لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۷ کلا ۵۲۵ مقاله شامل ۲۶۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۵۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Protection of cyclophosphamide-induced toxicity in reproductive tract histology, sperm characteristics, and DNA damage by an herbal source; evidence for role of free-radical toxic stress.
۲Effects of mepyramine and famotidine on the physostigmine-induced antinociception in the formalin test in rats.
۳Effects of salinity on photosynthetic pigments, respiration, and water content in two barley varieties.
۴Effects of chlorpheniramine and ranitidine on the visceral nociception induced by acetic acid in rats: role of opioid system.
۵Histopathological changes in the liver and kidney tissues of Wistar albino rat exposed to fenitrothion.
۶Effects of copper and superoxide dismutase content of seminal plasma on buffalo semen characteristics.
۷Density functional theory and Møller-Plesset studies of hindered rotations of acetone.
۸Effect of oral administration of fenitrothion on biochemical and hematological parameters in rats.
۹The potential toxicity of diazinon on physiological factors in male rat.
۱۰Water stress induced by polyethylene glycol 6000 and sodium chloride in two maize cultivars.
۱۱Insecticidal properties of Verbascum cheiranthifolium against R. dominica on wheat and barley.
۱۲The potential of using insecticidal properties of medicinal plants against insect pests.
۱۳The effect of curcumin (active substance of turmeric) on the acetic acid-induced visceral nociception in rats.
۱۴Role of nitric oxide on the generation of atretic follicles in the rat ovaries.
۱۵Fibrinogen and ceruloplasmin in plasma and milk from dairy cows with subclinical and clinical mastitis.
۱۶Antioxidant responses of two barley varieties to saline stress.
۱۷Microbial and sensory characteristics of camel meat during refrigerated storage as affected by gamma irradiation.
۱۸Studies on the toxicity of acetone, acrolein and carbon dioxide on stored-product insects and wheat seed.
۱۹Effects of a multi-strain probiotic (PrimaLac) on performance and antibody responses to Newcastle disease virus and infectious bursal disease virus vaccination in broiler chickens.
۲۰Preparation of chitosan from brine shrimp (Artemia urmiana) cyst shells and effects of different chemical processing sequences on the physicochemical and functional properties of the product.
۲۱Optimization of polymeric triiodide membrane electrode based on clozapine-triiodide ion-pair using experimental design.
۲۲Laboratory evaluation of three strains of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae for controlling Dermanyssus gallinae.
۲۳Whey protein concentrate and gum tragacanth as fat replacers in nonfat yogurt: chemical, physical, and microstructural properties.
۲۴Evaluation of 'Section-Ligation-Release (SLR)' technique devised for castration in the stallion.
۲۵Assessment of serum thyroid hormone concentrations in lambs with selenium deficiency myopathy.
۲۶The impact of macular laser photocoagulation on contrast sensitivity function in patients with clinically significant macular edema.
۲۷First report of vaginal prolapse in a bitch treated with oestrogen.
۲۸A sol-gel based solid phase microextraction fiber for analysis of aromatic hydrocarbons.
۲۹Spectrophotometric study of anionic azo-dye light yellow (X6G) interaction with surfactants and its micellar solubilization in cationic surfactant micelles.
۳۰A study of the uterine protein variations during the estrous cycle in the cow: molecular weights determination.
۳۱NaHSO4·H2O as an efficient and eco-friendly catalyst for the one-pot multicomponent synthesis of β-acetamido ketones under mild and heterogeneous conditions
۳۲Synthesis of some dipyrrolophenanthroline derivatives as novel macromolecules
۳۳Elastic stress analysis of bi-layered isotropic coatings and substrate subjected to line scratch indentation
۳۴Reductive acetylation of carbonyl compounds to acetates with pyridine zinc borohydride
۳۵A three-invariant cap model with isotropic-kinematic hardening rule and associated plasticity for granular materials
۳۶Genetic diversity of Iranian accessions of Satureja hortensis L. based on horticultural traits and RAPD markers
۳۷Analytical study of resistive MEM gas flow meters
۳۸Design of a microstrip slot antenna filled by an isosceles triangle for UWB applications
۳۹A novel algorithm for image encryption based on mixture of chaotic maps
۴۰Chaotic cryptographic scheme based on composition maps
۴۱Stereoselective synthesis of helical dihydrodipyrrolophenanthroline and hindrance Hexa tert-butyl carboxylatodipyrrolophenanthroline from reaction between 1,10-phenanthroline and dialkyl acetylenedicarboxylates
۴۲The late-Holocene vegetation history of the Central Caspian (Hyrcanian) forests of northern Iran
۴۳Extended finite element method for three-dimensional large plasticity deformations on arbitrary interfaces
۴۴An improved modular modeling for analysis of closed-cycle absorption cooling systems
۴۵The impact of macular laser photocoagulation on contrast sensitivity function in patients with clinically significant macular edema
۴۶Generalized N-coupled maps with invariant measure in Bose-Mesner algebra perspective
۴۷Optimal design of structures for earthquake loads by a hybrid RBF-BPSO method
۴۸Nocturnal enuresis and its treatment among primary-school children in Oromieh, Islamic Republic of Iran
