لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۰۳۹ مقاله شامل ۱۰۹۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۰۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۴۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Effects of histidine and n-acetylcysteine on experimental lesions induced by doxorubicin in sciatic nerve of rats.
۲Development of IRAP- and REMAP-derived SCAR markers for marker-assisted selection of the stripe rust resistance gene Yr15 derived from wild emmer wheat.
۳The application of 1,8-cineole, a terpenoid oxide present in medicinal plants, inhibits castor oil-induced diarrhea in rats.
۴Do Geographical Locations Affect in Hospitals Performance? A Multi-group Data Envelopment Analysis.
۵Evaluation of environmental flow requirements using eco-hydrologic-hydraulic methods in perennial rivers.
۶Experimental hyperlipidemia induces insulin resistance in sheep.
۷Coincidence of congenital infiltrative facial lipoma and lingual myxoma in a newborn Holstein calf.
۸Effect of dietary supplementation with zinc enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae) on immunity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).
۹Effects of Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Trauma on Fertility: An Experimental In Vitro Fertilization Mice Model Study.
۱۰Evaluation of proliferation and cytokines production by mitogen-stimulated bovine peripheral blood mononuclear cells.
۱۱Congenital multi-organ malformations in a Holstein calf.
۱۲Serological study of small ruminant lentiviruses in sheep population of Khorasan-e-Razavi province in Iran.
۱۳Copper and zinc concentrations in uterine fluid and blood serum during the estrous cycle and pre-pubertal phase in water buffaloes.
۱۴Synbiotic enhances immune responses against infectious bronchitis, infectious bursal disease, Newcastle disease and avian influenza in broiler chickens.
۱۵Stromal vascular fraction combined with silicone rubber chamber improves sciatic nerve regeneration in diabetes.
۱۶CuO nanoparticles induce cytotoxicity and apoptosis in human K562 cancer cell line via mitochondrial pathway, through reactive oxygen species and P53.
۱۷Fetal Nasal Bone Status In Iranian Women Undergoing First-Trimester Screening For Trisomy 21: A Review and an Observational Study.
۱۸Calixtyrosol: a Novel Calixarene Based Potent Radical Scavenger.
۱۹Antiulcer properties of Glycyrrhiza glabra L. extract on experimental models of gastric ulcer in mice.
۲۰Determination of Prevalence and Risk Factors of Infection with Babesia ovis in Small Ruminants from West Azerbaijan Province, Iran by Polymerase Chain Reaction.
۲۱The relationship of GH and LEP gene polymorphisms with fat-tail measurements (fat-tail dimensions) in fat-tailed Makooei breed of Iranian sheep.
۲۲Modelling the Size Effects on the Mechanical Properties of Micro/Nano Structures.
۲۳Nasal Carriage of Staphylococcus aureus : Frequency and Antibiotic Resistance in Healthy Ruminants.
۲۴Protective Effect of Royal Jelly on In Vitro Fertilization (IVF) in Male Mice Treated with Oxymetholone.
۲۵Effects of dietary β-glucan on the growth and innate immune response of juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus.
۲۶Effectiveness of glucose-methanol extender for cryopreservation of Huso huso spermatozoa.
۲۷Involvement of cyclin D1 and E2f1 in zearalenone-induced DNA damage in testis of rats.
۲۸Cytotoxic effect of nanosilver particles on testicular tissue: Evidence for biochemical stress and Hsp70-2 protein expression.
۲۹Hawthorn ethanolic extracts with triterpenoids and flavonoids exert hepatoprotective effects and suppress the hypercholesterolemia-induced oxidative stress in rats.
۳۰Calcitriol modulates the effects of bone marrow-derived mesenchymal stem cells on macrophage functions.
۳۱Production of low-fat shrimps by using hydrocolloid coatings.
۳۲Synthesis and Antibacterial Evaluation of New Thione Substituted 1,2,4-Triazole Schiff Bases as Novel Antimicrobial Agents.
۳۳Anti Proliferative Properties of Melissa officinalis in Different Human Cancer Cells.
۳۴Anti Tumoral Properties of Punica Granatum (Pomegranate) Peel Extract on Different Human Cancer Cells.
۳۵Identify Survival Predictors of the First Kidney Transplantation: A Retrospective Cohort Study.
۳۶Application of linear multivariate calibration techniques to identify the peaks responsible for the antioxidant activity of Satureja hortensis L. and Oliveria decumbens Vent. essential oils by gas chromatography-mass spectrometry.
