لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۹ کلا ۱۰۹ مقاله شامل ۱۰۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی برنامه HEC4 وSPSS در تحلیل داده های گمشده جریان رودخانه (مطالعه موردی حوضه بالادست سد کرخه)
۲نقش اقدامات آبخیزداری در کاهش وقوع سیل در مناطق سیلگیر شهری و روستایی(مطالعه موردی: حوضه اصلانیک سلماس)
۳بررسی عوامل موثر بر طبقه بندی مارن های استان آذربایجان غربی
۴بررسی مقدار رسوب گذاری و تغییرات مکانی آن در ایستگاه پخش سیلاب برآبخوان پلدشت آذربایجان غربی
۵بررسی تاثیر شیب دامنه بر تلفات خاک در کاربریهای مرتع و دیم
۶تعیین انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده الی برخی پسماندهای صنایع غذایی به روش آزمون گاز
۷بررسیعملکرد پرواری گوساله های نر تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله انگور سیلو شده
۸ارزیابی تاثیر فعالیتهای آبخیزداری در کاهشوقوع سیل، مطالعه موردی آبخیز قاضیآباد آذربایجان غربی
۹مدیریت بهینه نور در باغات سیب راهکاری برای کاهش مصرف مواد شیمیایی و افزیش سلامتی محصول
۱۰بررسی و تعیین مستعدترین حوزه های تولید سیب ارگانیک در استان آذربایجان غربی
۱۱تولید سیب ارگانیک روی پایه های رویشی با مصرف آب کمتر و کیفیت میوه بهتر
۱۲بررسی تثبیت نیتروژن بوسیله سویه های باکتری ریزوبیوم در گونه های لگومینوز در سطح شهرستانهای جنوبی استان آذربایجان غربی
۱۳بررسی کارآئی شاخص های تحمل به خشکی در لاینهای پیشرفته گندم دورم با استفاده ازتجزیه به عاملهای اصلی
۱۴بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی پرورش گاومیش در روستاهای استان آذربایجان غربی
۱۵گاومیش دام هزاره سوم ...مقایسه کیفیت و ترکیب شیر گاومیش و گاو
۱۶تنوع ارقام انگور در ایران عاملی برای بقا و امکان تولید ارگانیک انگور
۱۷علف کش های طبیعی عامل موثر در حفظ محیط زیست و سلامت بشر
۱۸مدل بندی بیلان آبی سالانه حوضه نازلو چای به روش مدل 4 پارامتری abcd سالاس
۱۹مقایسه روش رگرسیون خطی وشبکه عصبی در تحلیل آمار گمشده دبی (حوضه بالادست سد کرخه)
۲۰افزایش سطح زیر کشت بدون نیاز به افزایش ابعاد مجاری انتقال آب از طریق کم آبیاری
۲۱بررسی وضع کیفی منابع آب زیرزمینی دشت بابل و آمل استان مازندران با استفاده ازGIS
۲۲ارزیابی و مقایسه عملکرد لاین های جدید کلزای زمستانه در منطقه خوی
۲۳ارزیابی هیبرید های جدید آفتابگردان از نظر برخی از صفات مهم زراعی
۲۴تأثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر روی خصوصیات زراعی ارقام جدیدآفتابگردان در خوی
۲۵تاثیر چهار ژنوتی پ کلزا بر پارامترهای زیستی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L. در شرایط گلخانه
۲۶بررسی مقدماتی فون آفات مهم کلزا و دشمنان طبیعی آنها در استان آذربایجا نغربی
۲۷بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پنبه امید بخش در استان آذربایجان غربی
۲۸بررسی اثرات تاریخ برداشت بر درصد روغن، عملکرد روغن و شاخص برداشت روغن ارقام مختلف گلرنگ بهاره(Carthamus tinctorius L.) در شرایط ارومیه
۲۹بررسی اثر تاریخ های مختلف برداشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در چهار رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
۳۰سیر انرژی در مزارع گندم دیم Triticum aestivum L. استان بوشهر و تاثیر آن بر محیط زیست
۳۱بررسی تحمل به تنش سرما در ارقام کلزا تحت شرایط مزرعه ای و گلخانه ای
۳۲بررسی صفات کمی وکیفی لاینها وارقام گندم زمستانه ونیمه زمستانه در آزمایشهای بین المللی مشاهده ای ومقایسه عملکرد
