لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۰ کلا ۱۲۱۴ مقاله شامل ۵۸۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۷۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی برنامه ریزی خطی دربهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر درمحیط اکسل مطالعه موردی :حوزه های ابخیز منتخب استان اذربایجان غربی
۲روند و شیب تغییرات دبی متوسط سالانه رودخانه ایستگاههای منتخب استان مازندران
۳به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در روندیابی جریان و برآورد حجم رواناب باروش شماره منحنی )مطالعه موردی حوزه آبخیز نازلو چای ارومیه(
۴ارزیابی پارامترهای موثر بر زمین لغزش با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و روشهای اماری
۵برآورد ضریب روانآب سالانه با استفاده از روشهای تجربی (مطالعه موردی: زیر حوزههای حوضه آبخیز اصفاک)
۶پهنه بندی شدت خشکسالی با استفاده از تحلیل واریوگرام و بررسی روند در زمین آمارمطالعه موردی : حوزه های آبخیز مهاباد
۷تحلیل روند عوامل اقلیمی و هیدرولوژیکی چند حوزه ی آبخیز شهرستان ارومیه با استفاده از آزمون ناپارامتری من - کندال
۸پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص همپوشانی مطالعه موردی: حوزه ابخیز تجن
۹شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن درمدلسازی در ابخیزداری
۱۰ارزیابی روشهای منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانههای آذربایجان شرقی
۱۱قابلیت مدل نیمه مفهومی IHACRES در شبیه سازی بارش - روان اب حوزه ابخیز کوهستانی شهری ودشتی
۱۲گیاه بهسازی خاک الوده به روی توسط گیاهان سورگوم Sorghum bicolor و سلمه ترهChenopodium album
۱۳طراحی و ساخت میکرومنشور با استفاده از توری با فرکانسفضایی متغیر
۱۴بررسی عملکرد پوزولان مصنوعی به همراه نانوذرات سیلیس در خواص ملاتهای خودتراکم
۱۵نشانی نانو ذرات سیستین و پلی دوپامین بروی مس و مطالعه خوردگی آن در محیط آبی
۱۶A New Burner Layout for the Enhancement ofMixture Formation in Furnaces
۱۷بهبود عملکرد حرارتی و کاهش افت فشار در چاه های گرمایی
۱۸شبیه سازی عددی لایه های اختلاط مکانی تراکم پذیرآشفته با استفاده از مدل آشفتگی شبیه سازی گردابه های بزرگ
۱۹شبیه سازی عددی جریان گاز رقیق درون استوانه چرخان با استفاده ازروش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو
۲۰بررسی عملکرد پمپ توربومولکولی با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو
۲۱The effect of the initial charge temperature on the second law terms under the various injection timings in direct injection SI hydrogen engine
۲۲بررسی عددی ساختار جریان و انتقال حرارت در جریان حول بیضی در نسبت اقطار مختلف
۲۳بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در ردیفی از فین های مستطیلی سوراخ دار
۲۴Numerical Investigation of Influence of Dilution in Air and Fuel Sides onMILD Combustion
۲۵استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای مدلسازی آلاینده دوده در موتور دیزل با پاششمستقیم
۲۶اثر لاستیک آکریلو نیتریل بوتادین بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای چوب-پیویسی
۲۷بررسی عددی تاثیر مولد گردابه دینامیکبر کارکرد حرارتی میکروکانالها در دیدگاه ALE
۲۸مطالعه رفتارمکانیکی نانو تیر تحت تحریکنیروی الکترو استاتیک با در نظر گرفتن نیروهای واندروالسو کزیمیر
۲۹بررسی تجربی خواصمکانیکی فوم میکروسلولی ترموپلاستیک الاستومر پلیوینیلکلراید/نیترال-بوتادینرابر با روش تودهای
۳۰Pressure distribution on the wall of liquid contained tanks due to near field and far field ground motions
