لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۸ کلا ۵۲۲ مقاله شامل ۲۴۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۴۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Effects of two different type of treadmill running on human blood leukocyte populations and inflammatory indices in young untrained men.
۲The effects of ingestion of omega-3 fatty acids on perceived pain and external symptoms of delayed onset muscle soreness in untrained men.
۳Optimization of dispersive liquid-liquid microextraction for the selective determination of trace amounts of palladium by flame atomic absorption spectroscopy.
۴The post-tetanic count during vecuronium-induced neuromuscular blockade in halothane-anaesthetized dogs.
۵Radiological investigations of the hedgehog (Erinaceus concolor) appendicular skeleton.
۶Rank annihilation factor analysis using mean centering of ratio spectra for kinetic-spectrophotometric analysis of unknown samples.
۷Autologous dendritic cells loaded with apoptotic tumor cells induce T cell-mediated immune responses against breast cancer in vitro.
۸Molecular typing of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis based on polymorphism of the coagulase gene in the north west of Iran.
۹The effect of volatile anaesthetics on the relative sensitivity of facial and distal thoracic limb muscles to vecuronium in dogs.
۱۰1,1',3,3',5,5'-Hexamethyl-spiro-[furo[2,3-d]pyrimidine-6(5H),5'-pyrimidine]-2,2',4,4',6'(1H,3H,1'H,3'H,5'H)-penta-one.
۱۱Investigation on penetration of three conventional foodstuffs packaging polymers with two different thicknesses by larvae and adults of major species of stored-product pest insects.
۱۲Preparation and application of the titania sol-gel coated anodized aluminum fibers for headspace solid phase microextraction of aromatic hydrocarbons from water samples.
۱۳Effect of cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) in determination of dopamine and ascorbic acid using carbon paste electrode modified with tin hexacyanoferrate.
۱۴Structural, IR, and EPR studies of the bis(methoxyacetato)diaquo-copper(II) complex.
۱۵Conformational stabilities, infrared, and vibrational dichroism spectroscopy studies of tris(ethylenediamine) zinc(II) chloride.
۱۶Role of central muscarinic cholinergic receptors in the formalin-induced pain in rats.
۱۷Primary mucinous cystadenocarcinoma of renal pelvis: a case report.
۱۸Endobronchial metastasis from oral fibrosarcoma 13 years after treatment of primary tumor.
۱۹A novel one-pot three-(in situ five-)component condensation reaction: an unexpected approach for the synthesis of tetrahydro-2,4-dioxo-1H-benzo[b][1,5]diazepine-3-yl-2-methylpropanamide derivatives.
۲۰Tautomeric behaviour and isotopic multiplets in the 13C NMR spectra of partially deuterated 5-arylazo-pyrimidine (1H,3H,5H)-2,4,6-triones and 5-arylazo-2-thioxo-pyrimidine (1H,3H,5H)-4,6-diones-evidence for elucidation of tautomeric forms.
۲۱Growth and inorganic solute accumulation of two barley varieties in salinity.
۲۲Effect of salinity on organic solutes contents in barley.
۲۳Effects of the seminal plasma zinc content and catalase activity on the semen quality of water buffalo (Bubalus bubalis) bulls.
۲۴Liquid chromatographic determination of benomyl in water samples after dispersive liquid-liquid microextraction.
۲۵A new computational algorithm for contact friction modeling of large plastic deformation in powder compaction processes
۲۶Determination of degradability of treated soybean meal and its proteins fractions
۲۷Optimisation of cutting parameters using a multi-objective genetic algorithm
۲۸Chemical composition of the essential oil of Tanacetum turcomanicum and T. canescens from Iran
۲۹Lot size approximation based on minimising total delay in a shop with multi-assembly products
۳۰Enhanced resistance to a lepidopteran pest in transgenic sugar beet plants expressing synthetic cry1Ab gene
۳۱Analysis of a secondary autothermal reformer using a thermodynamic POX model
۳۲Facile and room temperature preparation and characterization of PbS nanoparticles in aqueous [EMIM][EtSO4] ionic liquid using ultrasonic irradiation
۳۳Streptococcosis in a pet fish, astronotus ocellatus: A case study
۳۴An investigation on the validity of Cauchy-Born hypothesis using Sutton-Chen many-body potential
۳۵Biometric comparison of two parthenogenetic populations of artemia leach, 1819 from the urmia lake basin, iran: (Anostraca: Artemiidae)
۳۶Rectification of spheres of co-dimension 1 and 2 in Rn
۳۷On the modeling of a MEMS-based capacitive wall shear stress sensor
۳۸Swelling and diffusion characteristics of the experimental GCLs
۳۹Template free preparation and characterization of CuS nanoparticles in aqueous solutions of [EMIM][EtSO4] as a low cost ionic liquid using ultrasonic irradiation
۴۰Hypoxia induced changes in the lipid peroxidation, membrane permeability, reactive oxygen species generation, and antioxidative response systems in Zea mays leaves
۴۱(Surfactant + polymer) interaction parameter studied by (liquid + liquid) equilibrium data of quaternary aqueous solution containing surfactant, polymer, and salt
۴۲FT-IR study of stabilized pan fibers for fabrication of carbon fibers
۴۳A green protocol for solvent-free conversion of epoxides to thiiranes with Dowex-50WX8-supported thiourea
۴۴Multi-criteria decision making for assembly line balancing
۴۵Interaction between insulin and opioid system in the formalin test of mice
۴۶Synthesis and characterization of 3,6-Bisethynyl-9H-fluoren-9-one derivatives with Sonogashira Coupling
