لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۵ کلا ۳۳ مقاله شامل ۳۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی تاثیرپوشش گیاهی در تثبیت و حفاظت کناری رودخانه نازلو چای ارومیه
۲بررسی پدیده سیل و پهنه بندی آن با استفاده از تصاویر ماهواره ای (( مطالعه موردی حوضه آبخیز سد بارون ))
۳ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه پیشنهادی سد و شبکه آبیاری سد فیشل
۴اثرات روشهای مختلف خاک ورزی برخصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد کلزا در مناطق مختلف کشور
۵ارزیابی اثر کم آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد رویشی، زایشی و پرشدن دانه در ذرت دانه ای
۶بررسی کارایی مصرف آب آبیاری سیستم های نشتی و میکرو در کشت یک و دو ردیفه ذرت دانه ای
۷برهم کنش نیتروژن، روی و پتاسیم بر عملکرد دانه و روغن کلزا
۸اثرات آرایش کاشت بر برخی از صفات مورفولوژیک و کیفی در لوبیا
۹مطالعه اثرات تراکم کاشت بر عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک و برخی از خصوصیات فیزیولوژیک در لوبیا
۱۰بررسی کارایی مصرف آب گندم و تاثیر تنش خشکی در مراحل رشد و تاثیر آن بر عملکرد و کیفیت دانه
۱۱بررسی وضعیت مزارع گندم از نگاه مدیریتی در دشت خوی به روش فائو
۱۲تخمین پتانسیل تولید محصول به روش اگرواکولوژیکی فائو با ذکر مثال موردی در مزارع چغندرقند ارومیه
۱۳بررسی تاثیر منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد و کارایی کود های نیتروژنه در گندم
۱۴بررسی تاثیر کود دامی و منابع مختلف مواد آلی بر عملکرد محصول و خواص خاک در آذربایجان غربی
۱۵تاثیر فاصله خطوط کاشت و تراکم بوته بر صفات زراعی و عملکرد آفتابگردان در ارومیه
۱۶بررسی اثرات روی و آهن بر عملکرد ارقام مختلف گندم
۱۷غنی سازی گندم با مصرف بهینه کودهای شیمیایی و اثر آن در بهبود سلامتی جامعه
۱۸بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و اثرات آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم کلزا (Brassica napus L.)
۱۹بررسی و تعیین مناسب ترین خطوط کاشت و میزان های مختلف بذر و اثرات آن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه (Brassica napus L.) کلزا
۲۰بررسی پایداری عملکرد و وزن ١٠٠ دانه ژنوتیپ های نخود تیپ دسی (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم
۲۱بررسی ویژگی ها ی زراعی و محصول دهی ارقام پیشرفته کلزا (Brassica napus L. ) در مناطق سرد و معتدل سرد استان آذربایجان غربی
۲۲بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کشت ذر تهای جدید دیر رس و متوسط رس و اثرات آن بر اجزای عملکرد در منطقه میاندوآب
۲۳بررسی پایداری و مقایسه عملکرد لاین های سویا
۲۴آزمون زود هنگام ترکیب پذیری لاین های رستورر جدید آفتابگردان
۲۵تاثیر تراکم گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد و صفات کیفی دانه آفتابگردان رقم آذرگل در ارومیه
۲۶بررسی و مقایسه عملکرد لاین های جدید و امیدبخش سویا در منطقه میاندوآب
۲۷ارزیابی شاخص های کمی مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های آفتابگردان (.Helianthus annuus L.)
۲۸مطالعه اثرات تراکم بوته بر زوایه برگ، دمبرگ در گیاه آفتابگردان آجیلی (Helianthus annuus L. )
۲۹تغییرات کارایی مصرف آب و اجزای آن در ارقام گندم
۳۰بررسی تاثیر عوامل کنترل زراعی بر تراکم و مقدار ماده خشک سنتز شده توسط علف های هرز در مزارع کلزا
۳۱بررسی اثر حذف آبیاری در مراحل مختلف رشد بر روی عملکرد محصول, درصد روغن و کارایی مصرف آب کلزا
۳۲ارتباط صفات زراعی با عملکرد روغن آفتابگردان در شرایط تنش خشکی
۳۳تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت آفتابگردان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.