لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۵ کلا ۲۶۵ مقاله شامل ۶۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A possible role for methyl jasmonate in effecting superoxide dismutase and catalase activities under PQ-induced oxidative stress in maize seedlings
۲Effects of methyl jasmonate on the enzymatic antioxidant defense system in maize seedlings subjected to paraquat
۳Weakly associated primes and primary decomposition of modules over commutative rings
۴[Ce(NO3)3]3-H2IO6: Efficient oxidation reactions under solvent-free conditions
۵Δ-reductions and Δ-closures of ideals with respect to an artinian module
۶A novel method for bandwidth and phase margin enhancement of folded-cascode amplifier
۷Synthesis and dynamic 13C NMR study of new system containing polarised carbon-carbon double bonds from reaction between cyclohexyl isocyanide and ethyl propiolate in the presence of N,N′-dimethylbarbituric acid
۸Synthesis and characterization of cadmium doped lead-borate glasses
۹Performance and carcass traits of lentil seed fed broilers
۱۰HPLC and GC methods for determination of lubricants and their evaluation in analysis of real samples of polyethylene
۱۱Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in broiler and broiler breeder chickens in West Azerbaijan Province, Iran
۱۲Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran
۱۳Chaotic motions and fractal basin boundaries in spring-pendulum system
۱۴Formylation of an indolenine: 2-(diformylmethylidene)-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole
۱۵A new species of Villa Lioy, 1864 (Diptera: Bombyliidae) parasitic on Sesiidae (Lepidoptera)
۱۶The effect of deposition rate on electrical, optical and structural properties of tin-doped indium oxide (ITO) films on glass at low substrate temperature
۱۷Comments on "Identification of a nonlinear electromagnetic system: An experimental study"
۱۸Analytical study and design of a RF filter applicable in MEMS technology
۱۹Application of what if? Planning support system in regional land use planning to preserve natural ecosystem and agriculture lands
۲۰The effects of light, storage temperature, pH and variety on stability of anthocyanin pigments in four Malus Varieties
۲۱1,8-Diazafloren-9-one with alkyl and aryl isocyanides in the presence of acetylenic esters: A facile synthesis of γ-spiroiminolactones
۲۲A simple synthesis of stable phosphoranes derived from imidazole derivatives
۲۳A facile synthesis of stable phosphorus ylides derived from harmin, harman, and carbazole
۲۴The clinical investigation of Citrullus colocynthis (L.) Schrad. fruit in treatment of type II diabetic patients; a randomized, double-blind, placebo-controlled study
۲۵Identification of the parents for bread-making quality improvement in bread wheat based on RAPD and seed storage protein (HMW-GS) markers
۲۶Post-parturient haemoglobinuria in Iranian river buffaloes: A preliminary study
۲۷Pollen morphology of some species of Verbasum (Scrophulariaceae) in Urmia
۲۸Essential oil composition of Nepeta satureioides from Iran
۲۹A new successive approximation architecture for high-speed low-power ADCs
۳۰A three-invariant hardening plasticity for numerical simulation of powder forming processes via the arbitrary Lagrangian-Eulerian FE model
۳۱Synthesis and dynamic 1H NMR study of stable phosphorus ylides derived from reaction between heterocyclic NH-acids and triphenylphosphine in the presence of acetylenic esters
۳۲The new γ-spiroiminolactone synthesis by reaction between alkyl or aryl isocyanides and 1,10-phenanthroline-5,6-dione in the presence of acetylenic esters
۳۳An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates, and an NH-acid
۳۴Flexible Communication of Agents based on FIPA-ACL
۳۵Molecular exciton theory calculations based on experimental results for Solophenyl red 3BL azo dye-surfactants interactions
۳۶3D computational modeling of powder compaction processes using a three-invariant hardening cap plasticity model
۳۷Broadband TEM horn array for FOPEN Radar
۳۸Processing and mechanical properties of boron carbide-titanium diboride ceramic matrix composites
۳۹4-Chlorophenyl and 2,4,6-tribromophenyl chlorothionoformates: New dealkylating agents for tertiary amines
۴۰Effects of salinity and temperature on germination and seedling establishment of sweet basil (Ocimum basilicum L.)
۴۱Genetic differentiation of Artemia urmiana from various ecological populations of Urmia Lake assessed by PCR amplified RFLP analysis
۴۲Can sperm protamine deficiency induce sperm premature chromosomal condensation?
