لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۹ کلا ۲۸ مقاله شامل ۲۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه ژنوتیپ های گلرنگ در تاریخهای کاشت زودهنگام و دیرهنگام بهاره
۲مقایسه ویژگیهای زراعی و مطالعه فاکتورهای سازگاری یازده رقم کلزای پائیزه در منطقه شهرکرد
۳بررسی اثر درصد رطوبت بذر در هنگام برداشت بر جوانه زنی، قدرت سبزشدن و کیفیت بذر سه رقم کلزا در منطقه شهرکرد
۴مطالعه عوامل پایداری عملکرد در لاینهای گلرنگ بهاره
۵تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه
۶تجزیه ضرایب مسیر برای عملکرد دانه و روغن در ارقام کلزا
۷تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه
۸خطر استفاده از ضایعات و پس ماندها در تغذیه دام
۹مدیریت مصرف خوراک در دامداریها و تأثیر آن بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفظ محیط زیست
۱۰قوانین کدکس الیمانتاریوس Codex alimentariusدرکشاورزی ارگانیک
۱۱ارزیابی کارایی علف کش های با ماده مؤثره مختلف در کنترل علف های هرز لوبیا در چهارمحال و بختیاری
۱۲بررسی امکان مبارزه بیولوژیک با گل جالیزOrobanche nana در استان چهارمحال و بختیاری
۱۳ارزیابی برخی پلهای مهم استان چهارمحال و بختیاری از نظر خطرسیلگیری با استفاده از مدل HEC-RAS
۱۴واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شهرکرد
۱۵اثر تاریخ کاشت بر مراحل نموی چهار رقم سویا (. Glycine max L ) در منطقه شهرکرد
۱۶کشت دوم ارزن وشبدربرسیم به روش مخلوط راهکاری جهت افزایش کارایی سطح زیر کشت
۱۷افزایش کارایی مصرف آب در کشت دوم با زراعت مخلوط گیاهان علوفه ای ارزن وشبدربرسیم
۱۸تأثیر محلول پاشی عناصر روی و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شرایط تنش خشکی
۱۹افزایش کارایی تولید از طریق کشت دوم شبدر برسیم بعد از برداشت کلزا
۲۰ارزیابی امکان کشت سویا در شهرکرد در قالب مطالعه موردی بررسی اثر تاریخ کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا
۲۱تاثیرمصرف سطوح مختلف پودر فلفل سیاه ( Piper Nigrum ) بر عملکرد و تیترآنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل درجوجه های گوشتی
۲۲برهمکنش بقایای گندم و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا قرمز
۲۳تاثیر کم آبیاری و تنش خشکی در مراحل فنولوژیکی میوه بر عملکرد بادام
۲۴بررسی ارتباط شاخص سطح برگ و میزان عملکرد ژنوتیپ های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill) در استان چهار محال و بختیاری
۲۵مقایسه میزان عملکرد ژنوتیپ های مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill) در استان چهار محال و بختیاری
۲۶مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستمهای مختلف پرورشی 1. شناسایی عملکرد صفات و تحلیل هزینه - فایده
۲۷مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستمهای مختلف پرورشی: 2- تعیین ضرایب اقتصادی
۲۸ضرایب اقتصادی صفات تولید مثل، رشد وترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.