۳۱Investigation of response of Submerged Floating Tunnel (SFT) under seismic load
۳۲STRENGTH AND BUCKLING BEHAVIOR OF AXIALLY LOADEDCASTELLATED CROSS STEEL COLUMNS
۳۳ارزیابی اتصال تیر به ستون فولادی با مقطع قوطی در قابهای خمشی فولادی بدون ورقهای پیوستگی در چشمه اتصال
۳۴استفاده از دو روش متفاوت توزیع زمان - فرکانس در پردازش رکوردهای انفجار جهت براورد فرکانسهای مودی سد سنگریزه ای مسجد سلیمان
۳۵AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF GEOGRID AND GEOGRID- GEOMEMBRANE GEOCOMPOSITE ON THE REDUCTION OF SETTLEMENT DUE TO LIQUEFACTION
۳۶بررسی اثر روشهای مدلسازی تحلیلی خاک بر اندرکنش دینامیکی خاک و سازه
۳۷EXPERIMENTAL STUDY OF THE GROUND MOTION ON A TOPOGRAPHIC IRREGULARITY USING SSR AND H/V METHOD AND NEW SIGNAL PROCESSING TECHNIQUES
۳۸THREE-DIMENSIONAL (3D) THREE-COMPONENT (3C) REFRACTOR SEISMIC IMAGES TO RECOGNIZE HIDDEN FAULT ZONES WITH GRM SSM
۳۹روش های برآورد هیدروگراف واحد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی وHEC-HMS
۴۰مقایسه تحلیل حجم مخزن با دادههای تاریخی و دادههای مصنوعی تولیدشده با مدل Thomas-Fairingمطالعه موردی : رودخانه باراندوز)
۴۱استخراج با حلال شتاب یافته روشی نوین در استخراج ترکیبات موثره از گیاهان دارویی
۴۲استخراج با سیال فوق بحرانی معرفی و کاربرد آن در استخراج ترکیبات گیاهی
۴۳کاربرد اولتراسونددراستخراج ترکیبات فعال زیستی از گیاهان دارویی
۴۴خصوصیات بیولوژیکی لیکوپن گوجه فرنگی و نقش آن در سلامتی انسان
۴۵بررسی تاثیر سدها بر تغییر رژیم جریان رودخانه با تمرکز بر جریان زیست محیطی
۴۶واکنش مدل سیستم منابع آب زیرزمینی دشت زرینه رود به عوامل تغذیه و تخلیه ممکن از طریق شبکه آبیاری و زهکشی دشت
۴۷مقطع کنترل در سرریزهای تخت واقع در پیچ 90 درجه
۴۸مقایسه عملکرد سرریزهای لبه تیز و لبه تخت در پیچ 90 درجه
۴۹پیش بینی خشکسالی توسط تکنیک تولید داده های مصنوعی
۵۰مدلسازی بارش رواناب رودخانه با استفاده از سیستم فازی انفیس و مقایسه با تابع بنیادی شعاعی
۵۱پیش بینی فرکانسهای خشکسالی براساس شاخصهای RDI,SPI با استفاده از شبکه های پرسپترون چند لایه مطالعه موردی: ایستگاههای سینوپتیک استان سمنان
۵۲مدیریت بهینه سازی سالانه مخازن سد به روش الگوریتم ژنتیک
۵۳تحلیل عملکرد سد مخزنی شهر چای به ازای الگوهای کشت مختلف و ارائه الگوی کشت بهینه با متدماتریس احتمال برای اراضی تحت پوشش آن
۵۴تحلیل کیفی نتایج استخراجی از روشهای شبیه سازی با متد ماتریس احتمال در تحلیل مناسب حجم مخزن سدها مطالعه موردی برروی مخازن سدهای نازلوچای و باراندوز
۵۵مقایسه روشهای مستقیم و غیرمستقیم تولیدداده مصنوعی درتحلیل سیستم مخازن ذخیره مطالعه موردی رودخانه باراندوز
۵۶لزوم بازنگری در مدیریت منابع آب شبکه های آبیاری در صورت بروز تاخیر زمانی بین طراحی و احداث شبکه مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت خوی
۵۷ارائه رابطه رگرسیونی برای پیش بینی حجم مفید مخازن ذخیره با شاخصهای عملکرد
۵۸بررسی شاخص های عملکرد سیستم مخازن ذخیره
۵۹ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن ذخیره به روش SPA اصلاح شده با اعمال شاخصهای عملکرد
۶۰استفاده از روش ها و مصالح نوین در ساخت مخازن ذخیره آب شرب
۶۱حفاظت بتن در مخازن ذخیره آب شرب
۶۲بررسیعملکرد غیر خطی پیوندهای زانویی در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی با تعداد طبقات مختلف
۶۳استفاده از مخلوط خاک-لاستیک فرسوده به عنوان میراگر در زیر پی ساختمانهای واقع بر خاک رس
۶۴بررسی پاسخ دینامیکی سکوهای دریایی تحت اثر تحریک زلزله
۶۵Prediction of Nonlinear Time History Deflection of Scallop Domes by Neural Networks
