لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۱۸۵ مقاله شامل ۹۷۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۱۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۹۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Corrigendum to "Environmental monitoring of complex hydrocarbon mixtures in water and soil samples after solid phase microextraction using PVC/MWCNTs nanocomposite fiber" [Chemosphere 93 (9) (November 2013) 1920-1926].
۲Mouse Bone Marrow-Derived Mast Cells Induce Angiogenesis by Tissue Engineering in Rats: Histological Evidence.
۳Nandrolone administration with or without strenuous exercise promotes overexpression of nephrin and podocin genes and induces structural and functional alterations in the kidneys of rats.
۴Regional analysis and derivation of copula-based drought Severity-Area-Frequency curve in Lake Urmia basin, Iran.
۵Ecological risk assessment of coastal ecosystems: The case of mangrove forests in Hormozgan Province, Iran.
۶Royal Jelly Promotes Ovarian Follicles Growth and Increases Steroid Hormones in Immature Rats.
۷Corrigendum to "Oxidation phenomena and color properties of grape pomace on nitrite-reduced meat emulsion systems" [Meat Sci. (121) (2016) 350-358].
۸Hydrogen bonding recognition and colorimetric detection of isoprenaline using 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol functionalized gold nanoparticles.
۹Bioelectrochemical BTEX removal at different voltages: assessment of the degradation and characterization of the microbial communities.
۱۰Rancidity development of refrigerated rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets: comparative effects of in vivo and in vitro lycopene.
۱۱Asymmetric d-wave superconducting topological insulator in proximity with a magnetic order
۱۲Joint mode selection and resource allocation in D2D communication based underlaying cellular networks
۱۳Pricing mechanism for interconnection between phone operators and virtual mobile VoIP operators
۱۴Multiobjective Scheduling of Microgrids to Harvest Higher Photovoltaic Energy
۱۵Improving Impact Strength in FSW of Polymeric Nanocomposites Using Stepwise Tool Design
۱۶QoS-Based Multi-criteria Handoff Algorithm for Femto-Macro Cellular Networks
۱۷Industrial solid waste management through the application of multi-criteria decision-making analysis: a case study of Shamsabad industrial complexes
۱۸Thermodynamic analysis of a novel combined cooling, heating and power system driven by solar energy
۱۹Hydrogen bonding recognition and colorimetric detection of isoprenaline using 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol functionalized gold nanoparticles
۲۰Regional analysis and derivation of copula-based drought Severity-Area-Frequency curve in Lake Urmia basin, Iran
۲۱Intelligent parameter optimization of Savonius rotor using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm
۲۲Nandrolone administration with or without strenuous exercise promotes overexpression of nephrin and podocin genes and induces structural and functional alterations in the kidneys of rats
۲۳On an efficient multilevel inverter assembly: structural savings and design optimisations
۲۴Extraction and determination of volatile organic acid concentration in pomegranate, sour cherry, and red grape juices by PPy-Ag nanocomposite fiber for authentication
۲۵Dynamic behaviour of saturated sandy soil reinforced with non-woven polypropylene fibre
۲۶Assessing the potential of data-driven models for estimation of long-term monthly temperatures
۲۷Ternary composite of TiO2 nanotubes/Ti plates modified by g-C3N4 and SnO2 with enhanced photocatalytic activity for enhancing antibacterial and photocatalytic activity
۲۸Corrigendum to “Environmental monitoring of complex hydrocarbon mixtures in water and soil samples after solid phase microextraction using PVC/MWCNTs nanocomposite fiber” (Chemosphere (2013) 93(9) (1920–1926) (S0045653513009296) (10.1016/j.chemosphere.2013.06.072))
۲۹Variation in aggressiveness components of Zymoseptoria tritici populations in Iran
۳۰Population structure, genetic diversity, and sexual state of the rice brown spot pathogen Bipolaris oryzae from three Asian countries
۳۱Corrigendum to “Oxidation phenomena and color properties of grape pomace on nitrite-reduced meat emulsion systems” [Meat Sci. (121) (2016) 350–358], (S0309174016302182), (10.1016/j.meatsci.2016.07.008)
۳۲Ecological risk assessment of coastal ecosystems: The case of mangrove forests in Hormozgan Province, Iran
۳۳Experimental and numerical investigation of lead-rubber dampers in chevron concentrically braced frames
