لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۶ کلا ۲۰۹۱ مقاله شامل ۸۷۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۵۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۶۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Combined Extract of Heated 4T1 and a Heat-Killed Preparation of Lactobacillus Casei in a Mouse Model of Breast Cancer.
۲Optimizing adsorption of blue pigment from wastewater by nano-porous modified Na-bentonite using spectrophotometry based on response surface method.
۳Evaluating the effect of Myrtus communis on programmed cell death in hydatid cyst protoscolices.
۴Aptamer based assay of plated-derived grow factor in unprocessed human plasma sample and MCF-7 breast cancer cell lysates using gold nanoparticle supported α-cyclodextrin.
۵Effects of Chitosan-Zinc Oxide Nanocomposite Conduit on Transected Sciatic Nerve: An Animal Model Study.
۶Local Administration of Methylprednisolone Laden Hydrogel Enhances Functional Recovery of Transected Sciatic Nerve in Rat.
۷Characterization of cellulosic paper coated with chitosan-zinc oxide nanocomposite containing nisin and its application in packaging of UF cheese.
۸Role of thalamic ventral posterolateral nucleus histamine H2 and opiate receptors in modulation of formalin-induced muscle pain in rats.
۹Velocity-based analysis of sediment incipient deposition in rigid boundary open channels.
۱۰Ternary composite of TiO2 nanotubes/Ti plates modified by g-C3N4 and SnO2 with enhanced photocatalytic activity for enhancing antibacterial and photocatalytic activity.
۱۱Effects of hawthorn (Crataegus pentagyna) leaf extract on electrophysiologic properties of cardiomyocytes derived from human cardiac arrhythmia-specific induced pluripotent stem cells.
۱۲Biological control of Echinothrips americanus by phytoseiid predatory mites and the effect of pollen as supplemental food.
۱۳The enzymes and electrolytes profiles in hydatid cyst fluid of naturally infected Iranian domestic ruminants.
۱۴Comparative study of radioprotective effects of selenium nanoparticles and sodium selenite in irradiation-induced nephropathy of mice model.
۱۵Nicotine Augments the Beneficial Effects of Mesenchymal Stem Cell-based Therapy in Rat Model of Multiple Sclerosis.
۱۶Graphene based scaffolds on bone tissue engineering.
۱۷Testicular torsion and reperfusion: evidences for biochemical and molecular alterations.
۱۸Effects of supplemental chromium picolinate and chromium nanoparticles on performance and antibody titers of infectious bronchitis and avian influenza of broiler chickens under heat stress condition.
۱۹Anatomical and morphometrical study of middle ear ossicles in 2 to 3-month-old Makouei sheep fetuses.
۲۰Effects of turmeric (Curcuma longa) and vitamin E on histopathological lesions induced in bursa of Fabricius of broiler chicks by salinomycin.
۲۱Phytochemical, antioxidant and antibacterial properties of Melissa officinalis and Dracocephalum moldavica essential oils.
۲۲Anti-atherosclerotic effect of Cynodon dactylon extract on experimentally induced hypercholesterolemia in rats.
۲۳Nutrient concentration in wheat and soil under allelopathy treatments.
۲۴Immobilization of lysozyme on bacterial cellulose nanofibers: Characteristics, antimicrobial activity and morphological properties.
۲۵Evaluation of antioxidant capacity and phenolic content in ethanolic extracts of leaves and flowers of some Asteraceae species.
۲۶Growth Performance, Hemato-Immunological Responses, and Digestive Enzyme Activities in Silvery-Black Porgy (Sparidentex hasta) Fed Dietary Bovine Lactoferrin.
۲۷A facile and regioselective one-pot synthesis of novel pyrazolo[1[Formula: see text],5[Formula: see text]:1,2]pyrrolo[3,4-b]quinoline-2,3-dicarboxylate hybrids via intramolecular Wittig reaction.
۲۸Insight into curcumin nanomicelle-induced derangements in male reproduction potential: An experimental study.
۲۹Electrochemical quantification of some water soluble vitamins in commercial multi-vitamin using poly-amino acid caped by graphene quantum dots nanocomposite as dual signal amplification elements.
۳۰Recombinant production and affinity purification of the FraC pore forming toxin using hexa-His tag and pET expression cassette.
۳۱Biofilm removal potential of neutral electrolysed water on pathogen and spoilage bacteria in dairy model systems.
۳۲Synthesis, Functionalization, and Design of Magnetic Nanoparticles for Theranostic Applications.
۳۳The Effect of Silver Nanoparticles on Wounds Contaminated with Pseudomonas aeruginosa in Mice: An Experimental Study.
۳۴Role of ventrolateral orbital cortex muscarinic and nicotinic receptors in modulation of capsaicin-induced orofacial pain-related behaviors in rats.
۳۵Fish-oil-derived eicosapentaenoic acid decreases survivin expression and induces wt-p53 accumulation with caspase-3 activation in acute lymphoblastic leukemia cells.
