لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۰۹۱ مقاله شامل ۱۰۶۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۵۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۷۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The role of histamine H1, H2 and H3 receptors of ventral posteromedial nucleus of thalamus in modulation of trigeminal pain.
۲Enhanced stimulation of anti-breast cancer T cells responses by dendritic cells loaded with poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) nanoparticle encapsulated tumor antigens.
۳Novel Oxadiazole Thioglycosides as Potential Anti-Acinetobacter Agents.
۴Spondylitis in broiler breeder farms in West-Azerbaijan province, Iran: Clinical Report.
۵Evidence of morphine like substance and μ-opioid receptor expression in Toxacara canis (Nematoda: Ascaridae).
۶Molecular identification and phylogenetic analysis of Lactobacillus and Bifidobacterium spp. isolated from gut of honeybees (Apis mellifera) from West Azerbaijan, Iran.
۷Acute and Subchronic Toxicity Study of the Median Septum of Juglans regia in Wistar Rats.
۸Application of response surface methodology and spectroscopic approach for investigating of curcumin nanoencapsulation using natural biopolymers and nonionic surfactant.
۹Silymarin: A Novel Natural Agent to Restore Defective Pancreatic β Cells in Streptozotocin (STZ)-induced Diabetic Rats.
۱۰Kinetin improves motility, viability and antioxidative parameters of ram semen during storage at refrigerator temperature.
۱۱Retraction Note to: Histopathological features of cutaneous and gastric habronemiasis in horse.
۱۲Prevalence of hypodermosis in cattle slaughtered in industrial slaughtered-house of Ardebil, Iran.
۱۳Comparison between in-house indirect ELISA and Dot-ELISA for the diagnosis of Fasciola gigantica in cattle.
۱۴A survey study on gastrointestinal parasites of stray cats in Azarshahr, (East Azerbaijan province, Iran).
۱۵A survey on the prevalence of strongyles species in working donkeys in North-West of Iran.
۱۶A comparative study on the effects of different cryoprotectants on the quality of canine sperm during vitrification process.
۱۷Histoanatomical study of the lens and ciliary body in ostrich eye.
۱۸Molecular characterization of Mycoplasma synoviae isolated from broiler chickens of West Azarbaijan province by PCR of vlhA gene.
۱۹Effects of dietary supplementation of organic acids and phytase on performance and intestinal histomorphology of broilers.
۲۰Reduced graphene oxide decorated with gold nanoparticle as signal amplification element on ultra-sensitive electrochemiluminescence determination of caspase-3 activity and apoptosis using peptide based biosensor.
۲۱The Study of Extracellular Protein Fractions of Probiotic Candidate Bacteria on Cancerous Cell Line.
۲۲Application of PSO algorithm in short-term optimization of reservoir operation.
۲۳Retraction Note to: Diagnostic investigations of canine prostatitis incidence together with benign prostate hyperplasia, prostate malignancies, and biochemical recurrence in high-risk prostate cancer as a model for human study.
۲۴Retraction Note to: Canine transmissible venereal tumor and seminoma: a cytohistopathology and chemotherapy study of tumors in the growth phase and during regression after chemotherapy.
۲۵Retraction Note to: Diagnostic procedures for improving of the KIT (CD117) expressed allele burden for the liver metastases from uterus mast cell tumors: prognostic value of the metastatic pattern and tumor biology.
۲۶Retraction note: Metastatic ovarian papillary cystadenocarcinoma to the small intestine serous surface: report of a case of high-grade histopathologic malignancy.
۲۷Retraction note: Uterine mast cell tumor: a clinical and cytohistopathological study.
۲۸Retraction Note: Clinico-histopathologic and outcome features of cutaneous infundibular keratinizing acanthoma: a case report and literature review.
۲۹Retraction Note: Neuropathological and neuroprotective features of vitamin B12 on the dorsal spinal ganglion of rats after the experimental crush of sciatic nerve: an experimental study.
۳۰Retraction note: Protective and antidiabetic effects of extract from Nigella sativa on blood glucose concentrations against streptozotocin (STZ)-induced diabetic in rats: an experimental study with histopathological evaluation.
۳۱Retraction note: Cervical type AB thymoma (mixed) tumour diagnosis in a mynah as a model to study human: clinicohistological, immunohistochemical and cytohistopathological study.
۳۲Retraction note: Histopathological features of bone regeneration in a canine segmental ulnar defect model.
