لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۱ کلا ۱۲۳ مقاله شامل ۱۲۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی پایداری خاکدانه‏های بخش جنوبی دشت ارومیه و تأثیر آن در کاهش فرسایش آبی مراتع اطراف دریاچه ارومیه
۲بررسی استعداد رویشی ماسه زارها برای تثبیت بیولوژیک ریگزارهای آذربایجان غربی
۳مقایسه و ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی و فرسایش در قبل و بعد از عملیات آبخیزداری در آبخیز قطورچای آذربایجان غربی
۴شناسایی اشکال ناهمواریهای ماسه‌ای استان آذربایجان غربی
۵بررسی منشأ آلودگی آب هایی زیرزمینی منطقه آغ زیارت سلماس و نحوه کنترل آن
۶کاربرد روش گلاسود برای برآورد تخریب خاک از جنبه شوری و قلیائیت
۷بررسی اثربرخی موادضدتعرق برروی خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان رقم کانفتا تحت شرایط آبیاری محدود
۸مقایسه شاخصهای تحمل تنش درژنوتیپ های جدید گندم درشرایط کم آبیاری
۹صفات زراعی و فیزیولوژیکی موثربرافزایش عملکرددانه ژنوتیپ های گندم درشرایط کم آبیاری
۱۰معرفی ژنوتیپ های جدید گندم نان روشی مناسب برای بهبود منیزیم، روی و آهن دانه درشرایط کم آبیاری
۱۱مقایسه عملکرددانه و اجزای آن درهیبریدهای دیررس ذرت
۱۲برآورد اجزای واریانس ژنتیکی صفات فنولوژیک و تخصیص موادفتوسنتزی و همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی این صفات باعملکرددانه درگندم نان تحت شرایط دیم
۱۳تاثیرمحلول پاشی محرک های رشدبرروی عملکردکمی و کیفی دانه گیاه گلرنگ
۱۴تولید هیبریدهای جدید چغندرقند باعملکردبالا درمنطقه آذربایجان غربی
۱۵مدیریت کودفسفره با تلقیح بذورتوسط قارچهای میکوریز درزراعت ذرت
۱۶روابط بین صفات و تجزیه علیت درارقام گندم نان تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخرفصل
۱۷تحلیل مولفه های اصلی ارقام گندم نان تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخرفصل
۱۸تاثیراشعه گاما وکودنیتروژن برعملکردوشاخص برداشت پروتئین برگی بابونه آلمانی Chamomilla recutita L
۱۹تاثیرتابش گاما روی بذردرعملکرد اسانس بابونه آلمانی درسطوح مختلف نیتروژن
۲۰بررسی شدت برداشت ها ی مختلف بر خصوصیات کیفی گونه Koeleria cristata در مراتع قر ه باغ استان آذربایجان غربی
۲۱بررسی وضعیت پوشش گیاهی مراتع کوهستانی شهرستان پیرانشهر آذربایجان غربی با تکیه برعوامل زیست محیطی و توسعه پایدار
۲۲بررسی نحوه توارث صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی به برگ، ساقه و سنبله در گندم تحت شرایط تنش آبی
۲۳تنوع ژنتیکی و نقش واریانس ژنتیکی افزایشی و غالبیت در کنترل صفات زارعی گندم تحت شرایط تنش خشکی
۲۴ارزیابی تنوع ژنتیکی جنس Salix در استان آذربایجان غربی بر اساس مارکر مولکولی ISSR
۲۵بررسی تنوع ژنتیکی در چندین گونه و واریته ی بید (Salix spp) بر اساس مارکر مولکولی SRAP
۲۶کشت صنعت ودامپروری های کوچک: تقویت الگوهای بومی بهره برداری کشاورزی درایران
۲۷بررسی تاثیرکم آبیاری برشاخصهای رشدوعملکردگوجه فرنگی Lycopersicom esulentum
۲۸بررسی تاثیرکم آبیاری برصفات کیفی پس ازبرداشت گوجه فرنگی Lycopersicom esulentum
۲۹بررسی اثر کود آلی و شیمیایی و دو در صد روغن، عملکرد روغن و در صد پروتئین در آفتاب‌گردان رقم ایروفلور
۳۰تراکم جمعیت ول معمولی، میکروتوس آروالیس (Arvicolinae = Microtinae) آذربایجان غربی - ایران
۳۱تأثیر پرایمینگ گندم بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی
۳۲بررسی واکنش چهار رقم انگور بومی منطقه ارومیه به تنش شوری
۳۳تأثیر زمان و غلظت های مختلف محلول پاشی با کودهای نانواکسید و کلات آهن بر روی خ صوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در کشت دوم
۳۴اثرات شوری بر تغییرات عناصر معدنی در خاک و محصول جهار رقم انگور دو منطقه با شرایط اکولوژیکی متفاو
۳۵تعیین میزان شاخص بیدانگی در ارقام انگور ایرانی
۳۶ارزیابی تنوع ژنتیکی و وضعیت بهداشتی ژنوتیپ های انگور وحشی (Vitis vinifera spp. Sylvestris) استان آذربایجان غربی
۳۷منابع ژنتیکی گونههای انگور و نحوه حفظ و نگهداری آنها
۳۸تحمل و مقاومت آنتی زنوزی ژنوتیپ های ج و نسبت به شته معمولی گندم، (Schizaphis graminum (Rondani)
۳۹کاربرد تلفیق روشهای اگرواکولوژی و ارزیابی تناسب اراضی در تعیین سطح مدیریت مزارع یونجه ارومیه
۴۰ارزیابی تناسب اراضی برای لوبیا به روش پارامتریک در جنوب دشت ارومیه
۴۱معرفی بخشی از فلور منطقه مارمیشو (استان آذربایجان غربی- ارومیه)
۴۲شناسایی و جمع آوری ژرم پلاسم بومی آلبالو در استان آذربایجان غربی
۴۳تأثیر کشاورزی ارگانیک بر محیط زیست
۴۴اوج پرواز میش مرغ بر فراز آذربایجان غربی
۴۵روش نوین نگهداری مواد غذایی با استفاده از فشار هیدرواستاتیک بالا
۴۶تهیه پنیر با استفاده از عصاره آبی گل گیاه کاردوس
۴۷بررسی تأثیر تنوع گونه ای درختان بید روی تراکم سنک بید و صنوبر (Monosteira unicostata Rey (Mulsant &)(Hem.:Tingitidae در استان آذربایجان غربی
۴۸بررسی تنوع آفات و دشمنان طبیعی هیبریدهای کبوده و پده در استان آذربایجان غربی
۴۹بررسی تنوع ژنتیکی بین دو گونه ی دارویی بید (Salix aegyptiaca و Salix alba) با استفاده از مارکر مولکولی SRAP
۵۰بررسی کارایی جذب نیتروژن در ارقام ذرت
۵۱بررسی تأثیر خاک ورزی نواری و گیاهان پوششی بر عملکرد و تراکم علف های هرز در مزرعه ذرت
۵۲بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و تعیین میزان همبستگی بین آنها در چهار ژنوتیپ ماش
۵۳ارزیابی تحمل به خشکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مرفوفیزیولوژیک
۵۴بررسی اثر کود آلی و شیمیایی بر روی ماده خشک، عملکرد دانه اجزای عملکرد آفتابگردان رقم ایروفلور
۵۵بررسی اثر کود آلی و شیمیایی بر روی درصد روغن، عملکرد روغن و درصد پروتئین در آفتابگردان رقم ایروفلور
۵۶بررسی روش های هرس جوانه های جانبی برای اجتناب از خسارت سرمازدگی زمستانه و بهاره بر صفات کیفی ارقام مختلف انگور
۵۷اتوتتراپلوئیدی راهکاری برای ایجا تنوع در انگورهای بی دانه
۵۸باغداری متراکم راهکاری برای ایجاد تنوع در ارقام سیب تجاری
۵۹بررسی اثرات محلول پاشی مواد محرک رشد روی برخی صفات فنولوژیک ذرت
۶۰اثر محرک های رشد گیاهی (آگروتین وسروال ان کی) بر روی بعضی از صفات مورفوفیزیولوژیک ذرت
۶۱بررسی اثر دانه گرده ارقام چهار رقم انگوربر گرده افشانی و خصوصیات کمی و کیفی انگورقزل اوزوم
۶۲تأثیر فاصله از رودخانه بر تنوع گونه ای در جنگل های کنار رودخانه ای (مطالعه موردی: دره ی شهدا، ارومیه)
۶۳بررسی اثر تاریخ کاشت بر تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه های چند متغیره
۶۴بررسی تأثیر تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های جو بهاره در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی
۶۵اثر تنش خشکی بر اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو بهاره در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی
۶۶اثر سطوح آبیاری و برخی از محرک های رشد گیاهی بر صفات مورفوفیزیولوژیک گندم (رقم اروم)
۶۷بررسی تنوع و شکل زیستی گونه های گیاهان دارویی شهرستان نقده (سولدوز) در استان آذربایجان غربی
۶۸تنوع زیستی و معرفی گیاهان در حال انقراض دره های نعمت، بابا حسن و سلطان یعقوب شهرستان نقده
۶۹اثر هورمونی جوانی روی تکامل غده ارواره ای در شفیره کارگران گونه Apis melifera
۷۰بررسی برخی ازخصوصیات رویشی گونه سنجد (Eleagnus angustifolia) در منطقه آذربایجان غربی
۷۱بررسی اثر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای
۷۲بررسی اثر کودشیمیایی و بیولوژیکی بر روی عملکرد دانه، درصد پروتئین و جذب عناصر ماکرو و میکرو دانه در ذرت
۷۳کاربرد نشانگرهای مولکولی در تعیین تنوع ژنوتیپ های گردو
۷۴استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گردوی ایران
۷۵بررسی تأثیر محرک های رشد برروی عملکرد دانه و بیولوژیک و برخی صفات رویشی
۷۶بررسی تأثیر محرک های رشد برروی عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی صفات بیوشیمیایی گلرنگ
۷۷تأثیر تغییرات سطح آب زیرزمینی در کشاورزی پایدار دشت ارومیه
۷۸بررسی کودهای بیولوژیک
۷۹مدیریت بهینه ابیاری سیب زمینی با مصرف کود پتاسیم در راستای ارتقاء کارایی مصرف آب و پایداری تولید
۸۰استفاده از تناوب گندم، کلزا در راستای پایداری تولید کشاورزی و افزایش کارآیی مصرف آب
۸۱مروری بر اثرات مثبت نظام های کشاورزی ارگانیک بر حفظ و ارتقای تنوع زیستی
۸۲بررسی تنوع ژنتیکی سیستم زیشه بندی در میان نتایج یکساله ژنوتیپ های مختلف گردو
۸۳بررسی میزان تنوع زیستی و ا کولوژیکی باغات سیب ارومیه با مؤلفه های میوه کاری ارگانی
۸۴بررسی کاربرد کودهای بیولوژیک در زراعت افتابگردان روغنی (.Heliantus annuus L)
۸۵تأثیر وحین و تراکم بوته بر صفات ارتفاع بوته و عملکرد دانه در سویا (.Glycine max L)
۸۶تأثیر وجین و تراکم بوته بر عملکرد بیولوژیکی و علف های هرز در سویا (.Glycine max L)
۸۷ارزیابی سازگاری در لاین های پیشرفته بادمجان های دلمه ای
۸۸بررسی مقدماتی صفات مرفولوژیکی و زراعی ژنوتیپ های بومی کدوآجیلی در آذربایجان غربی
۸۹اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست
۹۰تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و ریزمغذی روی بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دو رقم آفتابگردان آذرگل و ایروفلور
۹۱اثر تغییرات کلیمائی بر روی تراکم جمعیت و رقابت بین گونه ای حشرات در مزارع نخود دیم
۹۲دشمنان طبیعی آفات نخود و ارزیابی توان کنترلی آنها در مزارع نخوددیم
۹۳بررسی تأثیر کد زیستی بر صفات کیفی کدوی تخمه کاغذی
۹۴مطالعه و ارزیابی تأثیر کودهای مختلف زیستی بر مقدار عملکرد و سایر خصوصیات زراعی کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var. Styrica)
۹۵بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک نیتروکسین، فسفاته بارور 2 و تیوباسیلوس بر روند رشد و عملکرد ذرت سینگل کراس 260
۹۶بررسی سازگاری تیپ های پائیزه پیشرفه کلزا در مناطق سرد و معتدل سرد
۹۷ارزیابی عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته
۹۸مقایسه عملکرد لاین های گندم در مزارع زارعین به منظور معرفی لاین های پرمحصول
۹۹بررسی و مقایسه عملکرد لاین های گندم آبی تحت شرایط تنش در ارومیه
۱۰۰بررسی واکنش گیاه داروئی کرچک (.Ricinus communis(L به گونه میکوریزا Glomus fasiculatum در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.