لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۹ کلا ۱۰۲۴ مقاله شامل ۵۰۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴۸۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The effects of omega-3 supplementation on pulmonary function of young wrestlers during intensive training.
۲Novel nanostructure electrochemical sensor for electrocatalytic determination of norepinephrine in the presence of high concentrations of acetaminophene and folic acid
۳Estimating Young's modulus of zona pellucida by micropipette aspiration in combination with theoretical models of ovum
۴Estimating Young's modulus of zona pellucida by micropipette aspiration in combination with theoretical models of ovum
۵Superconducting and transport properties of (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O with Cr2O3 additions
۶Superconducting and transport properties of (Bi-Pb)-Sr-Ca-Cu-O with Cr2O3 additions
۷Sonochemical synthetic methods to produce functionalized conducting copolymers
۸Electromagnetically coupled band-notched elliptical monopole antenna for UWB applications
۹Application of duality techniques to starlikeness of weighted integral transforms
۱۰A new method in assessing sugar beet leaf nitrogen status through color image processing and artificial neural network
۱۱Genotyping of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis based on PCR-RFLP analysis of the aroA gene
۱۲Genotyping of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis based on PCR-RFLP analysis of the aroA gene
۱۳Electrochemical detection of short sequences of hepatitis C 3a virus using a peptide nucleic acid-assembled gold electrode
۱۴The effect of chronic exposure with imidacloprid insecticide on fertility in mature male rats
۱۵The effect of chronic exposure with imidacloprid insecticide on fertility in mature male rats
۱۶Experiments on the buckling behavior of ring-stiffened pipelines under hydrostatic pressure
۱۷Experiments on the buckling behavior of ring-stiffened pipelines under hydrostatic pressure
۱۸Effects of frying-chilling-reheating on the lipid content and fatty acid composition of cultured sturgeon (Huso huso, Beluga) fillets
۱۹Tautomerism and isotopicmultiplets in the 13C NMR spectra of partially deuterated 3-arylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(6H,8H)- diones and their sulfur analogs - Evidence for elucidation of the structure backbone and tautomeric forms
۲۰Tautomerism and isotopicmultiplets in the 13C NMR spectra of partially deuterated 3-arylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(6H,8H)- diones and their sulfur analogs - Evidence for elucidation of the structure backbone and tautomeric forms
۲۱An indoor traction measurement system to facilitate research on agricultural tires
۲۲An indoor traction measurement system to facilitate research on agricultural tires
۲۳Feasibility of impact-acoustic emissions for discriminating between potato tubers and clods
۲۴Feasibility of impact-acoustic emissions for discriminating between potato tubers and clods
۲۵Optimal and robust waveform design for MIMO radars in the presence of clutter
۲۶Optimal and robust waveform design for MIMO radars in the presence of clutter
۲۷Subordination and superordination results involving certain convolution operator
۲۸Subordination and superordination results involving certain convolution operator
۲۹Resistance to powdery mildew (Erysiphe cichoracearum DC.) in oriental and semi-oriental tobacco germplasm under field conditions
۳۰Resistance to powdery mildew (Erysiphe cichoracearum DC.) in oriental and semi-oriental tobacco germplasm under field conditions
۳۱Multiple bilateral traumatic pulmonary pseuodocysts in a 53 year-old male diagnosed retrospectively.
۳۲Multiple bilateral traumatic pulmonary pseuodocysts in a 53 year-old male diagnosed retrospectively.
۳۳Optimal design of structures for earthquake loading by self organizing radial basis function neural networks
۳۴Game theory based models to analyze water conflicts in the Middle Route of the South-to-North Water Transfer Project in China
۳۵Game theory based models to analyze water conflicts in the Middle Route of the South-to-North Water Transfer Project in China
۳۶Circular Multifractal UWB monopole antenna
۳۷Synthesis of conductive nanocomposites based on polyaniline/poly(styrene- alt-maleic anhydride)/polystyrene
۳۸Forest fire effects in beech dominated mountain forest of Iran
۳۹The importance of almond (Prunus amygdalus L.) and its by-products
۴۰Effects of organo-clay modifier on physical-mechanical properties of butyl-based rubber nano-composites
۴۱Small square slot antenna with circular polarisation characteristics for WLAN/WiMAX applications
۴۲Compact ultra-wideband antenna with dual band-stop characteristic
۴۳Tolerance to freezing stress in Cicer accessions under controlled and field conditions
۴۴Design of a general propose neuro-fuzzy controller by using modified adaptive-network-based fuzzy inference system
۴۵Antioxidant and antiradical activities of phenolic extracts from Iranian almond (Prunus amygdalus L.) hulls and shells İran bademinin gövde ve kabuklari{dotless}ndaki fenolik özütlerinin antioksidant ve antiradikal aktiviteleri
۴۶Antioxidant and antiradical activities of phenolic extracts from Iranian almond (Prunus amygdalus L.) hulls and shells İran bademinin gövde ve kabuklari{dotless}ndaki fenolik özütlerinin antioksidant ve antiradikal aktiviteleri
۴۷Essential oils as control agents of postaharvest alternaria and Penicillium rots on tomato fruits
۴۸Essential oils as control agents of postaharvest alternaria and Penicillium rots on tomato fruits