۳۳Retraction note: Cutaneous mast cell tumor (Mastocytoma): cyto-histopathological and haematological investigations.
۳۴Antioxidant and protective effects of Royal jelly on histopathological changes in testis of diabetic rats.
۳۵PCOS women show significantly higher homocysteine level, independent to glucose and E2 level.
۳۶Semen characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) following diets containing different vegetable fatty acid levels.
۳۷Erratum to: Histopathological features of bone regeneration in a canine segmental ulnar defect model.
۳۸Poly-dopamine-beta-cyclodextrin: A novel nanobiopolymer towards sensing of some amino acids at physiological pH.
۳۹Survey on infection rate, vectors and molecular identification of Theileria annulata in cattle from North West, Iran.
۴۰Histopathological features of cutaneous and gastric habronemiasis in horse.
۴۱Improvement in Serum Biochemical Alterations and Oxidative Stress of Liver and Pancreas following Use of Royal Jelly in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats.
۴۲An approach to predict Sudden Cardiac Death (SCD) using time domain and bispectrum features from HRV signal.
۴۳Phylogenetic characterization of virulent Newcastle disease viruses isolated during outbreaks in northwestern Iran in 2010.
۴۴Assessment of Neuroprotective Effects of Local Administration of 17- Beta- Estradiol on Peripheral Nerve Regeneration in Ovariectomized Female Rats.
۴۵Zearalenone and 17 β-estradiol induced damages in male rats reproduction potential; evidence for ERα and ERβ receptors expression and steroidogenesis.
۴۶Graphene quantum dots decorated with magnetic nanoparticles: Synthesis, electrodeposition, characterization and application as an electrochemical sensor towards determination of some amino acids at physiological pH.
۴۷Two dimension (2-D) graphene-based nanomaterials as signal amplification elements in electrochemical microfluidic immune-devices: Recent advances.
۴۸Synergistic reinforcing effect of TiO2 and montmorillonite on potato starch nanocomposite films: Thermal, mechanical and barrier properties.
۴۹Effects of diazinon on adaptation to sea-water by the endangered Persian sturgeon, Acipenser persicus, fingerlings.
۵۰Effect of a Trampoline Exercise on the Anthropometric Measures and Motor Performance of Adolescent Students.
۵۱Combination immunotherapy with extract of heated 4T1 and naloxone in mouse model of breast cancer.
۵۲Prevalence and molecular characterization of staphylococci isolated from sheep with subclinical mastitis in West-Azerbaijan province, Iran.
۵۳Effect of Echinophora platyloba DC. essential oil and lycopene on the stability of pasteurized cream obtained from cow milk.
۵۴Protective effect of vitamin E on cypermethrin-induced follicular atresia in rat ovary: Evidence for energy dependent mechanism.
۵۵Protective effect of leptin on induced apoptosis with trichostatin A on buffalo oocytes.
۵۶An electrochemical label-free and sensitive thrombin aptasensor based on graphene oxide modified pencil graphite electrode.
۵۷In vitro and in vivo assays on egg white/polyvinyl alcohol/clay nanocomposite hydrogel wound dressings.
۵۸Bioengineering of differentiated hepatocytes with human factor IX-expressing plasmids in vitro.
۵۹Effect of chitin nanofiber on the morphological and physical properties of chitosan/silver nanoparticle bionanocomposite films.
۶۰Transplantation of Autologous Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells into the Testes of Infertile Male Rats and New Germ Cell Formation.
۶۱Chitosan films incorporated with nettle (Urtica dioica L.) extract-loaded nanoliposomes: I. Physicochemical characterisation and antimicrobial properties.
۶۲Oxidation phenomena and color properties of grape pomace on nitrite-reduced meat emulsion systems.
۶۳Reliable collection of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) sperm using a catheter.
۶۴Chitosan films incorporated with nettle (Urtica Dioica L.) extract-loaded nanoliposomes: II. Antioxidant activity and release properties.
۶۵Prevalence of ectoparasites in free-range backyard chickens, domestic pigeons (Columba livia domestica) and turkeys of Kermanshah province, west of Iran.
۶۶New species of Hexabdella and Neomolgus (Acari: Prostigmata: Bdellidae) from Iran.
۶۷Morphometric and preliminary genetic characteristics of Branchinecta orientalis populations from Iran (Crustacea: Anostraca).
۶۸Determination of naturally occurring estrogenic hormones in cow's and river buffalo's meat by HPLC-FLD method.