۴۳Biological effects of power frequency magnetic fields on serum biochemical parameters in Guinea pigs
۴۴A new patch antenna for UMTS band: Narrow compact CPW-fed monopole
۴۵A novel multilayer microstrip antenna for ultra wideband applications
۴۶Relationship between protamine deficiency and sperm parameters, pronuclear morphology, cleavage, and embryo quality
۴۷Investigation on addition of talc on sintering behavior and mechanical properties of B4C
۴۸Transitory lameness in sheep due to Hyalomma spp. infestation in Urmia, Iran
۴۹Synthesis of hydroxybenzaldehyde stable phosphorus ylides from the reaction between acetylenic esters with triphenylphosphine in the presence of 2,3-dihydroxybenzaldehyde and 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
۵۰Modified CMOS Op-amp with improved gain and bandwidth
۵۱Design of analog current-mode loser-take-all circuit
۵۲On the oriented chromatic number of graphs with given excess
۵۳The extended finite element method (X-FEM) for powder forming problems
۵۴Contact friction modeling with the extended finite element method (X-FEM)
۵۵NMR investigation of methyl-2,4-dimethoxysalicylate: Effect of solvent and temperature
۵۶The effects of heating, UV irradiation and pH on stability of Siahe Sardasht grape anthocyanin-copigment complex
۵۷Synthesis and characterization of holmium oxide doped zinc lead borate glasses
۵۸The effect of histidine on food intake in rabbits
۵۹Contribution of rennet and starter to proteolysis in Iranian UF white cheese
۶۰Effect of water stress on some morphological and biochemical characteristics of purple basil (Ocimum basilicum)
۶۱Zinc and salinity interaction on agronomical traits, chlorophyll and proline content in lowland rice (Oryza sativa L.) genotypes
۶۲Determination of Zn efficiency in rice (Oryza sativa L.) genotypes with use of response to bicarbonate
۶۳An experimental study on mechanical and microstructural properties of microcellular foams of ABS composites
۶۴Essential oil content and composition of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) at different irrigation regimes
۶۵Investigation on addition of ZrO2-3 mol% Y2O 3 powder on sintering behavior and mechanical properties of B 4C
۶۶Buckling and post-buckling behavior of thin-walled cylindrical steel shells with varying thickness subjected to uniform external pressure
۶۷A seroprevalence survey of Peste des petits ruminants in sheep in Iran
۶۸A mild and convenient reduction of nitro compounds with NaBH 4/SbF3 system in wet CH3CN
۶۹Eimeria tenella: B-cell epitope mapping following primary and secondary infections
۷۰Fabrication of carbon fibres from wet-spun commercial polyacrylonitrile fibres
۷۱Extended finite element method in plasticity forming of powder compaction with contact friction
۷۲Distortional buckling of castellated beams
۷۳Numerical solutions and finding optimal quantities for critical parameters of TSA end-fire antennas
۷۴Comparison of cold allodynia in ligature and crush models of neuropathic pain in rats
۷۵Comparison of the biological NH3 removal characteristics of a three stage biofilter with a one stage biofilter
۷۶Is there any relationship between the modified ashworth scale scores and alpha motoneuron excitability indicators?
۷۷A digital CMOS fuzzy logic controller chip using new fuzzifier and max circuit
۷۸Adaptability and virulence specificity in French isolates of Phoma macdonaldii on sunflower
۷۹NaBH4/charcoal: A new synthetic method for mild and convenient reduction of nitroarenes
۸۰Potential impacts of climate change on agroclimatic indicators in Iran
۸۱Solving of optimal control problem of parabolic PDEs in exploitation of oil by iterative dynamic programming
۸۲A high speed and compact mixed-signal CMOS fuzzifier
۸۳Effect of acrolein vapors on stored-product insects and wheat seed viability
۸۴A characterization of Cohen-Macaulay modules and local cohomology
۸۵Effect of thermal characteristics of commercial and special polyacrylonitrile fibres on the fabrication of carbon fibres
۸۶The relation between the Emden-Fowler equation and the nonlinear heat conduction problem with variable transfer coefficient
۸۷Mild and convenient method for reduction of carbonyl compounds with the NaBH4/charcoal system in wet THF
۸۸Composition and antifungal activity of essential oil of Artemisia sieberi Bess. on soil-borne phytopathogens
۸۹Nonlinear parametric identification of magnetic bearings
۹۰Application of piezoelectric layers in electrostatic MEM actuators: Controlling of pull-in voltage
۹۱Evaluation of antioxidant status and oxidative stress in cattle naturally infected with Theileria annulata
۹۲Retroreflector array as a tapped delay-line filter for ultra-short optical pulses
۹۳Synthesis of conducting water-soluble polyaniline with iron(III) porphyrin
۹۴Chemical composition, digestibility and in situ degradability of dried and ensiled apple pomace and maize silage
۹۵Preparation and characterization of a new carbon paste electrode based on ketotifen-hexacyanoferrate
۹۶Pathological changes of abomasum in naturally infected Makoyee sheep with Teladorsagia circumcincta
۹۷Afforestation trial with different varieties of the almond species in the forestlands of the Kurdistan province - First phase
۹۸A study of the uterine protein variations during the estrus cycle in the cow: A comparison with the serum proteins
۹۹The synthesis of 3,3-dimethyl-2-(1-aryl-1H-pyrazol-4-yl)-3H-indoles
۱۰۰SUT-DAM: An integrated software environment for multi-disciplinary geotechnical engineering

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.