لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۸ کلا ۵۱ مقاله شامل ۴۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ضرورت بررسی اقتصاد ی و عدم کفایت مفهوم کارایی مصرف آب در کم آبیاری گندم
۲بررسی تاثیر خشکسالی در وضعیت گرایش و تغییرات پوشش گیاهی مراتع گردنه قوشچی آذربایجان غربی
۳بررسی تاثیر تنش خشکی بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در ارومیه
۴آبخوانداری استراتژی راهبردی در بهبود وضعیت، تغییرات پوشش گیاهی مرتعی و توسعه پایدار در شرایط خشک آبخوان پلدشت آذربایجان غربی
۵تأثیر مساحت و نوع سطح آبخیز کوچک در عملکرد انگور دیم و میزان آب نفوذیافته در پای درخت
۶واکنش ارقام کلزا به کم‌آبیاری در مراحل مختلف فیزیولوژیکی
۷بهینه‌سازی مصرف آب گندم و تأثیر کم آبیاری در مراحل رشد بر عملکرد دو کیفیت دانه
۸بهینه‌سازی مصرف آب کلزا با مدیریت کم آبیاری در مراحل رشد و اثر آن بر عملکرد کمی و کیفی و کارآئی مصرف آب کلزا
۹ارتقاء بهره‌وری مصرف آب با مدیریت کم آبیاری در مراحل مختلف رشد انگور و تاثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی میوه
۱۰اثرات کم آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد محصول و کارآئی مصرف آب زردآلو
۱۱بررسی نقش دانش صادراتی صادرکنندگان سیب در توسعه صادرات آن (مطالعه موردی: استان آذربایجانغربی)
۱۲تعیین مناسب ترین شیوه فروش تولید کنندگان سیب درختی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن (مطالعه موردی : استان آذربایجانغربی)
۱۳بررسی سیر انرژی در مزارع گندم دیم (Triticum aestivum L.) استان بوشهر و ارائه راهکار جهت اصلاح الگوی مصرف
۱۴تعیین تراکم و بستر کشت مناسب در سیستم کشت هیدروپونیک توت فرنگی رقم سلوا
۱۵انواع بسترهای مورد استفاده در کشت هیدروپونیک
۱۶بررسی تاثیر کودهای زیستی بر روی عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن کدوی تخمه کاغذی
۱۷بیلان انرژی در مزارع کلزا ( Brassica napus L. ) استان آذربایجان شرقی و نقش آن درتامین انرژی مصرفی انسان
۱۸بررسی عکس العمل کلزا به حذف آبیاری در مراحل مختلف رشد و تعیین کارآئی مصرف آب
۱۹تاثیر تنش شوری حاصل از کلرور سدیم بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام آفتابگردان در دماهای مختلف
۲۰ارزیابی تناسب اراضی برای ذرت به روش پارامتریک در منطقه پیرانشهر
۲۱بررسی اثرات نظام های مختلف خک ورزی و محلول پاشی عناصر روی، بور و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان
۲۲بررسی تراکم بوته بر روی خصوصیات کیفی درآفتابگردان هیبرید آذرگل در شرایط آب و هوایی ارومیه
۲۳بررسی تاثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد دانه رقم ایروفلور آفتابگردان در ارومیه
۲۴ارزیابی مقاومت 21 ژنوتیپ کلزا به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) در شرایط مزرعه
۲۵مطالعه سینونیمی و روابط والد و نتاج موجود در تعدادی از ارقام انگور ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
۲۶تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و آناتومیکی پایه های پاکوتاه سیب تحت تنش شوری
۲۷اثر رقم و شرایط رشد برروی مقدار اسید اسکوربیک چند رقم سیب در اذربایجان غربی
۲۸ناپایداری مورفولوژیکی در برخی از ارقام اسپور تایپ سیب
۲۹بررسی اثر زمان انتقل و عمق کاشت نشا بررشد و عملکرد گوجه فرنگی
۳۰تاثیر مالچ پلی اتیلنی سیاه بر عملکرد گوجه فرنگی
۳۱بررسی و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی ارقام گوجه فرنگی
۳۲پایش و ارزیابی درختان مثمر و غیر مثمر کشت شده در آبخوان به منظور معرفی سازگارترین گونه برای احیاء اصلاح و توسعه پایدار کشاورزی در آبخوان پلدشت
۳۳بررسی ارتباط بین فاکتورهای مهم عملکرد چغندرقند در شرایط تنش شوری و بدون تنش
۳۴ارزیابی شاخص های ضرایب حساسیت و تحمل به تنش خشکی در توده های اصلاح شده چغندرقند
۳۵بررسی امکان تعدیل شاخص فرسایش پذیری در خاک های آهکی آذربایجان غربی
۳۶بررسی مقایسه ای تغییرات شاخص فرسایندگی باران و کاربری اراضی در دشت ارومیه
۳۷موکاری یک فعالیت بوم شناختی و نقش آن در حفاظت آب و خاک (مطالعه موردی آبخیز زاب)
۳۸بررسی تاثیر نوع و مساحت آبخیز کوچک و کاربرد کود در عملکرد و سود انگور دیم با یک نوبت آبیاری تکمیلی
۳۹بررسی اثر روش های مختلف خاکورزی بر خواص فیزیکی خاک و عملکرد آفتابگردان روغنی در اراضی شیبدار
۴۰بررسی اثر مدیریت کم آبیاری در عملکرد کمی و کیفی و کارآئی مصرف آب کلزا
۴۱بررسی ناهنجاری های تغذیه ای باغ های سیب استان آذربایجان غربی
۴۲بررسی تغییرات عناصر غذایی بر خشکیدگی انگور در باغات انگور
۴۳بررسی اثرات سه ساله منیزمی و پتاسیم در گوجه فرنگی
۴۴اثر نیتروژن و گوگرد در عملکرد کلزا
۴۵درجه بندی خصوصیات اراضی و نیازهای رویشی بادام جهت تهیه جداول پایه تناسب اراضی در استان آذربایجان غربی
۴۶تهیه جداول پایه تناسب اراضی سیب با توجه به نیازهای اراضی و رویشی در استان آذربایجان غربی
۴۷ارزیابی تناسب اراضی برای آفتابگردان به روش پارامتریک در مناطق پیرانشهر پسوه و جلدیان (آذربایجان غربی)
۴۸ارزیابی تناسب اراضی برای سویا به روش پارامتریک در مناطق پیرانشهر، پسوه و جلدیان (آذربایجان غربی)
۴۹پیش بینی تغییرات مکانی شوری خاک سطحی در دشت ارومیه
۵۰پراکنش قارچ Polymyxa betae ناقل ویروس ریشه گنابی چغندرقند در استان های اصفهان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی
۵۱تاثیر زیرشکنی و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد چغندرقند و گندم در تناوب با یکدیگر

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.