لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۷۵۷ مقاله شامل ۱۰۵۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۰۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱One Step in Advance Using Customer Knowledge Management to Make Co-Creation Value
۲VF2V: A Novel Framework for Next Generation TVs, Based on VRML
۳تحولات جدید در کاربرد تکنیک های پردازش تصویر برای ارزیابی کیفی مواد غذایی
۴بررسی اثرات ضد میکروبی اسانسهای گیاهی گلپر و پونه کوهی بر ویژگی های کیفی ماست میوهای
۵بررسی تاثیر فیبر گندم،کارآگینان و آلزینات بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس LAFTI-L10 و خواص حسی دوغ حاوی عصاره شوید
۶بررسی اثر شربت اینورت اسیدهای مختلف بر کیفیت کیک روغنی
۷بررسی تأثیر هیدروکلوئیدها بر ویژگی های رئولوژیکی دوغ حاوی عصاره شوید با استفاده از روش سطح پاسخ
۸بررسی زندهمانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LAFTI-L 10 آزاد و کپسوله شده و تأثیر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست)
۹بررسی اثرعوامل متغیر موثربرمحتوی رطوبت تعادلی کیوی درفرایند آبگیری اسمزی
۱۰اندازه گیری ترکیبات فنولی و تعیین خواص آنتی اکسیدانی درپوست گوشته و هسته سه نمونه ازارقام انگور استان آذربایجان غربی
۱۱تعیین و مقایسه ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی عصاره، تفاله، کنسانتره و شیره انگور سیاه سردشت آذربایجان غربی
۱۲ارزیابی شاخص های رنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد درطی دوره رسیدن
۱۳طراحی دست بندی کننده ی تلفیقی برای تشخیص نفوذ با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان و شبکه های بیزی ساده
۱۴بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی در شمال دریاچه ارومیه
۱۵پهنه بندی شاخص خشکسالی SPI در غرب و جنوب دریاچه ی ارومیه
۱۶مقایسه وضعیت روند تغییرات کیفیت آب زیر زمینی با استفاده از روشهای من کندال واسپیرمن Rho جنوب شرقی حوضه ی دریاچه ی ارومیه
۱۷طبقهبندی و بررسی اثرات مقیاسهای دورهای بر کیفیت آب رودخانه های حوضه آبریز زرینهرود
۱۸بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیر زمینی دشت ارومیه طی سالهای 1390-1381
۱۹مورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش در استان آذربایجان غربی
۲۰نقش حکومت های محلی درحکمروایی خوب شهری درراستای تحقق توسعه پایدار
۲۱A New Colour Image Watermarking Scheme Using Cellular Automata Transform and Schur Decomposition
۲۲A Current-Mode Membership Function Generator With Continuous Slop Tunability and Low Power Consumption
۲۳Optimization of Inference Engine in CMOS Analog Fuzzy Logic Controllers
۲۴A Wide-Range Programmable Duty Cycle Corrector DCC
۲۵Hardware Implementation of Interval Type-2 Fuzzy Logic Controller
۲۶طراحی و ساخت آنتن شکاف دار مربعی با پلاریزاسیون دایروی پهن باند و ابعاد کوچک
۲۷A New Method for Eliminating Cross Axis Sensitivity in Two Axis Capacitive Micromachined Accelerometers
۲۸Replication based on Objects Iteration Frequency and Load Using a Genetic Algorithm under a Content Distribution Network
۲۹An Efficient Algorithm for Lip Detection in Color Face Images
۳۰Robust Head Pose Estimation Using Contourlet Transform
۳۱CAGFP: Context Aware Geocast Forwarding Protocol for Inter-Vehicle Communication
۳۲A Low Jitter 110MHz 16-Phase Delay Locked Loop Based on a Simple and Sensitive Phase Detector