۳۶Morningness-eveningness and emotion dysregulation incremental validity in predicting social anxiety dimensions.
۳۷The global seroprevalence of Toxoplasma gondii among wild boars: A systematic review and meta-analysis.
۳۸Genotyping-by-Sequencing (GBS) Revealed Molecular Genetic Diversity of Iranian Wheat Landraces and Cultivars.
۳۹Psychometric properties revised reinforcement sensitivity theory (r-RST) scale in chronic pain patients.
۴۰Trypanosoma evansi infection and major risk factors for Iranian one-humped camels (Camelus dromedarius).
۴۱Corrigendum to "A novel dispersive micro solid phase extraction using zein nanoparticles as the sorbent combined with headspace solid phase micro-extraction to determine chlorophenols in water and honey samples by GC-ECD" [Talanta 128 (1 October 2014) 493-499].
۴۲Corrigendum to "Zinc/Aluminum layered double hydroxide-titanium dioxide composite nanosheet film as novel solid phase microextraction fiber for the gas chromatographic determination of valproic acid" [Talanta, Volume 103, 15 January 2013, Pages 207-213].
۴۳Caffeine Augments The Instruction of Anti-Inflammatory Macrophages by The Conditioned Medium of Mesenchymal Stem Cells.
۴۴Rapid ionic liquid-supported nano-hybrid composite reinforced hollow-fiber electromembrane extraction followed by field-amplified sample injection-capillary electrophoresis: An effective approach for extraction and quantification of Imatinib mesylate in human plasma.
۴۵Ionic Liquid-Bonded Fused Silica as a New Solid-Phase Microextraction Fiber for the Liquid Chromatographic Determination of Bisphenol A as an Endocrine Disruptor.
۴۶Sediment transport modeling in deposited bed sewers: unified form of May's equations using the particle swarm optimization algorithm.
۴۷Functional, Histopathological and Immunohistichemical Assessments of Cyclosporine A on Sciatic Nerve Regeneration Using Allografts: A Rat Sciatic Nerve Model.
۴۸Effect of dietary turmeric and cinnamon powders on meat quality and lipid peroxidation of broiler chicken under heat stress condition.
۴۹Molecular detection, infection rate and vectors of Theileria lestoquardi in goats from West Azerbaijan province, Iran.
۵۰Evaluation of glutathion peroxidase activity, trace minerals and weight gain following administration of selenium compounds in lambs.
۵۱Does Achillea millefolium extracts possess prokinetic effects on the bovine abomasum thourgh M3 muscarinic receptors?
۵۲Ameliorative effects of Achillea millefolium inflorescences alcoholic extract on nicotine-induced reproductive toxicity in male rat: Apoptotic and biochemical evidences.
۵۳Genetic Mapping of Quantitative Trait Loci for Yield-Affecting Traits in a Barley Doubled Haploid Population Derived from Clipper × Sahara 3771.
۵۴Effects of Pomegranate (Punica Granatum L.) Seed and Peel Methanolic Extracts on Oxidative Stress and Lipid Profile Changes Induced by Methotrexate in Rats.
۵۵Proline dehydrogenase-entrapped mesoporous magnetic silica nanomaterial for electrochemical biosensing of L-proline in biological fluids.
۵۶The enzymes and electrolytes profiles in sera of Iranian stray dogs naturally infected with Neospora caninum
۵۷Role of serum MMP-9 levels and vitamin D receptor polymorphisms in the susceptibility to coronary artery disease: An association study in Iranian population.
۵۸Effects of dietary glutamine and arginine supplementation on performance, intestinal morphology and ascites mortality in broiler chickens reared under cold environment.
۵۹Highly sensitive immunosensing of prostate specific antigen using poly cysteine caped by graphene quantum dots and gold nanoparticle: A novel signal amplification strategy.
۶۰NMR-based metabolomic study on the toxicological effects of pesticide, diazinon on adaptation to sea water by endangered Persian sturgeon, Acipenser persicus fingerlings.
۶۱Enhancing cisplatin delivery to hepatocellular carcinoma HepG2 cells using dual sensitive smart nanocomposite.
۶۲Assessment of some cultural experimental methods to study the effects of antibiotics on microbial activities in a soil: An incubation study.
۶۳Regulation of p53 and survivin by prodigiosin compound derived from Serratia marcescens contribute to caspase-3-dependent apoptosis in acute lymphoblastic leukemia cells.
۶۴A Simple and Inexpensive Microinjection System for Zebrafish Embryos and Larvae.
۶۵Recombinant production of Aspergillus Flavus uricase and investigation of its thermal stability in the presence of raffinose and lactose.
۶۶Nanosilver particles increase follicular atresia: Correlation with oxidative stress and aromatization.
۶۷Ameliorative effect of omega-3 on spermatogenesis, testicular antioxidant status and preimplantation embryo development in streptozotocin-induced diabetes in rats.
