ گندم نان تحت شرایط کم آبیاری
۱۶خسارت سرمازدگی در تاکستان های ایران و راهکارهای مقابله با آن
۱۷اثر تاریخ کاشت بر تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های گندم با تیپ رشد پائیزه، بهاره و بینابین
۱۸ارزیابی و تعیین سویه های ریزوبیومی متحمل به شوری و خشکی همزیست با توده های بومی عدس استان آذربایجان غربی
۱۹تغذیه سیلیسیمی راهکاری جهت کاهش تنش شوری چمن ری گراس چند ساله (Lolium perenne L.)
۲۰ارزیابی مقاومت ارقام تجارتی داخلی و خارجی چغندرقند نسبت به بیماری های ریزومانیا
۲۱بررسی ارقام مختلف چغندرقند از نظر مقاومت به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی
۲۲بررسی اثر محلولپاشی کلرورکلسیم و تیمار پیش سرمایی بر کیفیت و انبارمانی انگور قرمز بی دانه
۲۳پراکنش زیستی جنس میکروتوس( MAMMALIA: RODENTIA ) (Microtus در شمال غرب ایران
۲۴سیستماتیک جوندگان و امکان استقرار گونه ها در زیست محیط های جدید
۲۵کاهش آرتمیا دریاچه ارومیه و تاثیر آن بر پرندگان منطقه
۲۶اکوسیستم های کشاورزی و تاثیر آنها در ایجاد مناطق حاشیه ای
۲۷بررسی همبستگی برخی صفات کمی و کیفی انگور رقم قزل اوزوم با شدت هرس سبز
۲۸کاربرد نیتروژن و تاثیر آن بر کارایی جذب و ذخیره سازی در ارقام گندم
۲۹بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گندم نان در آزمایشات یکنواخت سراسری مناطق سردسیر دیم
۳۰بررسی تنوع عملکرد و اجزاء عملکرد با استفاده از کود ازته در گندم نان
۳۱بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های جو در آزمایش های یکنواخت سراسری مناطق سردسیر دیم
۳۲ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و واکنش به بیماریها در لاینهای امید بخش گندم نان در مناطق گرم و مرطوب استان اردبیل
۳۳بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های زمستانه و بینابین گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی در شرایط دیم سردسیر و معتدل سرد
۳۴بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاین های جو درآزمایشات مقدماتی در مناطق سردسیر دیم کشور
۳۵اصلاح برای کارآیی استفاده از کود ازته در سیستم زراعت آبی گندمهای بهاره
۳۶بررسی و تعیین روابط عمق- سطح - مدت بارش، مطالعه موردی: ناحیه میانی استان آذربایجان غربی
۳۷اندازه گیری رطوبت خاک زمین های کشاورزی با دستگاه TDR و کالیبره کردن آن
۳۸مرگ تدریجی زندگی
۳۹کالیبره کردن بلوک های گچی برای اندازه گیری رطوبت خاک در مزرعه: مطالعه موردی، ایستگاه تحقیقاتی خرم آباد ارومیه
۴۰ارزیابی دوره بحرانی کنترل علف های هرز چغندر قند
۴۱تغییرات اقلیمی، شدت خسارت وارده به بخش کشاورزی و ضرورت تدوین برنامه جامع مدیریت ریسک و بلایای طبیعی (خشکسالی و سرمازدگی) در استان آذربایجان غربی
۴۲مروری کوتاه بر قابلیت های منحصر به فرد کشاورزی ارگانیک در تطابق با تغییرات اقلیمی
۴۳اثرات تغییرات اقلیمی و زمستان های گرم بر عملکرد درختان سیب در استان آذربایجان غربی
۴۴تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با ریزش جوانه های گل درختان شلیل در استان آذربایجان غربی
۴۵بررسی اثر شدت سرما بر میزان تحمل به سرما در دو رقم انگور تجاری
۴۶بررسی اثر محلولپاشی کلرورکلسیم و تیمار پیش سرمایی بر کیفیت و انبارمانی انگور قزل اوزوم
۴۷مطالعه اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد لاینهای گندم آبی درارومیه
۴۸بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای پیشرفته گندم زمستانه وبینابین در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی به منظور تولید ارقام پر محصول
۴۹بررسی اثر محلول کلرورکلسیم، تیمار Pre-cooling و استفاده از ورقه های حاوی بی سولفیت سدیم بر کیفیت و انبارمانی انگور قزل اوزوم
۵۰بررسی تاثیر تغییرات اقلیم در پراکنش دو گونه جانوری در خطر انقراض استان کردستان
۵۱بررسی عوامل موثر بر جمعیت ماهیان تالاب زریوار
۵۲بررسی اثر تغییر اقلیم برروی تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب زریوار
۵۳مقایسه عملکرد ارقام ولاین های بادمجان های قلمی
۵۴بررسی مقدماتی عملکرد وصفات مهم لاین های جد ید گوجه فرنگی
۵۵ارزیابی روابط بین صفات در ژنوتیپ های جو تحت شرایط نرمال و تنش انتهای فصل
