لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۱ مقاله شامل ۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تخریب مناطق اکوتوریستی در اثر جاده سازی (مطالعه موردی: منطقه بازفت استان چهارمحال و بختیاری)
۲تحلیل سینوپتیکی الگوهای گردشی سیلزا، بر طغیان رودخانه ارمند در بهمن ماه 1384 (با تاکید بر (hgt)
۳تثبیت زیستی نیتروژن در ارقام تجاری لوبیا در منطقه شهر کرد
۴تأثیر اسپری برگی نانوکود کلاته آهن و EDDHA بر روی عملکرد، بیوماس و شاخص برداشت لوبیای کپسولی
۵چمع آوری، شناسایی و ارزیابی کرچک های بومی ایران
۶علف های هرز مزارع گندم در استان چهارمحال و بختیاری
۷ارزیابی مارکرهای ملکولی NDA و پتانسیل آنها در سلکسیون و مونیتورینگ ژنوتیپ های مقاوم به خشکی در ژرم پلاسم توت فرنگی (.Fragaria sp) و خانواده رزاسه (Rosaceae)
۸ارزیابی اثر بارندگی بر پایداری لغزش افسر آباد با استفاده از روش اجزای محدود
۹مقایسه ترکیبات فنلی تام اکوتیپ های گونه های مختلف گیاه دارویی گل ماهور Verbascum sp.
۱۰اثر زوال بذر بر خصوصیات کیفی ارقام مختلف گندم آبی
۱۱اثر زوال بذر بر خصوصیات جوانه زنی، بنیه و رشد گیاهچه ی ارقام مختلف گندم آبی
۱۲ارزیابی ارقام و لاین های امید بخش گندم دیم در مناطق دیم خیزاستان چهارمحال و بختیاری
۱۳بهره برداری پایدار از آبخوان دشت شهرکرد با اعمال سناریوهای مختلف
۱۴ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس اکوتیپ های مختلف گونه های سالویا در جنوب غرب ایران
۱۵نقش مدیریت اکوسیستم های جنگلی در ترسیب کربن خاک
۱۶سامانه های سطوح آبگیر باران، دستاوردی مؤثر در کشاورزی پایدار در شرایط بحران آب
۱۷بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم دیم در ایستگاه لردگان
۱۸بررسی میزان روغن و خصوصیات آنتی اکسیدانی مغز برخی ارقام و ژنوتیپ های بادام
۱۹اثر محیط کشت و ژنوتیپ بر رشد جنین ارقام بادام در کشت درون شیشه ای
۲۰مطالعه تنوع ژنوتیپی در مقاومت به خشکی در جنس فراگاریا Fragaria خانواده رزاسه و نقش عملکردی و ساختاری ژنوم گیاه در این مقاومت
۲۱تاثیر موقعیت شیب بر برخی از ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی خاک منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.