۶۹Local Effect of Heparin Binding Neurotrophic Factor Combined With Chitosan Entubulization on Sciatic Nerve Repair in Rats.
۷۰Evaluation of serum sialic acid level in buffaloes naturally infected with Theileria annulata.
۷۱A novel generalized belief structure comprising unprecisiated uncertainty applied to aphasia diagnosis.
۷۲Integration of β-cyclodextrin into graphene quantum dot nano-structure and its application towards detection of Vitamin C at physiological pH: A new electrochemical approach.
۷۳Morphological, physical, antimicrobial and release properties of ZnO nanoparticles-loaded bacterial cellulose films.
۷۴Methyl jasmonate effectively enhanced some defense enzymes activity and Total Antioxidant content in harvested "Sabrosa" strawberry fruit.
۷۵Fitness costs to Helicoverpa armigera after exposure to sub-lethal concentrations of Metarhizium anisopliae sensu lato: Study on F1 generation.
۷۶Correction: Abazari, A.M., et al. Modelling the Size Effects on the Mechanical Properties of Micro/Nano Structures. Sensors 2015, 15, 28543-28562.
۷۷Photocatalytic activity enhancement of anatase-graphene nanocomposite for methylene removal: Degradation and kinetics.
۷۸Protective effect of ethyl pyruvate on mice sperm parameters in phenylhydrazine induced hemolytic anemia.
۷۹Effects of histidine and vitamin C on isoproterenol-induced acute myocardial infarction in rats.
۸۰Measure of energy related biochemical metabolites changes during peri-partum period in Makouei breed sheep.
۸۱Evaluation of tendon healing using fibroblast like synoviocytes in rabbits: A biomechanical study.
۸۲Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil, alone and in combination with monolaurin, on Listeria monocytogenes.
۸۳Protective effect of methanolic extract of Berberis integerrima Bunge. root on carbon tetrachloride-induced testicular injury in Wistar rats.
۸۴Egg white/poly (vinyl alcohol)/MMT nanocomposite hydrogels for wound dressing.
۸۵Protective Effects of Royal Jelly on Oxymetholone-Induced Liver Injury in Mice.
۸۶Influence of Glutamine Supplementation on Motility and Fertilization Success of Frozen-Thawed Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Sperm.
۸۷Effect of Platelet Rich Plasma Combined with Chitosan Biodegradable Film on Full-Thickness Wound Healing in Rat Model.
۸۸Comparison the effect of three commercial enzymes for enzymatic hydrolysis of two substrates (rice bran protein concentrate and soy-been protein) with SDS-PAGE.
۸۹Interaction of some cardiovascular drugs with bovine serum albumin at physiological conditions using glassy carbon electrode: A new approach.
۹۰Antibacterial Activity of Carum copticum Essential Oil Against Escherichia Coli O157:H7 in Meat: Stx Genes Expression.
۹۱Performance Comparison of Fuzzy ARTMAP and LDA in Qualitative Classification of Iranian Rosa damascena Essential Oils by an Electronic Nose.
۹۲The effects of feeding with synbiotic (Pediococcus acidilactici and fructooligosaccharide) enriched adult Artemia on skin mucus immune responses, stress resistance, intestinal microbiota and performance of angelfish (Pterophyllum scalare).
۹۳Vitamin D3 attenuates oxidative stress and cognitive deficits in a model of toxic demyelination.
۹۴Cardioprotective effect of royal jelly on paclitaxel-induced cardio-toxicity in rats.
۹۵Effective Targeting Survivin, Caspase-3 and MicroRNA-16-1 Expression by Methyl-3-pentyl-6-methoxyprodigiosene Triggers Apoptosis in Colorectal Cancer Stem-Like Cells.
۹۶Effects of vitamin D on serum lipid profile in patients with type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials.
۹۷An ultrasensitive and selective method for the determination of Ceftriaxone using cysteine capped cadmium sulfide fluorescence quenched quantum dots as fluorescence probes.
۹۸The effect of celecoxib and its combination with imatinib on human HT-29 colorectal cancer cells: Involvement of COX-2, Caspase-3, VEGF and NF-κB genes expression.
۹۹Effect of the rooster semen enrichment with oleic acid on the quality of semen during chilled storage.
۱۰۰Genetic modification of bone-marrow mesenchymal stem cells and hematopoietic cells with human coagulation factor IX-expressing plasmids.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۹۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.