۵۶ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ژنوتیپ های جو
۵۷تاثیرانواع مالچ بر روی عملکرد گیاه ماش nm63 در شرایط آبیاری محدود
۵۸بررسی تاثیر پرایمینگ بر روی گلدهی و سبز شدن گیاه دارویی سیاه دانه ((Nigalla sativa)
۵۹گزینش کلونی و بهداشتی انگور رقم سیاه سردشت روشی اصلاحی برای بهبود کیفیت و عملکرد میوه
۶۰استفاده از ژرم پلاسم انگورهای بومی در ایجاد دورگهای بیدانه جدید سازگار با شرایط محیطی ایران
۶۱مطالعه مقدماتی سازگاری چند رقم تجاری انگوربیدانه خارجی در شرایط محیطی ارومیه
۶۲بررسی سازگاری چند رقم انگور روسی در شرایط اقلیمی ارومیه
۶۳بررسی تاثیر پرایمینگ بر گلدهی وسبز شدن گیاه بذرک ((Linum usitatissimum)
۶۴فاکتورهای محیطی مؤثر بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی در گلخانه
۶۵بررسی مشکلات تولید سیب زمینی در شرایط اقلیمی آذربایجان غربی
۶۶بررسی آفات و بیماریهای گونه های مختلف آویشن (.Thymus spp) در استان آذربایجان غربی
۶۷تاثیر عوامل آب وهوا بر اقلیم حوزه آبخیز راژان دریاچه ارومیه
۶۸بررسی سازگاری ارقام مختلف کلزا در استان آذربایجان غربی
۶۹بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر ویژگی های فنولوژیک ارقام مختلف کلزا در استان آذربایجان غربی
۷۰بررسی وضعیت باردهی جوانه های ثانوی چند رقم انگور تجاری به منظور بهره وری بیشتر در شرایط سرمازدگی جوانه های اولیه
۷۱بررسی اثر برخی مواد شیمیایی بر سرمازدگی زردآلو در استان آذربایجان غربی
۷۲تغییرات اقلیم و زنبورعسل
۷۳القاء تحمل به تنش رطوبتی در ارقام گندم با محلول پاشی سولفات روی
۷۴بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذور رازیانه
۷۵بررسی اثرمحلول پاشی با اسیدهیومیک درسطوح مختلف تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد چغندر قند
۷۶بررسی اثر هیومیک اسید بر روی برخی از خصوصیات کیفی چغندر قند در سطوح مختلف تنش خشکی
۷۷بررسی روابط منبع و مخزن روی عملکرد دانه و اجزاء آن در آفتابگردان
۷۸کشت و کار گیاهان دارویی و تغییر اقلیم
۷۹اثر اسانس های گیاهی بر کاهش دفع گاز متان حاصل از تخمیر شکمبه ای در نشخوار کنندگان
۸۰بررسی تاثیر اقلیم و عوامل دخیل در خشک شدن دریاچه ارومیه
۸۱تاثیر اقلیم در انقراض نسل گونه جانوری سیاه خروس قفقازی
۸۲تغییرات اقلیمی و ریزش های قبل از برداشت میوه دردرختان سیب
۸۳مطالعه تنوع در جمعیت های قارچ Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) DeBary عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی طوقه آفتاب گردان در شمال غرب کشور
۸۴مطالعه واکنش های ناسازگاری میسلیومی در جدایه های قارچ Sclerotinia (Lib.) de Bary sclerotiorum عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا
۸۵فعالیت ضدقارچی عصاره الکلی بره موم علیه قارچ Aspergillusflavus
۸۶چند شکلی حاصل از عناصر رتروترنسپوزونی Tvv1 و Huben در ارقام انگور
۸۷معرفی گیاهان دشت بورآلان استان آذربایجان غربی
۸۸سبزی های بهاره در استان آذربایجان غربی
۸۹تأثیر محلول پاشی مواد محرک رشد در مراحل مختلف نمو بر عملکرد جو بهاره
۹۰بررسی تاثیر محلول پاشی با عناصر ریز مغذی
۹۱تأثیر محلولپاشی در زمانهای مختلف با اسیدهای آمینه آزاد هیومین فورت، آمینولفورت و کود بیولوژیک power K بر ذرت سینگل کراس 260
۹۲اثر مدیریت کم آبیاری درمراحل رشد کلزا در راستای سازگاری با تغییر اقلیم و کاهش مصرف آب
۹۳مدیریت کم آبیاری تنظیم شده (RDI) در مراحل رشد انگور راهکاری نوین در مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی
۹۴بررسی تاثیرعوامل اقلیمی وخاکی برفعالیت و تغییرات جمعیت شته ریشه چغندرقند
۹۵تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولید، رشد و جثه حیوانات
۹۶تاثیر پرتوزایی بر انسان و محیط
۹۷روشهای حفاظت از محیط زیست کار اندک شما نیز مهم است
۹۸تاثیر آلودگی محیط زیست و مواد آلی آلاینده پایدار بر سلامت انسان و حیات وحش
۹۹اثرتغییرات غلظت آب نمک در مقدار نمک جذب شده در پنیر آب نمکی استان آذربایجان غربی
۱۰۰بر رسی سازگاری گوسفند ماکویی با تغییرات سیستم پرورشی و محیطی منطقه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.