۳۴The Role of School Culture and Basic Psychological Needs on Iranian Adolescents’ Academic Alienation: A Multi-Level Examination
۳۵A facile method for dye and heavy metal elimination by pH sensitive acid activated montmorillonite/polyethersulfone nanocomposite membrane
۳۶Developing three dimensional potential solver for investigation of propulsion performance of rigid and flexible oscillating foils
۳۷Integrating dynamic fuzzy C-means, data envelopment analysis and artificial neural network to online prediction performance of companies in stock exchange
۳۸Royal jelly promotes ovarian follicles growth and increases steroid hormones in immature rats
۳۹Mouse bone marrow-derived mast cells induce angiogenesis by tissue engineering in rats: Histological evidence
۴۰Employing thermoelectric generator for power generation enhancement in a Kalina cycle driven by low-grade geothermal energy
۴۱HSE risk prioritization using robust DEA-FMEA approach with undesirable outputs: A study of automotive parts industry in Iran
۴۲Experimental seismic study on shear walls with fully-connected and beam-only-connected web plates
۴۳A novel dynamic model and control approach for SSSC to contribute effectively in AGC of a deregulated power system
۴۴Ni-Biurea complex anchored onto MCM-41: As an efficient and recyclable nanocatalyst for the synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones
۴۵Characteristics of mineral dust impacting the Persian Gulf
۴۶Effect of interdiffusion and external magnetic field on electronic states and light absorption in Gaussian-shaped double quantum ring
۴۷A novel, net-shape polymer electrolyte fuel cell: Higher power density, smaller stack size and less bipolar plate required
۴۸Use of different carbon sources for the biofloc system during the grow-out culture of common carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings
۴۹Optimizing adsorption of blue pigment from wastewater by nano-porous modified Na-bentonite using spectrophotometry based on response surface method
۵۰Asymmetric Andreev resonant state with a magnetic exchange field in spin-triplet superconducting monolayer MoS2
۵۱Aptamer based assay of plated-derived grow factor in unprocessed human plasma sample and MCF-7 breast cancer cell lysates using gold nanoparticle supported α-cyclodextrin
۵۲Tractor safety and related injuries in Iranian farms
۵۳Appropriate selection of shunt compensation reactor in parallel transmission lines: A case study
۵۴Royal jelly promotes ovarian follicles growth and increases steroid hormones in immature rats
۵۵Mouse bone marrow-derived mast cells induce angiogenesis by tissue engineering in rats: Histological evidence
۵۶Hydrothermal synthesize of modified Fe, Ag and K-SAPO-34 nanostructured catalysts used in methanol conversion to light olefins
۵۷Nutrient concentration in wheat and soil under allelopathy treatments
۵۸Nicotine Augments the Beneficial Effects of Mesenchymal Stem Cell-based Therapy in Rat Model of Multiple Sclerosis
۵۹Biosynthesis, characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticles using Rheum turkestanicum shoots extract
۶۰Interlaced polyaniline/carbon nanotube nanocomposite co-electrodeposited on TiO2 nanotubes/Ti for high-performance supercapacitors
۶۱Growth, physiological status, and yield of salt-stressed wheat (Triticum aestivum L.) plants affected by biofertilizer and cycocel applications
۶۲Alterations of non-esterified fatty acids, β-hydroxybutyric acid, urea, and bilirubin traits in clinical endometritis cows following treatment
۶۳New Approaches for Estimation of Monthly Rainfall Based on GEP-ARCH and ANN-ARCH Hybrid Models
۶۴The potential ecological risk of soil trace metals following over five decades of agronomical practices in a semi-arid environment
۶۵Graphene based scaffolds on bone tissue engineering
۶۶Optimization of low-fat meat hamburger formulation containing quince seed gum using response surface methodology
۶۷Design and optimization of new La1−xCexNi1−yFeyO3 (x, y = 0–0.4) nano catalysts in dry reforming of methane
۶۸Ultrasensitive electrochemical immunosensing of tumor suppressor protein p53 in unprocessed human plasma and cell lysates using a novel nanocomposite based on poly-cysteine/graphene quantum dots/gold nanoparticle
۶۹Anthocyanin pigment stability of Cornus mas–Macrocarpa under treatment with pH and some organic acids
۷۰A Robust Stochastic Fractal Search approach for optimization of the surface grinding process
۷۱Selenium-Enriched Saccharomyces cerevisiae Reduces the Progression of Colorectal Cancer.