۳۳بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای گندم زمستانه وبینابین با رقم شاهد در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی
۳۴ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل ارقام ولاینهای گندم آبی
۳۵پوشش گیاهی منطقه امام کندی ارومیه و ضرورت توجه به آن
۳۶آرتمیا اورمیانا در معرض نابودی
۳۷پایش و ارزیابی درختان مثمر و غیر مثمر کشت شده در آبخوان به منظور معرفی سازگارترین گونه برای احیاء اصلاح، تنوع زیست محیطی و توسعه پایدار کشاورزی در آبخوان پلدشت
۳۸بررسی ات اکولوژی ومعرفی گونه Halimione verrucifera بعنوانمهمترین گونه بومی جهت احداث فضای سبز درحاشیه توریستی وگردشگری در یاچه شورارومیه در استان آذر بایجانغربی
۳۹نظام بهرهبرداری واگذاری مراتع به بهرهبرداران استراتژی راهبردی مدیریت مرتع جهت توسعه و حفاظت پایدار وتنوع محیط زیست و منابع طبیعی
۴۰تحلیلی بر تنوع زیستی جانوری در رده ی پستانداران شاخصاستان خراسان رضوی
۴۱بررسی علل کاهش جمعیت گاومیش در استان آذربایجان غربی
۴۲بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تولید علوفه ی سه واریته ذرت Zea mays L در منطقه خوی
۴۳بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه سه واریته ذرتZea mays L. در منطقه خوی
۴۴بررسی تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های جو
۴۵بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای برترتودههای گردوی ایرانی درمنطقه ارومیه
۴۶تحلیلی بر گونههای گیاهی و جانوری در معرضانقراضجهان
۴۷بررسی تنش غرقابی بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی دانه رست های دو ژنوتیپ گندم
۴۸بررسی اختلافات اکولوژیکی مناطق انگور کاری ارومیه
۴۹بررسی تأثیر کودهای زیستی بر خصوصیات کمی وکیفی ارقام مختلف کتان
۵۰تحلیلی بر تنوع زیستی و گونه های جانوری در معرضانقراضاستان کردستان
۵۱بررسی تاثیر کشت مخلوط سورگوم بر خصوصیات اکوفیزیولوژیک ذرت در دو الگوی کاشت
۵۲در استان آذربایجان غربیAstragalus effusus آت اکولوژی گونه مطالعه
۵۳تنوع فون حشرات گالزای درختان بید در استان آذربایجان غربی
۵۴تاثیر سیستم آگروفارستری یونجه/صنوبر برتغییرات جمعیت شته صنوبرChaitophorus populetiوشکارگرهای آن در استان آذربایجان غربی
۵۵ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاینهای امیدبخش گندم نان پاییزه با آبیاری محدود در شرایط زارعان
۵۶بررسی تنوع صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گلرنگ در مقادیر و زمان های مختلف مصرف نیتروژن در کشت تابستانه
۵۷بررسی تنوع گیاهی منطقه کوهستانی بیان (شاهین دژ)
۵۸تنوع ژنتیکی بین گونه ای در بلوط براساس مارکر مولکولیRAPD
۵۹گونه های دارویی در حال انقراضاستان آذربایجان غربی
۶۰گونه های دارویی در حال انقراضاستان آذربایجان غربی
۶۱مطالعه تنوع ژنتیکی در جمعیت های قارچSclerotinia sclerotiorum( Lib.) de Bary بر اساس شناسایی گروه های سازگار میسلیومی در شمال کشور
۶۲تنوع زیستی پارازیتوئیدهای کرم سیب Cydia Pomonella L در باغات سیب منطقه ارومیه
۶۳بررسی تاثیر کودهای زیستی وکشت مخلوط بر عملکرد علوفه چاودار و شبدر
۶۴کود های زیستی و تاثیر انها در کاهش مصرف کودهای شیمیایی و حفظ محیط زیست
۶۵بررسی تاثیر کودهای زیستی و کشت مخلوط بر عملکرد علوفه جو و ماشک گل خوشه ای
۶۶ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های نخود برای مقاومت به خشکی
۶۷بررسی تنوع زیستی درختان میوه در حیاط خانه های ارومیه
۶۸غنای گونه ای، پراکنش و تنوع ساختمانی گالهای گونه های جنس Andricus sppدر آذربایجان غربی
