لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۵ کلا ۳۳ مقاله شامل ۳۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تعیین قیمت سایه ای آب در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
۲بررسی تأثیر اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضــه ای کارون شمال غربی بر تشدید کم آبی مناطق پائین دست
۳مقایسه کاربری دیمزار و مرتع فقیر در تولید رواناب و رسوب در فصل زمستان
۴بررسی میزان نزولات جوی و حجم آبهای خروجی از استان چهار محال و بختیاری از طریق رودخانه های کارون و زاینده رود
۵تغییرات زمانی انباشت و عمق آب معادل برف در سرشاخه های کارون شمالی ( مطالعة موردی گردنه چری)
۶تاثیر میزان آب مصرفی باتوجه به عرف زارعین و نیاز واقعی گیاه بر عملکرد گیاه یونجه
۷تعیین میزان آب آبیاری در سیستم آبیاری بارانی برای محصول یونجه 
۸تأثیر آب و پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب بر عملکرد گیاه یونجه (در منطقه شهرکرد)
۹بررسی اثر دور و قطع آبیاری در سالهای مختلف بر عملکرد علوفه اسپرس
۱۰بررسی اثرات کم آبیاری در کلزا
۱۱الگوی پراکنش و تنوع زیستی سرخسهای شاخص جنگل شصت کلاته
۱۲اثر چین برداری و میزان بذر مصرفی بر عملکرد وبرخی از صفات زراعی بذر اسپرس
۱۳اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزا عملکرد جو بدون پوشینه
۱۴بررسی تراکم بوته در لاین های جدید لوبیا قرمز
۱۵اثرات تراکم و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد دانه، الیاف و اجزای عملکرد ارقام پنبه
۱۶بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی، همبستگی بین صفات و تجزیه ضرایب مسیر برای عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج متحمل به سرما
۱۷تاثیر مصرف پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی رقم تلاش
۱۸بررسی امکان کشت دوم گیاهان علوفه ای بعد از برداشت کلزا در منطقه شهرکرد
۱۹بررسی اثر کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر عملکرد کمی و در صد پروتئین علوفه
۲۰تغییر تاریخ کاشت به منظور مقابله با سرمازدگی کلزا در استان چهارمحال و بختیاری
۲۱تغییرات عملکرد لوبیا چیتی تحت تاثیر تغییر تراکم بوته
۲۲تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره بر اساس آماره های پارامتریک
۲۳ارتباط میان پارامترهای پایداری عملکرد دانه در لاین های گلرنگ بهاره
۲۴بررسی عملکرد علوفه و مقایسه تحمل به سرمای ژنوتیپ های مختلف شبدر برسیم درنقاط سردسیر
۲۵تجزیه واکنش ژنوتیپی (بای پلات) در ارقام جو
۲۶انتخاب ارقام جدید وپر محصول از تود ه های لوبیا قرمز استان چهارمحال و بختیاری
۲۷بررسی همبستگی بین صفات و تجزیه مسیر برای عملکرد دانه و روغن در ارقام کلزا
۲۸بررسی خصوصیات لاین های لوبیا سفید Kara casehiro و Goynok 98 در منطقه لردگان
۲۹تعیین سازگاری ارقام کلزا در استان چهارمحال و بختیاری
۳۰تکرار پذیری پارامترهای پایداری در ارقام جو
۳۱ارزیابی توان تولید علوفه ارقام شبدر قرمز در منطقه شهرکرد
۳۲ارزیابی تاثیر توام علف کش و تراکم بوته در کنترل علف های هرز لوبیا
۳۳تاثیر مصرف پتاسیم و تنش رطوبتی بر عملکرد وکارایی مصرف آب در شبدر ایرانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.