۷۲Fabrication of novel nanohybrids by impregnation of CuO nanoparticles into bacterial cellulose and chitosan nanofibers: Characterization, antimicrobial and release properties.
۷۳Berberine inhibits experimental varicocele-induced cell cycle arrest via regulating cyclin D1, cdk4 and p21 proteins expression in rat testicles.
۷۴Distribution of phosphorous pools in western river sediments of the Urmia Lake basin, Iran.
۷۵Central Composite Design Optimization of Zinc Removal from Contaminated Soil, Using Citric Acid as Biodegradable Chelant.
۷۶Optimization of low-fat meat hamburger formulation containing quince seed gum using response surface methodology.
۷۷Effects of Aloe Vera and Chitosan Nanoparticle Thin-Film Membranes on Wound Healing in Full Thickness Infected Wounds with Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus.
۷۸Sediment Source Fingerprinting of the Lake Urmia Sand Dunes.
۷۹Dietary deoxynivalenol does not affect mineral element accumulation in breast and thigh muscles of broiler chicken.
۸۰Highly selective and sensitive determination of dopamine in biological samples via tuning the particle size of label-free gold nanoparticles.
۸۱Low-to-moderate intensity aerobic exercise training modulates irritable bowel syndrome through antioxidative and inflammatory mechanisms in women: Results of a randomized controlled trial.
۸۲A low cost image steganalysis by using domain adaptation
۸۳Experimental and CFD analysis on thermal performance of Double-Circuit vortex tube (DCVT)-geometrical optimization, energy transfer and flow structural analysis
۸۴Synthesis of a new nanocomposite based-on graphene-oxide for selective removal of Pb2+ ions from aqueous solutions
۸۵Effects of grape pomace and vitamin E on performance, antioxidant status, immune response, gut morphology and histopathological responses in broiler chickens
۸۶Age, growth and spawning season of Luciobarbus esocinus Heckel, 1843 in Gamasiab River, Iran
۸۷Electrochemical monitoring of aflatoxin M1 in milk samples using silver nanoparticles dispersed on α-cyclodextrin-GQDs nanocomposite
۸۸Robust cooperative maximal covering location problem: a case study of the locating Tele-Taxi stations in Tabriz, Iran
۸۹Comparison of various reformer types by using exergy analysis method
۹۰Genotype impact on antioxidant potential of hull and kernel in Persian walnut (Juglans regia L.)
۹۱A suitable method for removing of heavy metal ions from aqueous solutions using proper copolymer and its derivations
۹۲Solar Light Photocatalytic Degradation of Malachite Green by Hydrothermally Synthesized Strontium Arsenate Nanomaterial through Response Surface Methodology
۹۳A Simple and Efficient Regioselective and Chemoselective Synthesis of New Substituted 3-Methyl-6-arylpyridazine-4-carboxamides and 5-Oxo-3-aryl-5,6-dihydropyrido[4,3-c]pyridazine-8-carbaldehydes
۹۴Nanocapsulation of herbicide haloxyfop-R-methyl in poly(methyl methacrylate): Phytotoxicological effects of pure herbicide and its nanocapsulated form on duckweed as a model macrophyte
۹۵A Green, Organometallic Catalyzed Synthesis of a Series of Novel Functionalized 4-Aroyl-4H-benzo[g]chromenes through One-pot, Three Component Reaction
۹۶Au-dimercaprol functionalized cellulose aerogel: Synthesis, characterization and catalytic application
۹۷Design of an active control method for complete stabilization of unknown fractional-order non-autonomous systems
۹۸Effect of different levels of sunflower meal and multi-enzyme complex on performance, biochemical parameters and antioxidant status of laying hens
۹۹TiO2 nanotubes/Ti plates modified by silver-benzene with enhanced photocatalytic antibacterial properties
۱۰۰Bioelectrochemical BTEX removal at different voltages: assessment of the degradation and characterization of the microbial communities

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱۸۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.