۶۹بررسی تنوع صفات رویشی و زایشی سه رقم سیب زمینی در منطقه آذربایجان غربی
۷۰معرفی و جانمایی جاتروفا به عنوان یک گیاه جدید چند منظوره در سیستم کشاورزی ایران
۷۱مطالعه گونه های شاه میگو (خرچنگ دراز) آب شیرین در سد ارس
۷۲بررسی تنوع خصوصیات رویشی و زایشی گیاه کلزا در تاریخ و تراکمهای مختلف
۷۳معرفی کرچک به عنوان یک گیاه جدید چند منظوره در سیستم کشاورزی ایران
۷۴بررسی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهار رقم انگورVitis viniferaتحت شوری
۷۵تاثیر روش های مختلف کشاورزی بر تنوع زیستی ، پایداری و توسعه کشاورزی
۷۶اثرآللوپاتی کود سبز بر تنوع و جمعیت علف های هرز
۷۷استفاده از ضایعات کشاورزی کارخانجات صنایع تبدیلی در تغذیه دام با نگرش کاهش آلودگیهای زیست محیطی استفاده از بقایای فرآوری انگور کارخانجات آبمیوه گیری در تغذیه دام
۷۸استفاده از ضایعات کشاورزی کارخانجات صنایع تبدیلی در تغذیه دام با نگرش کاهش آلودگیهای زیست محیطی بررسی امکان سیلو کردن بقایای کدوآجیلی و تعیین بهترین فرمول سیلو جهت استفاده در تغذیه دام
۷۹تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد ارقام جدید آفتابگردان
۸۰نقش تنوع زیستی در کشاورزی و محیط زیست
۸۱ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی درمراحل مختلف رشدژنوتیپهای نخود
۸۲ارزیابی عکس العمل ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) نسبت به کارائی جذب و مصرف نیتروژن
۸۳تاثیر تیماربذربا سایکوسل کلرومکوات و قطع آبیاری برخصوصیات رویشی و عملکرد ارقام ذرت دانه ای
۸۴استفاده ازتناوب گندم کلزا درراستای بهینه سازی مصرف آب واثرکم آبیاری برعملکرد کمی کیفی و کارایی مصرف آب
۸۵ارزیابی تحمل ژنوتیپ های کلزا(Brassicae napus L.) به شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.)
۸۶ارزیابی اثرکم آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای دراستان آذربایجان غربی
۸۷بررسی تاثیر کودهای زیستی برروی عملکرداجزای عملکردو شاخص برداشت کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var. Styrica
۸۸بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی هیبریدهای جدید پنبه
۸۹بررسی و مقایسه ویژگیهای کمی و کیفی ارقام امیدبخش پنبه
۹۰بررسی شاخصهای مقاومت به خشکی با استفاده ازنمودارپراکنش سه بعدی و بای پلات biplot display درهیبریدهای متوسط رس ذرت
۹۱مقایسه ارقام و توده های مختلف گندم مناطق سردسیر ایران ازنظر عملکرد و اجزای عملکرد
۹۲ارزیابی مقاومت ارقام داخلی وخارجی چغندرقند نسبت به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه درمزارع با آلودگی طبیعی
۹۳واکنش برخی ازژنوتیپ های آفتابگردان به تنش رطوبتی با استفاده ازشاخصهای تحمل به تنش خشکی
۹۴آنالیزتظاهرژن ها دراختصاص با کیو ت .ل مقاومت به فوزاریوم خوشه گندم درژنوتیپ مقاوم سومای تری و ایزولاین های حساس آن
۹۵آنالیز ژن های برانگیخته درگندم درواکنش به قارچ فوزاریوم گرامینه آروم با استفاده ازسیستم مایکرواری
۹۶مکان کروموزومی پیش بینی شده یونی ژن های گندم تظاهریافته درپاسخ به آلودگی قارچ فوزاریوم گرامینه آروم
۹۷بررسی پتانسیل تثبیت بیولوژیک نیتروژن سویه های باکتری یونجه نخود لوبیا و شبدرشهرستانهای استان آذربایجان غربی
۹۸ارزیابی صفات فیزیولوژیکی موثربرعملکردآفتابگردان رقم ایروفلور درسطوح مختلف آبیاری نیتروژن وتراکم بوته درشرایط آب وهوایی ارومیه
۹۹بررسی کارآیی مصرف آب درسیستم های مختلف آبیاری درکشت یک ودو ردیفه ذرت دانه ای و تاثیر آن روی عملکرد
۱۰۰بررسی روند رشدچغندرقند درمنطقه خوی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.