۳۷Growth and antioxidant status of broilers fed supplemental lysine and pyridoxine under high ambient temperature.
۳۸The European hedgehog (Erinaceus europaeus), as a reservoir for helminth parasites in Iran.
۳۹Changes of stress oxidative enzymes in rat mammary tissue, blood and milk after experimental mastitis induced by E. coli lipopolysaccharide.
۴۰Comparing protective effect of grape seed extract versus atorvastatin on endometriosis in rat model: Evidence for immunohistochemical and biochemical alterations.
۴۱Motility and fertilizing ability of cryopreserved Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) sperm: Effect of post-thaw storage time and different sperm-to-egg ratios.
۴۲Chlorpromazine-Induced Hyperprolactinemia on Rat's Uterus.
۴۳Effects of intracortical microinjection of vitamin B12 on penicillin-induced epileptiform activity in rats.
۴۴Protective effects of ethyl pyruvate on sperm quality in cyclophosphamide treated mice.
۴۵Bone tissue engineering using silica-based mesoporous nanobiomaterials:Recent progress.
۴۶Hedgehogs (Erinaceus europaeus) as a Source of Ectoparasites in Urban-suburban Areas of Northwest of Iran.
۴۷First ultrastructural observations on gastritis caused by Physaloptera clausa (Spirurida: Physalopteridae) in hedgehogs (Erinaceus europeaus).
۴۸Role of the thalamic submedius nucleus histamine H1 and H 2 and opioid receptors in modulation of formalin-induced orofacial pain in rats.
۴۹Prevalence of intestinal parasites in a population in Eghbalieh city from Qazvin Province, Iran.
۵۰Combination of Local Transplantation of In Vitro Bone-marrow Stromal Cells and Pulsed Electromagnetic Fields Accelerate Functional Recovery of Transected Sciatic Nerve Regeneration: A Novel Approach in Transected Nerve Repair.
۵۱The effect of regular aerobic exercise on reverse cholesterol transport A1 and apo lipoprotein a-I gene expression in inactive women.
۵۲Silica-based mesoporous nanobiomaterials as promoter of bone regeneration process.
۵۳The effect of Cinnamomum zeylanicum essential oil on chemical characteristics of Lyoner- type sausage during refrigerated storage.
۵۴The role of sera from equine grass sickness on apoptosis induction in PC12 Tet-off p53 cell line.
۵۵Treatment of clinical endometritis in dairy cows by previously used controlled internal drug release devices.
۵۶Immunotherapeutic effects of pentoxifylline in type 1 diabetic mice and its role in the response of T-helper lymphocytes.
۵۷Alpha-lipoic acid loaded in chitosan conduit enhances sciatic nerve regeneration in rat.
۵۸Effects of microinjection of histamine into the anterior cingulate cortex on pain-related behaviors induced by formalin in rats.
۵۹Platelet Indices of Selenium Status in Healthy and Selenium-Deficient Sheep: a Comparison with Selenium Indices in Plasma, Whole Blood, and Red Blood Cells.
۶۰Exfoliated Pd decorated graphene oxide nanosheets (PdNP-GO/P123): Non-toxic, ligandless and recyclable in greener Hiyama cross-coupling reaction.
۶۱Magnetic resonance imaging of Whipple's disease confined to the CNS presenting with multiple intracerebral mass lesions.
۶۲Magnetic resonance imaging of Whipple's disease confined to the CNS presenting with multiple intracerebral mass lesions.
۶۳An ultrasound-assisted system for the optimization of biodiesel production from chicken fat oil using a genetic algorithm and response surface methodology.
۶۴Influence of Tacrolimus (FK506) on Nerve Regeneration Using Allografts: A Rat Sciatic Nerve Model.
۶۵The role of nicotinic acetylcholine and opioid systems of the ventral orbital cortex in modulation of formalin-induced orofacial pain in rats.
۶۶The impacts of long-term intensive agriculture on the Vertisol properties in a calcareous region.
۶۷Experimental Assessment of the Efficacy of Five Veterinary Broad-Spectrum Anthelmintics to Control the Intestinal Capillariasis in Zebrafish (Danio rerio).
۶۸Angiosarcoma at dialysis fistula site in a patient on continuous ambulatory peritoneal dialysis.
۶۹Hydroethanolic Pistacia atlantica hulls extract improved wound healing process; evidence for mast cells infiltration, angiogenesis and RNA stability.