۳۳Joint Scheduling and Routing Tree Construction in IEEE 802.16 Wireless Mesh Networks
۳۴Modeling Vehicle Safety in Vehicular Networks Using Markov Chain Model Based on Cooperative Awareness
۳۵Bulk Driven Indirect Feedback Compensation Technique for Low-Voltage Applications
۳۶A New High-Resolution and High-Speed Open-Loop CMOS Sample and Hold Circuit
۳۷پیاده سازی سخت افزاری مدارات آنالوگ شبکه عصبی خودسازمانده SOM با استفاده ازتکنولوژی CMOS
۳۸Design of A Current-Mode Fully Programmable Interval Type-2 Fuzzifier for General-Purpose Applications
۳۹A Novel Technique for Wideband Bipolar Amplifiers
۴۰طراحی شبیه سازی و ساخت آنفن مایکرواستریپی تغییر پذیر به وسیله پین دیودباکاربری 3G و 4G
۴۱Broadband CPW-Fed Circularly Polarized Square Slot Antenna with Arc-Shaped and Inverted-L Grounded Strips
۴۲Design of Compact UWB Band Pass Filter Using Radial Stub Loaded Resonator and Cross-Shaped Coupled Lines with Improved Out-of-Band Performance and Sharp Roll-Off
۴۳ارزیابی داده های باران ماهواره TRMM در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
۴۴برآورد سطح پوشش برف با ترکیب داده های پوشش برف ماهواره های Terra و Aqua در استان آذربایجان غربی
۴۵ارزیابی تاثیر مدل های مختلف تابش بر نرخ تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز)
۴۶توسعه مدل تلفیقی غیرخطی پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی - تبدیلات موجک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه)
۴۷ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه گندم
۴۸ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه ذرت
۴۹پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای غیرخطی سری زمانی (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)
۵۰بررسی تنش آب و سطوح کود نیتروژن روی کلزا
۵۱رابطهی روند خشکسالی با تغییر اقلیم در غرب دریاچه ارومیه (مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای)
۵۲مدل جریان آب در خاک و جذب آب توسط گیاه
۵۳محاسبه و مقایسه بیلان آبی آبخوان قلعه تل با استفاده از روابط تجربی و مدل ریاضی
۵۴اعتبار سنجی مدل رگرسیونی حاصل از مطالعات هم دماهای جذب جهت تعیین نیاز کودی فسفر در برخی از گیاهان زراعی دانه ریز و دانه درشت
۵۵بررسی روند تغییرات خشکسالی در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص SPI
۵۶بررسی سیکل ترکیبی زمین گرمایی با پمپ حرارتی به ازای سیال های عامل مختلف
۵۷ENERGY AND EXERGY INVESTIGATION OF PARABOLIC TROUGH COLLECTORS (PTC)
۵۸مطالعه تأثیر افزودن آنتی اکسیدان TBHQ بر روی خواص فیزیکی فیلم پلی لاکتیک اسید
۵۹انتشار کرم های فعال در یک سیستم سلسله مراتبی مدیریت شبکه همتا به همتا
۶۰تحلیل و بررسی تاثیرات بازه زمانی کانال کنترلی بر قابلیت اطمینان این کانال در شبکه های خودرویی VANETs
۶۱Adaptive Dynamic System for Traffic light Control Using VANET
۶۲Comparative Study Total Harmonic Distortion and Amplitude Output Voltage via Inverted Sinusoidal Pulse Width Modulation Techniquesfor Seven Level Cascade H-Bridge Multilevel Inverter
۶۳DSTATCOM Based Five-Level Cascade H-Bridge Multilevel Inverter for Power Quality Improvement
۶۴بررسی برهمکنش رنگ رودامین بی باهورمونهای بتااسترادیول و استرون : جنبه جدیدی ازرنگ و خطرسرطان سینه
۶۵بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها:ارایه یک مدلی تحلیلی
۶۶بررسی ویژگی ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت ساماندهی بافت قدیم شهرهامطالعه موردی بافت قدیم شهر زنجان
