لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۷ کلا ۳۹ مقاله شامل ۳۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بیلان آب سطحی دراز مدت در حوضه های رودخانه ای با استفاده از GIS(مطالعه موری استان آذربایجانغربی)
۲تعیین دبی طراحی در آبیاری سیلابی
۳بررسی تغییرات شوری و سدیمی خاک در اثر پخش سیلاب
۴مقایسه افزایش بهره وری مصرف آب درختان زردآلو در سه رژیم آبیاری باسه روش آبیاری - تحت فشار
۵استفاده از کم آبیاری در مراحل مختلف رشد انگور به منظور ارتقاء بهره وری مصرف آب وعملکرد میوه
۶اصلاح خاکهای شور و سدیک با استفاده از گوگرد و مشتقات آن و تاثیرآن بر عملکرد جو
۷ارتقاء بهره وری مصرف آب گندم وتأثیر کم آبیاری درمراحل رشدبرعملکردوکیفیت دانه
۸تاثیر کلرور کلسیم و رقم بر پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی
۹بررسی اثر منیزیم و پتاسیم بر عملکردکمی و کیفی گوجه فرنگی
۱۰تاثیر پوشش پلاستیک سیاه درکارایی مصرف آب آبیاری در زراعت گوجه فرنگی
۱۱بررسی همبستگی بین صفات در توده های برتر گوجه فرنگی آذربایجان غربی
۱۲نقش تراکم و مالچ پلی اتیلن در علفهای هرز گوجه فرنگی
۱۳تحلیلی برکنترل علف های هرزدرمزارع گوجه فرنگی آذربایجان غربی
۱۴بررسی غنی سازی بذر با مواد ریز مغذی و تاثیر آن بر خواص کمی و کیفی ارقام مختلف چغندر قند
۱۵بررسی اثرات پخش سیلاب بر روند تغییرات نفوذپذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب پلدشت
۱۶تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد تولیدی گاومیشهای شیرده استان آذربایجانغربی
۱۷ارزیابی چند رقم گندم دیم تحت رژیم های مختلف آبیاری تکمیلی
۱۸اثر ارتفاع و زمان برداشت بر میزان اسانس گیاه آویشن کوهی
۱۹تاثیر تنش خشکی بر مقادیر کلروفیل،پروفیل و قندهای محلول در انگور
۲۰نظام بهرهبرداری واگذاری مراتع بهرهبرداران استراتژی راهبردی مدیریت مرتع جهت توسعه و حفاظت پایدارمحیط زیست و منابع طبیعی
۲۱مقایسه الگوهای الکتروفورز در پنیرهای آب نمکی تولید شده با سه نوع مایه پنیر
۲۲مطالعه وضعیت جمعیت میکروبی و کلی فرمی پنیر آب نمکی ( نوع گوسفندی) درشرایط تولید سنتی
۲۳بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی دورگهای جدید پنبه در ورامین
۲۴تجزیه ژنتیکی زودرسی در ارقام آپلند پنبه با استفاده از تلاقی های دای آلل
۲۵تجزیه زودرسی در ارقام پنبه آپلند متوسط از طریق رو شهای آماری چند متغیره
۲۶تثبیت صفات در جهت تغییرات مورفولوژیکی بوته و زودرسی ارقام تجارتی پنبه حاصل از جمعیت های بک کراس
۲۷طرح آنفارم راهی برای بررسی بیشتر سازگاری رگه های امید بخش جو و تسریع در انتقال یافته های تحقیقاتی به کشاورزان
۲۸ارزیابی هیبریدهای تریپلوئید جدید چغندرقند در منطقه آذربایجان غربی
۲۹بررسی مقاومت ارقام داخلی و خارجی چغندر قند نسبت به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه
۳۰ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت
۳۱تعیین نیاز حرارتی مراحل مختلف فنولوژی هیبرید های ذرت بر اساس سیستم واحد حرارتی گیاه (CHU) در تاریخ کشت های مختلف
۳۲اثر روش های مختلف مصرف عناصرریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای درشهرستان خوی
۳۳بررسی اثرات تنش رطوبتی برعملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام ذرت (Zea mays L.)
۳۴اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای در خوی
۳۵بررسی واکنش گندم زمستانه و نیمه زمستانه به تاریخهای مختلف کاشت در شرایط بهینه و تنش خشکی آخر فصل در میاندوآب
۳۶بررسی کارایی کود های نیتروژنه با کاربرد منابع مختلف کود در گندم
۳۷اثر پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه در دو رقم نخود
۳۸بررسی اثر آبیاری تکمیلی برعملکرد دانه، کارآیی مصرف آب و بازده اقتصادی در گندم و حبوبات دیم
۳۹مدیریت آبیاری براساس تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند در منطقه میاندوآب

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.