لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۰ کلا ۷۶ مقاله شامل ۷۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱افزایش سطح زیرکشت بدون نیاز به افزایش ابعاد مجاری انتقال آب از طریق کم آبیاری
۲بررسی عملکرد ارقام کرچک Ricinus communis L در شرایط آب و هوایی ارومیه باتوجه به تغییر اقلیم
۳تاثیر تغییر اقلیم بروضعیت زراعت گندم استان آذربایجان غربی
۴اثرات تغییرات اقلیمی برتولید و سلامتی گاوهای شیری
۵تاثیر تغییرات اقلیمی برتولید شیر گله های شیری دو رگه هلشتاین
۶شناسایی ژنوتیپ های گندم نان متحمل به کم آبیاری
۷تاثیر تنش کمبود آب برجذب عناصر غذایی پرمصرف درژنوتیپ های گندم نان
۸ارزیابی تغییرات کیفیت دانه ژنوتیپ های گندم نان در پاسخ به تنش کمبود آب
۹همبستگی بین عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم نان در شرایط کم آبیاری
۱۰بررسی گونه های اندمیک و در معرض خطر وانقراض سه دره خان، نژ و دولاما و تاثیر عوامل اکولوژیکی برروی آن
۱۱بررسی گونه های درختی و درختچه ای درمعرض خطر انقراض سه دره خان ، نژ و دولاما
۱۲بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پنبه امید بخش در استان آذربایجان غربی
۱۳ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل لاینهای گندم آبی در ارومیه
۱۴بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری برمقدار آب مصرفی و کارایی مصرف آب درعملکرد دانه سه واریته ذرت Zea mays L. در منطقه خوی
۱۵معرفی گیاهان دارویی سه دره خان ، نژ و دولاما
۱۶تاثیر تغییر اقلیم بررفتار گلدهی زعفران
۱۷بررسی تنوع ژنتیکی ارقام کلزا نسبت به تنش سرما
۱۸ارزیابی مقاومت به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ارقام چغندرقند
۱۹بررسی وضعیت اکولوژیکی و آلودگی تالاب انزلی
۲۰مقایسه روشهای جداسازی دبی پایه جهت تعیین دبی زیست محیطی مطالعه موردی حوضه های غرب دریاچه ارومیه
۲۱بررسی تغییرات سطح و شوری آب زیرزمینی دشت چالدران با استفاده از زمین آمار
۲۲ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های امیدبخش گندم با استفاده از شاخصهای حساسیت و تحمل به خشکی
۲۳بررسی تاثیر انواع کود و نسبت های مختلف کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای برمیزان فیبر خام
۲۴بررسی تاثیر انواع کود و نسبتهای مختلف کشت برعملکرد علوفه ی خشک در کشت مخلوط چاودار و شبدر قرمز
۲۵بررسی تاثیر انواع کود ونسبتهای مختلف کشت مخلوط چاودار و شبدر قرمز برمیزان پروتئین بذر چاودار
۲۶بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن پایه برعملکرد اقتصادی و بیولوژیک ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L.)
۲۷پرندگان در خطر انقراض و حمایت شده استان گیلان
۲۸بررسی پارامترهای رشد و بقا و پروفایل پروتئین درجمعیتهای مختلف قزل آلای رنگین کمان
۲۹بررسی اثرات تلقیح با کودهای بیولوژیک آزوسپریلوم و ازتوباکتر و نیتروژن بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره در آذربایجان غربی
۳۰بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد علوفه ژنوتیپ های شبدر یکساله در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی
۳۱بررسی پتانسیل تولید علوفه در شبدهای یکساله در شرایط دیم در منطقه آذربایجان غربی با توجه به تغییر اقلیم
۳۲تغذیه دام ابزاری برای مدیریت انتشارنیتروژن از دامپروری به هوا و محیط زیست
۳۳اثرات تنش گرمایی برتولید مثل پستانداران ـ تاثیر تنش برنرها
۳۴اثرات تنش گرمایی برتولید مثل پستانداران ـ تاثیر تنش بر ماده ها
۳۵بررسی تنظیم کننده های اسمزی چهار رقم انگور دردو منطقه با شرایط اکولوژیکی متفاوت در اطراف دریاچه ارومیه
۳۶مقایسه عملکرد لاینهای گندم زمستانه و بینابین در شرایط زارعین به منظور معرفی لاینهای جدید و مناسب با تغییرات اقلیمی
۳۷تاثیر هرس بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام کرچک (Ricinus communis L.) در آذربایجان غربی
۳۸بررسی اثرات خشکسالی های گذشته بر دریاچه های طشک و بختگان در استان فارس