۶۸Electrochemical label-free and sensitive nanobiosensing of DNA hybridization by graphene oxide modified pencil graphite electrode.
۶۹Comparative study of cardio-protective effects of zinc oxide nanoparticles and zinc sulfate in streptozotocin-induced diabetic rats.
۷۰Intra-hippocampal microinjection of oxytocin produced antiepileptic effect on the pentylenetetrazol-induced epilepsy in rats.
۷۱Comparison between the effects of potassium phosphite and chitosan on changes in the concentration of Cucurbitacin E and on antibacterial property of Cucumis sativus.
۷۲Public environmental awareness of water pollution from urban growth: The case of Zarjub and Goharrud rivers in Rasht, Iran.
۷۳Topically-administered acetyl-L-carnitine increases sciatic nerve regeneration and improves functional recovery after tubulization of transected short nerve gaps.
۷۴Enhanced production of hyoscyamine and scopolamine from genetically transformed root culture of Hyoscyamus reticulatus L. elicited by iron oxide nanoparticles.
۷۵Melissa of cinalis and Vitamin E as the Potential Therapeutic Candidates for Reproductive Toxicity Caused by Anti-cancer Drug, Cisplatin, in Male Rats.
۷۶Crosstalk between E2F1 and P53 transcription factors in doxorubicin-induced DNA damage: evidence for preventive/protective effects of silymarin.
۷۷Mast cells improve functional recovery of transected peripheral nerve: A novel preliminary study.
۷۸Electrochemical sensing of doxorubicin in unprocessed whole blood, cell lysate, and human plasma samples using thin film of poly-arginine modified glassy carbon electrode.
۷۹Ameliorative effects of Achillea millefolium inflorescences alcoholic extract against nicotine-induced reproductive failure in rat.
۸۰Arbuscular mycorrhizal fungi and Pseudomonas in reduce drought stress damage in flax (Linum usitatissimum L.): a field study.
۸۱Effect of Short-term Coenzyme Q10 Supplementation and Pre-cooling on Serum Endogenous Antioxidant Enzymes of Elite Swimmers.
۸۲Sand Dune Encroachment and Desertification Processes of the Rigboland Sand Sea, Central Iran.
۸۳An update of common autosomal recessive non-syndromic hearing loss genes in Iranian population.
۸۴(Nano)-materials and methods of signal enhancement for genosensing of p53 tumor suppressor protein: Novel research overview.
۸۵Role of μ-opioid receptor in parafascicular nucleus of thalamus on morphine-induced antinociception in a rat model of acute trigeminal pain.
۸۶Effects of silver nanoparticles on Staphylococcus aureus contaminated open wounds healing in mice: An experimental study.
۸۷Functional foods and their role in cancer prevention and health promotion: a comprehensive review.
۸۸Composite Magnetic Nanoparticles (CuFe₂O₄) as a New Microsorbent for Extraction of Rhodamine B from Water Samples.
۸۹Poly arginine-graphene quantum dots as a biocompatible and non-toxic nanocomposite: Layer-by-layer electrochemical preparation, characterization and non-invasive malondialdehyde sensory application in exhaled breath condensate.
۹۰Corrigendum to "Poly-dopamine-beta-cyclodextrin: A novel nanobiopolymer towards sensing of amino acids at physiological pH" [Materials Science and Engineering: C Volume 69, 1 December 2016, Pages 343-357].
۹۱Synthesis and characterization of NiFe2O4@Cu nanoparticles as a magnetically recoverable catalyst for reduction of nitroarenes to arylamines with NaBH4.
۹۲Numerical simulation of motion and deformation of healthy and sick red blood cell through a constricted vessel using hybrid lattice Boltzmann-immersed boundary method.
۹۳Nanomicelle curcumin-induced DNA fragmentation in testicular tissue; Correlation between mitochondria dependent apoptosis and failed PCNA-related hemostasis.
۹۴Optimization of Ziziphora clinopodiodes essential oil microencapsulation by whey protein isolate and pectin: A comparative study.
۹۵The effect of drought stress on the expression of key genes involved in the biosynthesis of phenylpropanoids and essential oil components in basil (Ocimum basilicum L.).
۹۶Dithiocarbamate to modify magnetic graphene oxide nanocomposite (Fe3O4-GO): A new strategy for covalent enzyme (lipase) immobilization to fabrication a new nanobiocatalyst for enzymatic hydrolysis of PNPD.
۹۷Bioaerosol exposure and circulating biomarkers in a panel of elderly subjects and healthy young adults.
۹۸Physicochemical properties of Carum copticum essential oil loaded chitosan films containing organic nanoreinforcements.
۹۹Nicotine-induced damages in testicular tissue of rats; evidences for bcl-2, p53 and caspase-3 expression.
۱۰۰ICTV Virus Taxonomy Profile: Ourmiavirus.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۹۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.