لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۰ کلا ۱۸ مقاله شامل ۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی نقش میوه بلوط ایرانی (Quercus brantti) در کاهش آلودگی هوا در استان چهار محال و بختیاری
۲تأثیر بقایای گندم بر ویژگی های خاک در کشت لوبیا
۳تعیین محیط تشکیل سنگهای نیمه عمیق شمال شهرکرد
۴تکتونوماگماتیسم سنگ های نیمه عمیق شمال شهرکرد با استفاده از عناصر نادر خاکی
۵بررسی شیوه کاربرد،اندازه و مقادیر مختلف زئولیت بر روی خصوصیات پساب خروجی از ستون های خاک
۶بررسی ریزازدیادی تعدادی از پایه های رویشی درختان میوه هسته دار
۷ازدیاد تعدادی از پایه های رویشی درختان میوه هسته دار با استفاده از قلمه های چوبی و نیمه چوبی
۸ارزیابی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی برخی از ارقام انگور در شهرکرد
۹تغییرات عملکرد بیولوژیک درصد روغن و وزن هزاردانه ارقام مختلف کلزای بهاره درتراکم های مختلف کاشت درمنطقه شهرکرد
۱۰ارتباط غلظت عناصر دربرگ با علمکرد مغزخشک بادام درمنطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری
۱۱مقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدرقرمز درشرایط آب و هوایی شهرکرد
۱۲تاثیرعناصرغذایی خاک برعملکرد مغزخشک بادام درمنطقه سامان
۱۳آزمون چندروش تجربی پهنه بندی خطرزمین لغزش به منظورانتخاب روش مناسب درزاگرس مرکزی(استان چهارمحال وبختیاری)
۱۴جمع آوری و شناسایی تاکسونومیکی گونه های سه جنس آزیلوپس، الیموس و آگروپایرون در استان چهارمحال و بختیاری
۱۵جمع آوری و شناسایی تاکسونومیکی ژرم پلاسم های جوهای وحشی در استان چهارمحال و بختیاری
۱۶شناسایی دو آلل S-Rnase جدید در دو رقم بادام (Prunus dulcis Mill) ایرانی
۱۷بررسی بیان ژن CG18 تحت تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا
۱۸ارزیابی و انتخاب لاین های جدید و پرمحصول از تود ههای لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris L استان چهارمحال و بختیاری به روش گزینش انفرادی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.