۳۹مروری بر اثرات تغییرات اقلیمی برنظامهای میوه کاری دنیا و ایران
۴۰شیوه های ارگانیک مدیریت آفات و بیماریها در شرایط اقلیمی تغییر یافته
۴۱بررسی تاثیر تاریخ کشت و رقم برخصوصیات رویشی و زایشی کتان
۴۲گرمایش زمین و اثرات زیست محیطی ناشی از آن
۴۳بررسی تاثیر تاریخ کشت برعملکرد پروتئین و روغن 10 رقم کتان زراعی در ارومیه
۴۴بررسی ات اکولوژی و معرفی گونه های Aeluropus littoralis , Cynodon dactylon درتثبیت و ایجاد فضای سبز در سطوح شیبهای ملایم و حاشیه سدها به منظور حفاظت محیط زیست در توسعه پایدار
۴۵بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع طبیعی منطقه نیمه استپی بیله وارخوی به منظور بهبود منابع طبیعی و محیط زیست در توسعه پایدار استان آذربایجان غربی
۴۶مقایسه عملکرد علوفه گونه Bromus tomentellus درکشت مخلوط با قره یونجه و اسپرس دیم به منظور افزایش تولید علوفه، حفاظت خاک و بهره وری در کشاورزی و محیط زیست در شرایط دیم استان آذربایجان غربی
۴۷بررسی اثر اقلیم روی تغییرات انبوهی جمعیت شته گلسرخ Macrosiphum rosa (L.) (Hemiptera; Aphididae) روی ژنوتیپ های مختلف گل محمدی Rosa damascene
۴۸اثر مالچ پلی اتیلنی برعملکرد وکارایی مصرف آب درگوجه فرنگی
۴۹کاربرد زمین آمار برای بررسی تغییرات شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه
۵۰مقایسه توانایی تخمین گرهای کریجینگ و کوکریجینگ دربرآورد هدایت الکتریکی خاک
۵۱ارزیابی تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های گندم
۵۲ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های امید بخش جو با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به خشکی
۵۳بررسی تأثیر خاک فسفات، باکتری تیوباسیلوس و حلکننده فسفات بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانهای
۵۴ارزیابی اثر ابعاد کرتهای صحرایی بر میزان رواناب حاصله از رخدادهای بارندگی
۵۵اثر سطوح مختلف علوفه به کنسانتره بر روی میزان تولید و ترکیبات شیر گاومیش های شیرده
۵۶مطالعه ژنوتیپ های Juglans regia L. بر اساس پارامترهای مورفولوژیکی و مارکر ملکولی
۵۷جداسازی جدایه های بومی باکتری Bacillus Thuringiensis از خاک باغات انگور شهرستان سلماس و ارزیابی سمیت آن بر روی لارو و حشرات کامل Tribolium castaneum
۵۸تاثیر فیبر سیب بر رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سینرژیس ماست پروبیوتیک
۵۹بررسی تأثیر نوع و مقدار پایدارکننده ها بر پایداری و خواص حسی شیر کاکائو
۶۰بررسی روش های شناسایی و سنجش هوشمند تقلبات ملامین در شیر خشک نوزاد
۶۱ارزیابی راندمان انرژی در باغات اناراستان یزد ،شهرستان ابرکوه(دشت گاشار)
۶۲بررسی تاثیر نوع پوشش محل پیوند برکارایی پیوند زبانه ای در نهالهای یکساله گردو
۶۳بررسی روش های شکستن رکود بذرآلوی میروبالان (Prunus cerasifera)
۶۴تجزیه کلاستر حوز ههای مختلف سی بکاری منطقه ارومیه بر مبنای خصوصیات کیفی میوه
۶۵تغییرات فنل کل و درصد پوسیدگی میوه توت فرنگی در واکنش به متیل جاسمونات و نور فرابنفش- C درمدت زمان پس از برداشت
۶۶بررسی کیفیت انباری یک رقم سیب بومی آذربایجان غربی درمقایسه با دو رقم تجاری
۶۷ارزیابی مقدار آب ذخیره شده ناشی از فعالیتهای آبخیزداری،مطالعه موردی حوزه آبخیز قاضی آباد
۶۸ISSR بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی با استفاده از نشانگر ملکولی
۶۹بررسی پتانسیل کالوس زایی با هورمون های مختلف در سه رقم انگور
۷۰تأثیر ترکیبات هورمونی مختلف و ژنوتیپ روی القای کالوس در ارقام انگور
۷۱ISSR بررسی تنوع ژنتیکی بین رقمهای انگور براساس نشانگر مولکولی
۷۲بررسی تنوع ژنتیکی در جنس ختمی ( Alcea ) با استفاده از مارکر مولکولی ISSR
۷۳بررسی تنوع ژنتیکی در جنس ختمی ( Alcea ) با استفاده از مارکر مولکولی ISSR
۷۴مقایسه تأثیر ترکیبات هورمونی مختلف و ژنوتیپ بر القای کالوس در ارقام انگور
۷۵جداسازی و شناسائی عوامل بیماری های قارچی زنبورعسل در استان آذربایجان غربی
۷۶بررسی روابط ژنتیکی تعدادی از انگورهای وحشی و زراعی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.