۴۷Effect of cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) in determination of dopamine and ascorbic acid using carbon paste electrode modified with tin hexacyanoferrate
۴۸Minimization of sodium in Iranian white brined cheese
۴۹A comparison of the effects of ABVD and ChlVPP chemotherapeutic protocols for Hodgkin's disease on the spermatozoa fertility indices of male rats
۵۰Radiological investigations of the hedgehog (erinaceus concolor) appendicular skeleton
۵۱On optimizing a linear objective function subjected to fuzzy relation inequalities
۵۲Interaction and micellar solubilization of diclofenac with cetyltrimethylammonium bromide: A spectrophotometric study
۵۳Survey of keratinophilic fungi in sewage sludge from wastewater treatment plants of Mazandaran, Islamic Republic of Iran
۵۴A collapsing bubble-induced microinjector: An experimental study
۵۵SEM study of the early development of the mandible of Artemia urmiana and A. parthenogenetica (Branchiopoda, Anostraca)
۵۶Synthesis of fully substituted pyrano[2,3-c]pyrazole derivatives via a multicomponent reaction of isocyanides
۵۷Cryptography based on chaotic random maps with position dependent weighting probabilities
۵۸Applications of tripled chaotic maps in cryptography
۵۹One-pot synthesis of stable phosphorus ylides using aldehyde phenylhydrazone derivatives
۶۰Micro structural features and mechanical properties of Al-Al3Ti composite fabricated by in-situ powder metallurgy route
۶۱Suppressing chaotic oscillations of a spherical cavitation bubble through applying a periodic perturbation
۶۲Dynamic response of a torsional micromirror to electrostatic force and mechanical shock
۶۳Trace determination of EDTA from water samples using dispersive liquid-liquid microextraction coupled with HPLC-DAD
۶۴Genetic algorithm approach for solving a cell formation problem in cellular manufacturing
۶۵Detection of Tomato spotted wilt virus in North-East of Iran
۶۶Optimization of the process variables for minimizing of the aflatoxin M1 content in Iranian white brine cheese
۶۷Mild and efficient method for aromatization of hantzsch esters of 1,4-dihydropyridines with hio3
۶۸A note on p-groups of order ≤ p4
۶۹Molecular typing of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis based on polymorphism of the coagulase gene in the north west of Iran
۷۰Liquid segregation behavior of semi-solid AZ91 alloy during back extrusion test
۷۱Effects of dietary probiotic, prebiotic and butyric acid glycerides on performance and serum composition in broiler chickens
۷۲A novel adaptive fully-differential GM-C filter, tuneable with a CMOS fuzzy logic controller for automatic channel equalization after digital transmissions
۷۳Studyon antibacterialeffects of artemia urmiana cystshellchitosan on listeria monocytogenes, staphylococcus aureus, salmonellatyphimurium and escherichiacoli
۷۴Oxidation of benzylic and aliphatic secondary alcohols to carbonyl compounds with KBrO3/CeCl3-7H2O system in wet CH3CN
۷۵Facile oximation of Carbonyl compounds with Titanyl acetylacetonate/NH 2oh system
۷۶Convenient reduction of carbonyl compounds with nabhvwet Al 2O3 system under solvent-free, solid-gel and microwave irradiation
۷۷(N-Methylimidazole)(tetrahydroborato)zinc complex as a new stable and efficient reducing agent for reduction of carbonyl compounds
۷۸The application of fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) approach to selection of optimum underground mining method for Jajarm Bauxite Mine, Iran
۷۹A Lagrangian-extended finite-element method in modeling large-plasticity deformations and contact problems
۸۰The synthesis of 4-(3,3-dimethyl-3H-pyrrolo[2,3-f] quinolin-2-yl)pyrazoles and 4-(3,3-dimethyl-3H-pyrrolo[3,2-h] quinolin-2-yl)pyrazoles
۸۱Cigarette smoke suppresses in vitro allergic activation of mouse mast cells
۸۲Morphometric and preliminary genetic characteristics of Artemia populations from iran
۸۳Some properties of certain multivalent analytic functions involving the Cho-Kwon-Srivastava operator
۸۴Role of central muscarinic cholinergic receptors in the formalin-induced pain in rats
۸۵Stability and size-dependency of Cauchy-Born hypothesis in three-dimensional applications
۸۶Numerical modeling and structural behavior of elastic castellated section
۸۷Anti-angiogenic effect of aqueous extract of shallot (Allium ascalonicum) bulbs in rat aorta ring model
۸۸Survey of Medical Students of Shahed University in Iran About Attitude and Willingness Toward Organ Transplantation
۸۹Investigation on addition of kaolinite on sintering behavior and mechanical properties of B 4C
۹۰Effect of magnetic field on transient natural convection heat transfer
۹۱Effect of in vitro chitosan application on growth and minituber yield of solarium tuberosum l.
۹۲Numerical study of magneto-convection in a partitioned enclosure
۹۳Comparison of plant species diversity with different plant communities in deciduous forests
۹۴Comparison of generalized differential quadrature and Galerkin methods for the analysis of micro-electro-mechanical coupled systems
۹۵Effects of three glomus species as biocontrol agents against verticillium-induced wilt in cotton
۹۶Nonlinear transitions of a spherical cavitation bubble
۹۷Anomalous fracture behavior in an epoxy-based hybrid composite
۹۸Antioxidants and antiradicals in almond hull and shell (Amygdalus communis L.) as a function of genotype
۹۹Mechanical investigation of a failed lock-pin
۱۰۰Synchronization in pair-coupled maps with invariant measure

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۲۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.