۶۶تاثیر وجود ناکاملی در طول اعضا در رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار
۶۷بررسی رفتار سازه های فضاکار تخت دولایه تحت اثر نشست تکیه گاهی
۶۸بررسی اثر استفاده از ناکاملی اندازه نبودن اعضا برای بهبود ظرفیت باربری استاتیکی در ظرفیت لرزه ای شبکه های دولایه تخت فضاکار
۶۹بررسی مقایسه ای تعارضهای روانیکودکان عادی، تکوالد و کودکانی که مادرانشان شاغل هستندبر اساس تست ترسیم خانواده
۷۰شناسایی گسلها بوسیله دادههای مغناطیس هوایی مثال موردی
۷۱بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با تکه های لاستیک با استفاده ازمیز لرزه
۷۲بررسی مقایسه ای آیین نامه های لرزه ای ایران ، شیلی و آمریکا
۷۳مقایسه نقش ضریب رفتار R و ضریب اصلاح m درعملکرد لرزه ای سازه های بتن آرمه جدید و موجود
۷۴مقایسه ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ایران با آیین نامه ASCE/SEI 41-06 و روند تغییرات احتمالی آن
۷۵بررسی تاثیرات درزهای اجرایی قائم در تحلیل رفتار سد کارون چهار تحت بارگذاری لرزه ای
۷۶استفاده از سدهای زیرزمینی در کنترل ، تغذیه و پایداری آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی رودخانه مردق چای)
۷۷تأثیر سطح آب زیرزمینی در پایداری تونل مسیر شماره 1 متروی تبریز
۷۸بررسی پایداری گنبدهای دو لایه فضاکار تحت اثر بارهای ثقلی
۷۹ارزیابی معادل سازی لاینرهای مانع انتقال آلودگی با استفاده از مدل های آزمایشگاهی
۸۰بررسی آزمایشگاهی انتشار مولکولی در ضایعات پودرسنگ سنگبری ها جهت استفاده در لایه های مانع انتقال آلودگی در مدفن های زباله
۸۱Effects of Circular Opening Dimensions On the Behavior of Steel Plate Shear Walls (SPSWs)
۸۲مدل سازی رفتار بار-تغییرمکانستونهای کوتاه بتن آرمه تحت بار رفت وبرگشتی با در نظر گرفتن اثر تغییرشکلهای برشی
۸۳ارزیابی نتایج تحلیل عددی سد بتنی دوقوسی کارون 3 در مقایسه با نتایج رفتارنگاری
۸۴اثر یخ زدگی و ذوب شدگی متناوب بر ضریب نفوذپذیری رس متراکم و عایق های ژئوسینتتیک (GCLs)
۸۵بررسی روشهای مختلف ارزیابیتاثیر ساختگاه بر پاسخ زمین با استفاده از مقایسه نرم افزارهای موجود
۸۶بکارگیری سیستم ترکیبی نانوذرات سیلیس-خاکستر لجن فاضلاب در جهت توسعه گروت های سیمانی دوستدار محیط زیست
۸۷بررسی پایداری دینامیکی سد شهرچای ارومیه با استفاده از مدل رفتاری پیشرفته
۸۸بررسی عملکرد هسته مرکزی سد شهرچای ارومیه در مقابله با نشت با استفاده از شبیه سازی عددی ونتایج ابزار دقیق
۸۹بررسی تاثیر زلزله شهریورماه سال 1389 استان سمنان بر ساختمانهای روستایی
۹۰بررسی عددی تاثیر استفاده از ژئوفابریک در پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی شیروانی های خاکی
۹۱بررسی آزمایشگاهی کارکرد سرریزهای لبه تیز با تاج افقی در محدوده پیچ آبراهه
۹۲بررسی الگوی جریان در مخزن سد ستارخان اهر
۹۳بررسی عددی و آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در یک بازشدگی ناگهانی روی کانال مستطیلی شیب دار
۹۴بررسی تنش برشی جریان در کانال های مستطیلی
۹۵Optimum Shape Design of Double-Layer Grids by Particle Swarm Optimization Using Neural Networks
۹۶طرح بهینه لرزه ای شکل شبکه های دو لایه فضاکار با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان و شبکه های عصبی
۹۷بررسی آزمایشگاهی رفتار خطوط لوله فولادی تحت اثر همزمان نیروی محوری و بار موضعی
۹۸تعیین رفتار کمانشی و پس کمانشی سخت کننده های سپری در محل اتصال مخروط به استوانه تحت فشار داخلی
۹۹ارائه رابطه رگرسیونی برای پیش بینی حجم مفید مخازن ذخیره با شاخص های عملکرد
۱۰۰ارائه منحنیهای فرمان بهره برداری مخازن ذخیره به روش SPAاصلاح شده با اعمال شاخص های عملکرد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.