لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۹ مقاله شامل ۲۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی تثبیت زیستی نیتروژن در ارقام تجاری لوبیا
۲ارزیابی و مقایسه لاین های برتر لوبیا قرمز در استان چهارمحال و بختیاری
۳مقایسه عملکرد و کارایی مصرف آب چهار رقم نخود در کشت انتظاری و بهاره
۴تأثیر کودهای زیستی فسفاتی و روی بر کاهش ویژگی های کیفی نامطلوب تغذیه ای در دو رقم لوبیا چیتی
۵افزایش جذب عناصر غذایی در لوبیا با تلفیق کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی
۶ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد لاین های امیدبخش لوبیا چیتی در منطقه شهرکرد
۷تعیین رقم و تراکم مطلوب بذر در کشت دوم ماش
۸ارزیابی علف کش های ایمازتاپیر، تری فلورالین و مخلوط آنها در کنترل علف های هرز لوبیا
۹بهره برداری پایدار از آبخوان دشت شهرکرد با اعمال سناریوهای مختلف
۱۰مدیریت زمان کاشت راهکاری در جهت کاهش اثر تنش یخبندان در تولید علوفه شبدر قرمز
۱۱میزان تولید علوفه و دانه ارقام ارزن تحت تاثیر زمان کاشت
۱۲اثر فعالیتهای انسالی بر زوال پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی با استفاده از سنجش ازدور(مطالعه موردی: منطقه بارز، استان چهارمحال و بختیاری)
۱۳عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک مؤثر در وقوع زمینلغزش (مطالعه موردی: منطقه افسرآباد چهارمحال و بختیاری)
۱۴ارتقای بهره وری نهاده های تولید در بخش کشاورزی گامی در جهت توسعه پایدار(مطالعه موردی)
۱۵تاثیر درصدهای مختلف و پودر رازیانه بر میزان عناصرمعدنی آرد گندم وکنترل آفت شپشه آرد
۱۶تاثیر درصدهای مختلف پودر دانه رازیانه بر خواص آنتی اکسیدانی و میزان فنل آرد گندم
۱۷تاثیر درصدهای مختلف پودر دانه رازیانه بر روی خواص حسی و ویژگی های بافتی نان
۱۸مشارکت آبخیزنشینان گامی موثر در توسعه پایدار فعالیتهای آبخیزداری مطالعه موردی
۱۹دوره های بهره برداری کوتاه مدت صنوبر راهکاری مناسب برای عبور از سال های خشکسالی
۲۰استفاده از عامل بسط زی توده در برآورد اندوخته کربن توده های بلوط ایرانی در استان چهارمحال بختیاری
۲۱پهنه بندی زوال گونه های درختی و درختچه ای در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری
۲۲شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در رودخانه دوآب صمصامی با استفاده از مدل SRM
۲۳بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه ی مرتعی Hertia angustifolia در مراتع استان چهارمحال بختیاری
۲۴اثر محلول پاشی عناصر منگنز و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیاقرمز Phaseolus vulgaris L تحت شرایط خشکی
۲۵بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک (Green (halli Mercetaspis روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال وبختیاری
۲۶کنترل کیفیت برخی از جیر ههای غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال و بختیاری
۲۷اثر مخمر بر پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در شنبلیله تحت تنش مس
۲۸عملکرد و برخی صقات ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای در تاریخ های مختلف کاشت در منطقه شهرکرد
۲۹اثر استفاده از تغذیه مکمل در اواخر آبستنی و اوایل دوره ی شیردهی میش های شکم اول زایش لری بختیاری بر رشد بره ها

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.