۷۰Tegumental ultrastructure of adult Quinqueserialis quinqueserialis (Trematoda: Notocotylidae): an intestinal parasite of muskrat (Ondatra zibethicus).
۷۱Efficacy of the hatching event in assessing the embryo toxicity of the nano-sized TiO₂ particles in zebrafish: a comparison between two different classes of hatching-derived variables.
۷۲Modeling the electrical conduction in DNA nanowires: charge transfer and lattice fluctuation theories.
۷۳Neurotoxicity of mycotoxins produced in vitro by Penicillium roqueforti isolated from maize and grass silage.
۷۴Use of Probiotic Bacillus spp. in Rotifer (Brachionus plicatilis) and Artemia (Artemia urmiana) Enrichment: Effects on Growth and Survival of Pacific White Shrimp, Litopenaeus vannamei, Larvae.
۷۵A randomized controlled study examining the effect of exercise on inflammatory cytokine levels in post-menopausal women.
۷۶Effect of freezing rate on motility, adenosine triphosphate content and fertilizability in beluga sturgeon (Huso huso) spermatozoa.
۷۷Prevalence and pathological study of Paramphistomum infection in the small intestine of slaughtered ovine.
۷۸In vitro study of the binding between chlorpyrfos and sex hormones using headspace solid-phase microextraction combined with high-performance liquid chromatography: A new aspect of pesticides and breast cancer risk.
۷۹Royal Jelly alleviates sperm toxicity and improves in vitro fertilization outcome in Stanozolol-treated mice.
۸۰Angiogenic effect of the aqueous extract of Cynodon dactylon on human umbilical vein endothelial cells and granulation tissue in rat.
۸۱Effect of post-thaw storage time on motility and fertility of cryopreserved beluga sturgeon (Huso huso) sperm.
۸۲Lead and cadmium in raw buffalo, cow and ewe milk from west Azerbaijan, Iran.
۸۳Preventive Effects of Aqueous Extract of Berberis integerrima Bge. Root on Liver Injury Induced by Diabetes Mellitus (Type 1) in Rats.
۸۴Time dependent antinociceptive effects of morphine and tramadol in the hot plate test: using different methods of drug administration in female rats.
۸۵Effects of Local Administration of Platelet Rich Plasma on Functional Recovery after Bridging Sciatic Nerve Defect Using Silicone Rubber Chamber; An Experimental Study.
۸۶Chitosan coating incorporated with the lactoperoxidase system: an active edible coating for fish preservation.
۸۷Long-term Low-to-Intensive Cycling Training: Impact on Semen Parameters and Seminal Cytokines.
۸۸Long-term Low-to-Intensive Cycling Training: Impact on Semen Parameters and Seminal Cytokines.
۸۹Moderate intensity exercise is associated with decreased angiotensin-converting enzyme, increased β2-adrenergic receptor gene expression, and lower blood pressure in middle-aged men.
۹۰Nanostructured Materials Utilized in Biopolymer-based Plastics for Food Packaging Applications.
۹۱Changes in blood profile in sheep receiving raw garlic, garlic oil or monensin.
۹۲An intra-hippocampal injection of nandrolone induces learning and memory impairments in rat.
۹۳The use of compliment response strategies among Iranian learners of english: Researching interlocutors' relative power and gender Uporaba strategij odzivanja na pohvale iranskih učencev angleščine: Raziskovanje sogovornikove relativne moči položaja in spola
۹۴Ranking the most effective marketing mix elements on the sales of Javid Darb company products: An AHP technique
۹۵Examining acculturation model in an EFL context: Learners’ attitudes towards target language accent vs. L1 accent
۹۶Tunneling of Dirac fermions in a magnetic-induced gapped topological insulator-based F/I/F junction
۹۷On diophantine equations X6 + 6Z3 = y 6 ± 6W3
۹۸Protective effects of vitamin D3 on anxiety-like behavior and the total antioxidant power following the local injection of lysophosphatidylcholine in the adult rat dorsal hippocampus Erişkin sıçan dorsal hippokampusunde lokal lysophosphatidylcholine enjeksiyonunu takiben D3 vitamininin anksiyete benzeri davranışlar üzerine etkisi ve total antioksidan gücü
۹۹Feasibility and assessment of the phytoremediation potential of duckweed for triarylmethane dye degradation with the emphasis on some physiological responses and effect of operational parameters
۱۰۰The effects of Ghee, Olive Oil and Barley Oil on blood lipid profiles and heart tissue in adult male rat

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۳۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.