۴۹Electrochemical reduction and kinetics of hydrogen peroxide on the rotating disk palladium-plated aluminum electrode modified by prussian blue film as an improved electrocatalyst
۵۰Electrochemical reduction and kinetics of hydrogen peroxide on the rotating disk palladium-plated aluminum electrode modified by prussian blue film as an improved electrocatalyst
۵۱Hydrothermal and template-free preparation and characterization of nanocrystalline ZnS in presence of a low-cost ionic liquid and photocatalytic activity
۵۲Hydrothermal and template-free preparation and characterization of nanocrystalline ZnS in presence of a low-cost ionic liquid and photocatalytic activity
۵۳Assessment of aflatoxin M1 levels in selected dairy products in north-western Iran
۵۴Assessment of aflatoxin M1 levels in selected dairy products in north-western Iran
۵۵IF-WS2 nanoparticles size design and synthesis via chemical reduction
۵۶IF-WS2 nanoparticles size design and synthesis via chemical reduction
۵۷High seroprevalence of bluetongue virus infection in sheep flocks in West Azerbaijan, Iran
۵۸High seroprevalence of bluetongue virus infection in sheep flocks in West Azerbaijan, Iran
۵۹Modeling of large deformation - Large sliding contact via the penalty X-FEM technique
۶۰Modeling of large deformation - Large sliding contact via the penalty X-FEM technique
۶۱Benefit of Satureja khuzestanica in subchronically rat model of cyclophosphamide-induced hemorrhagic cystitis
۶۲Benefit of Satureja khuzestanica in subchronically rat model of cyclophosphamide-induced hemorrhagic cystitis
۶۳Numerical simulation of electromagnetic acoustic transducers using distributed point source method
۶۴Numerical simulation of electromagnetic acoustic transducers using distributed point source method
۶۵48 - Pulse GTO center node unified power flow controller
۶۶48 - Pulse GTO center node unified power flow controller
۶۷Design and fabrication of gas sensor based on nanostructure conductive polypyrrole for determination of volatile organic solvents
۶۸Managers' empowerment in high school by knowledge management
۶۹Development of a simulation-based decision support system for controlling stochastic flexible job shop manufacturing systems
۷۰Optimal location of FACTS devices using adaptive particle swarm optimization hybrid with simulated annealing
۷۱Synthesis of new phosphonium ylides containing thiophene and furan rings and study of their reaction with mercury(II) halides: Spectral and structural characterization
۷۲Efficient synthesis of highly functionalised 5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrroles and 5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrroles derivatives
۷۳Comparison of polymerase chain reaction (PCR) and conventional cultivation methods for detection of carriers of Salmonella spp. in cattle and buffalo
۷۴Detection of neuraminidase activity in Pseudomonas aeruginosa PAO1
۷۵Molecular identification of a phytoplasma associated with Russian olive witches' broom in Iran
۷۶The influence of injection system characteristics on the first-and second-law terms in high-speed DI diesel engines with swirl combustion chamber
۷۷Haematological changes of cats with Toxoplasma gondii-specific antibodies
۷۸Predicting slake durability index of soft sandstone using indirect tests
۷۹A low voltage vertical comb RF MEMS switch
۸۰Leaching of heavy metals and nutrients from calcareous sandy-loam soil receiving municipal solid sewage sludge
۸۱The influence of shape and orientation of scatterers on the photonic band gap in 2D metallic photonic crystals
۸۲Effect of microwave radiation and cold storage on Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) and Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae)
۸۳Toxicity of essential oil of Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze to Oryzaephilus surinamensis L. and Lasioderma serricorne F.
۸۴Isolation, identification and pathogenicity assessment of a new isolate of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana in Iran
۸۵Lethal effects of Spinosad on Chrysoperla carnea larvae (Neuroptera: Chrisopidae) under laboratory conditions
۸۶Survey of flea infestation in dogs in different geographical regions of Iran
۸۷Electromagnetically coupled WLAN/WiMax antenna
۸۸Electromagnetically coupled WLAN/WiMax antenna
۸۹Synthesis and gas permeation properties of a single layer PDMS membrane
۹۰New generation of radar waveforms based Chaos theory with loss detection to targets
۹۱A segmentation algorithm for the automatic recognition of tomato at harvest
۹۲Design of small ACS-fed bandnotch UWB monopole antenna using particle swarm optimization
۹۳A facile, one-pot synthesis of azoic compounds and anthraquinone derivatives containing dialkyl phosphoryl moieties in multicomponent reactions
۹۴The effects of recombination lifetime on efficiency and JV characteristics of InxGa1-xN/GaN quantum dot intermediate band solar cell
۹۵Dehydration kinetics of polyvinyl alcohol hydrogel wound dressings during wound healing process
۹۶Maku dam monitoring by comparison of results of instrumentantion and computer software
۹۷Simple and low temperature preparation and characterization of CdS nanoparticles as a highly efficient photocatalyst in presence of a low-cost ionic liquid
۹۸Mineral contents of muscle (longissimus dorsi thoracis) and liver in river buffalo (bubalus bubalis)
۹۹Antibiosis effects of 20 potato cultivars to the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae)
۱۰۰An innovative approach to electro-oxidation of dopamine on titanium dioxide nanotubes electrode modified by gold particles

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۲۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.