۴۹Differential expression of defence-related genes between compatible and partially compatible sunflower-Phoma macdonaldii interactions
۵۰An analytical study of resistive oxygen gas sensors
۵۱Design of a quasi-isosceles triangle slot antenna for UWB applications
۵۲Global synchronization & anti-synchronization in N-coupled map lattices
۵۳Lateral-torsional bucklings of castellated beams
۵۴A simple synthesis of enaminones from reaction between isocyanides and cyclic 1,3-dicarbonyl compounds
۵۵Investigation of seed priming on some germination aspects of different canola cultivars
۵۶Functional assessment of knee joint position sense following anterior cruciate ligament reconstruction
۵۷Arbitrary Lagrangian-Eulerian method in plasticity of pressure-sensitive material: Application to powder forming processes
۵۸An extended arbitrary Lagrangian-Eulerian finite element method for large deformation of solid mechanics
۵۹A novel broadband design of a printed hexangular slot antenna for wireless applications
۶۰Solving the optimal control problem of the parabolic PDEs in exploitation of oil
۶۱Operational parameters in biofiltration of ammonia-contaminated air streams using compost-pieces of hard plastics filter media
۶۲Microsporogenesis and crossing behavior of a tetraploid, interspecific inter-EBN hybrid potato
۶۳Accurate determination of calcium stearate by atomic absorption spectrophotometric method in polymer
۶۴Buckling of thin-walled conical shells under uniform external pressure
۶۵A comparative study of whole body vibration training and conventional training on knee proprioception and postural stability after anterior cruciate ligament reconstruction
۶۶Electrochemical and electrocatalytic properties of cobalt oxide nanoparticles
۶۷Amperometric determination of dopamine on a glassy carbon electrode chemically modified with cobalt pentacyanonitrosylferrate
۶۸Effect of blood glucose levelchanges on the formalin-induced pain in mice
۶۹Knowledge and attitude toward Crimean-Congo haemorrhagic fever in occupationally at-risk Iranian healthcare workers
۷۰Changes of enzyme activities in ovine fetal fluids and maternal blood serum with gestational age
۷۱Base-induced rearrangements of N-substituted 3-arylamino-isoxazol-5(2H)- ones to 2-aryl-aminoimidazo[1,2-a]pyridines
۷۲A study of the uterine protein variations during the estrous cycle in the cow: Molecular weights determination
۷۳Modeling of large deformation frictional contact in powder compaction processes
۷۴Application of hydrocyclone for removal of yeasts from alcohol fermentations broth
۷۵Geochemistry and petrogenesis of lamprophyric dykes and the associated rocks from Eslamy peninsula, NW Iran: Implications for deep-mantle metasomatism
۷۶The synthesis of potential DNA intercalaters. 1. Heterocycles from the reaction of aryl bis-isothiocyanates
۷۷Improving connectivity in vehicular ad hoc networks: An analytical study
۷۸Synthesis of a new carbbenzyloxymethylenetriphenylphosphorane ylide and the study of its reaction with mercury(II) halides: Spectral and structural characterization
۷۹Finite-element simulation of ultrasound brain surgery: Effects of frequency, focal pressure, and scanning path in bone-heating reduction
۸۰Static stability behaviour of plane double-layer tensegrity structures
۸۱Laboratory evaluation of three strains of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae for controlling Dermanyssus gallinae
۸۲First report of vaginal prolapse in a bitch treated with oestrogen
۸۳In vitro assessment of antimicrobial efficacy of aqueous extract of garlic against wound-infecting microorganisms
۸۴The synthesis of new 5-aminoisoxazoles by reaction of thiocarbamoylcyanoacetates with hydroxylamine
۸۵Determination of yarn position on cone surface of random cone winding system
۸۶Assessment of query reweighing, by rocchio method in farsi information retrieval
۸۷The microcavity-based micro-heater: An optimum design for micro-heaters
۸۸Effects of concentration of ttip producer agent on ZrO2/Nano TiO2 powder synthesis
۸۹Synthesis of nano-size MgO powder by chemical deposition of low cost raw materials
۹۰Mechanical and thermal properties of montmorillonite-epoxy nanocomposite
۹۱A simple synthesis of stable phosphorus ylides containing cyano groups, from the reaction between triphenylphosphine and acetylenic esters in the presence of CH- acid compounds
۹۲Stability analysis in nuclear reactor using Lyapunov exponent
۹۳Dynamic 1H NMR study of rotational energy barrier around the aryl-nitrogen single bond in γ-spiroiminolactones derived from reaction between 2,6-dimethylphenyl isocyanide and dialkyl acetylenedicarboxylates in the presence of phendione
۹۴Intradural nerve root hematoma in the lumbar spine. A case report
۹۵Effect of temperature on the (liquid + liquid) equilibrium for aqueous solution of nonionic surfactant and salt: Experimental and modeling
۹۶Effects of training on medical student's capabilities in performing cutdown and inserting chest tube in clinical skill department
۹۷Effect of exogenous putrescine on postharvest life of sweet cherry (Prunus avium) fruit, cultivar "surati-e Hamedan"
۹۸Antinociception induced by central administration of histamine in the formalin test in rats
۹۹Modeling of crack propagation via an automatic adaptive mesh refinement based on modified superconvergent patch recovery technique
۱۰۰Cerebral aneurysm in patients suffering from spontaneous subarachnoid hemorrhage in Southern Iran

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۲۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.