۶۷نقش شهرداریهادرکنترل ساخت وسازهای شهری پرونده های ساختمانی، کمسیون ماده 100 و 5
۶۸ارزیاتی تناسب توزیع جمعیت تا خدمات شهری تارویکردعدالت اجتماعی نمونه موردی خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب
۶۹پیاده مداری گامی در راستای حمل و نقل انسان محور
۷۰مشارکت مردمی و نقش آن در شهر الکترونیک بستری برای شهر آینده نمونه موردی :شهر ارومیه
۷۱مطالعه کیفیت پیاده راه های شهری در جهت حمل و نقل پایدار با رویکرد انسان محوری نمونه موردی : پیاده راه خیام جنوبی در شهر ارومیه
۷۲تحلیل و بررسی ایستایی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی (مطالعه موردی حوضه آبریز کسیلیان)
۷۳ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون بمنظور استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار
۷۴بکارگیری پنجره های هوشمند نانو در منازل مسکونی شهر شهرکرد
۷۵بررسی رفتار سازه های خشتی و مصالح بنایی در اثر زلزله مرداد ماه آذربایجان شرقی
۷۶ارزیابی حرکت آب و تولید شیرابه درمدفن زباله با استفاده ازکدکامپیوتری HELP
۷۷عملکرد غشا بعنوان دیوار داخلی روی پاسخ دینامیکی مخازن
۷۸The Challenge of Analytical Modeling: Case Study of Full Scale Shake Table Experiments on One-Storey RC Frames
۷۹بررسی رفتار سد سنگریزهای البرز طی دوره بهرهبرداری با استفاده از نتایج ابزاردقیق
۸۰ارزیابی کارا بودن پودر سنگ گرانیت به عنوان لاینر در محیط های مجاور لجناب درآزمایشگاه با معیار اندازه گیری انتشار مولکولی
۸۱معرفی ریزشمعها به عنوان روشی برای مقاوم سازی ابنیه
۸۲آزمایش بارگذاری دو جهته O-Cell ، روشی نوین و کارآمد برای بارگذاری میدانی شمعها
۸۳بررسی اثرتوزیع تصادفی ناکاملی اولیه اندازه نبوده طول اعضا برظرفیت باربری شبکه های تخت دولایه فضاکار
۸۴بررسی تأثیر پارامترهای میراگر اصطکاکی دورانی در کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله درسکوهای فراساحلی جاکتی
۸۵تغییرات فشار آب منفذی در هسته سدهای خاکی در طی دوران بهره برداری مطالعه موردی: سد ماکو
۸۶توزیع پلانی میراگرهای اصطکاکی دورانی درسازه های نامتقارن
۸۷کنترل لرزه ای سازه های نامتقارن با استفاده از میراگرهای اصطکاکی دورانی
۸۸بررسی خطوط تسلیم درورقهای فولادی
۸۹بررسی آزمایشگاهی مقاومت جریان و توزیع سرعت در کانالهای مثلثی شکل
۹۰بررسی گسیختگی پیشرونده بر سکوهای ثابت فلزی دریایی مقاوم سازی شده با میراگر اصطکاکی دورانی
۹۱ارزیابی روشهای مختلف تولید کود کمپوست در مدیریت پسماندهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خوی
۹۲ضریب مقاومت جریان دررودخانه های طبیعی درشرایط جریان دائمی مطالعه موردی: رودخانه شهرچای
۹۳بررسی اثرموادپودری ریزدانه روی نفوذپذیری ماسه
۹۴بررسی نحوه انتشار هیدروکربنهای سبک در خاک غیر اشباع با کد کامپیوتری HSSMWIN
۹۵بررسی آزمایشگاهی ظرفیت محوری ستون درقاب فولادی با در نظر گیری تنش پسماند و ناکاملی هندسی اولیه
۹۶ارزیابی جریان تراوشی از پی و بدنه سد خاکی ستارخان با استفاده از نتایج تحلیل عددی وابزار دقیق
۹۷بررسی رسوبگذاری در رودخانه ها با مواد بستر درشت دانه با استفاده ازمدل عددی MIKE21 مطالعه موردی: رودخانه بارون چای- ماکو
۹۸مدیریت پسماندهای جامد شهری ارومیه، چالشها و فرصتها
۹۹تاثیر ژل میکروسیلیس در تثبیت خاک مارن
۱۰۰بررسی تاثیر مدل رفتاری خاک برپاسخ دیواره حائل انعطاف پذیردرزمین های ماسه ای با استفاده ازداده های موجود آزمایش بزرگ مقیاس

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۵۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.